Kiểm tra môn Toán 7 - Chương 3

doc 4 trang Người đăng minhphuc19 Ngày đăng 18/02/2019 Lượt xem 76Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Kiểm tra môn Toán 7 - Chương 3", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Kiểm tra môn Toán 7 - Chương 3
HỌ VÀ TÊN : 
LỚP : 7 / 
KIỂM TRA : MÔN TOÁN 
THỜI GIAN : 1 TIẾT 
 ĐỀ A
ĐIỂM 
ĐỀ : 
 Câu 1: Tần số của một giá trị là gì ? Bảng “tần số “ có thuận lợi gì hơn so với bảng số liệu thống kê ban đầu ?
Câu 2: Nêu công thức tính số trung bình cộng của dấu hiệu ? Nêu ý nghĩa của số trung bình cộng /
Câu 3: Theo dõi thời gian làm một bài toán ( tính bằng phút ) của học sinh lớp 7A , cô giáo ghi lại như sau : 
4
7
8
9
10
5
7
8
9
10
7
6
9
8
4
5
10
8
7
8
4
8
5
7
9
8
5
8
8
10
8
6
8
7
9
8
10
8
4
5
Dấu hiệu ở đây là gì ? Có bao nhiêu giá trị khác nhau ? 
Lập bảng tần số ? Nêu nhận xét 
Tính số trung bình cộng và tìm mốt của dấu hiệu ?
Vẽ biểu đồ đoạn thẳng .
 Câu 4: Theo dõi điểm thi học kỳ một của hai bạn học sinh khối 7 , giáo viên ghi lại như sau :
MÔN 
Toán
Lý
Sinh
Văn 
Sử 
Địa 
Anh
GDCD
Tin
C.nghệ
BẠN A
7
8
5
6
10
9
7
9
6
8
BẠN B
8
6
8
7
8
6
9
8
5
10
 Hãy cho biết năng lực học tập của hai bạn ?
 BÀI LÀM 
HỌ VÀ TÊN : 
LỚP : 7 / 
KIỂM TRA : MÔN TOÁN 
THỜI GIAN : 1 TIẾT 
 ĐỀ B 
ĐIỂM 
ĐỀ : 
 Câu 1: Nêu các bước tính số trung bình cộng của dấu hiệu ? Khi nào số trung bình cộng khó có thể là đại diện cho dấu hiệu đó ? 
Câu 2: Mốt của dấu hiệu là gì? Tần số của một giá trị là gì ?
Câu 3: Theo dõi thời gian làm một bài toán ( tính bằng phút ) của học sing lớp 7B , cô giáo ghi lại như sau : 
5
6
8
9
7
4
5
5
7
5
7
8
10
7
6
7
9
10
7
8
9
7
6
7
8
9
7
7
5
9
7
10
12
6
7
9
7
10
7
12
a)Dấu hiệu ở đây là gì ? Có bao nhiêu giá trị khác nhau ? 
b)Lập bảng tần số ? Nêu nhận xét 
c)Tính số trung bình cộng và tìm mốt của dấu hiệu ?
 d)Vẽ biểu đồ đoạn thẳng .
 Câu 4: Theo dõi điểm thi học kỳ một của hai bạn học sinh khối 7 , giáo viên ghi lại như sau :
MÔN 
Toán
Lý
Sinh
Văn 
Sử 
Địa 
Anh
GDCD
Tin
C.nghệ
BẠN A
8
6
9
7
5
8
7
8
7
10
BẠN B
9
7
10
8
8
7
8
5
8
7
 Hãy cho biết năng lực học tập của hai bạn ?
 BÀI LÀM 
HỌ VÀ TÊN : 
LỚP : 7 /
KIỂM TRA : MÔN TOÁN 
THỜI GIAN : 1 TIẾT - ĐỀ A
ĐIỂM 
ĐỀ : 
 I .TRẮC NGHIỆM: (2 điểm ) Hãy khoanh tròn vào các chữ cái đứng trước câu trả lời đúng	
 Điểm kiểm tra môn toán học kỳ I của học sinh lớp 7A được liệt kê trong bảng sau:
3
5
4
8
7
9
10
7
4
5
6
7
3
8
7
10
9
8
6
9
6
5
4
3
10
7
6
5
7
6
8
7
1) Số các giá trị của dấu hiệu phải tìm là
	A. 30	B. 20	C. 32	D. 23
2) Số các giá trị khác nhau của dấu hiệu là:
	A. 8	B. 9	C. 10	D. 7
3) Mốt của dấu hiệu là:
	A. 6	B. 7	C. 8	D. 5
4) Số trung bình cộng là:
	A. 6.2	 B. 6.3	 C. 6.4 D.6.5
II. Điền vào chỗ trống ( 2điểm )
Tần số là : ...............................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
Số trung bình cộng thường được dùng làm .........................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
TỰ LUẬN : ( 6 điểm ) 
Bài 1: ( 4 điểm ) Theo dõi thời gian làm một bài toán ( tính bằng phút ) của học sinh lớp 7A , cô giáo ghi lại như sau : 
4
7
8
9
10
5
7
8
9
10
7
6
9
8
4
5
10
8
7
8
4
8
5
7
9
8
5
8
8
10
8
6
8
7
9
8
10
8
4
5
Dấu hiệu ở đây là gì ? Có bao nhiêu giá trị khác nhau ? b) Lập bảng tần số ? Nêu nhận xét 
 c) Tính số trung bình cộng và tìm mốt của dấu hiệu ? d) Vẽ biểu đồ đoạn thẳng .
 Bài 2 : ( 2 điểm )Điểm kiểm tra “1 tiết “ môn toán của một số học sinh được ghi lại trong bảng sau :
Giá trị (x) 
5
7
8
10
Tần số ( n ) 
6
8
n
2
 Tìm giá trị n biết = 6,9
HỌ VÀ TÊN : 
LỚP : 7 / 
KIỂM TRA : MÔN TOÁN 
THỜI GIAN : 1 TIẾT - ĐỀ B 
ĐIIỂM
ĐỀ : 
 PHẦN TRẮC NGHIỆM: (2 điểm ) Hãy khoanh tròn vào các chữ cái đứng trước câu trả lời đúng	 Điểm kiểm tra môn toán học kỳ I của học sinh lớp 7B được liệt kê trong bảng sau:
4
6
5
7
8
9
6
5
10
7
6
5
7
4
8
7
6
5
4
5
6
7
7
8
6
9
6
10
7
9
6
5
1) Số các giá trị của dấu hiệu phải tìm là
	A. 32	B. 34	C. 30	D. 35
2) Tần số của điểm 7 là:
	A. 5	B. 6	C. 7	D. 8
3) Mốt của dấu hiệu là:
	A. 5	B. 6	C. 7	D. 8
4) Số trung bình cộng là:
	A. 6.3	 B. 6.4	 C. 6.5 D.6.6
II. Điền vào chỗ trống ( 2điểm )
Mốt của dấu hiệu là ..........................................................................................................................................
..
Bảng “ tần số “ giúp người điều tra dễ có ....................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
 III.TỰ LUẬN ( 6 điểm )
 Bài 1 ( 4 điểm ) Theo dõi thời gian làm một bài toán ( tính bằng phút ) của học sing lớp 7B , cô giáo ghi lại như sau : 
5
6
8
9
7
4
5
7
8
5
7
8
7
10
6
7
9
10
7
8
9
7
6
7
8
9
7
6
5
9
7
10
12
6
7
9
5
10
12
12
Dấu hiệu ở đây là gì ? Có bao nhiêu giá trị khác nhau b) Lập bảng tần số ? Nêu nhận xét 
 c) Tính số trung bình cộng và tìm mốt của dấu hiệu ? d) Vẽ biểu đồ đoạn thẳng .
 Bài 2 : ( 2 điểm ) Điểm kiểm tra “1 tiết “ môn toán của một số học sinh được ghi lại trong bảng sau :
Giá trị (x) 
5
6
8
9
Tần số ( n ) 
8
n
4
2
Tìm giá trị n biết = 6,3

Tài liệu đính kèm:

  • dockiem_tra_chuong_3_dai_so_7_MT_DA.doc