Kiểm tra chương 4 - Đại số khối 7

docx 3 trang Người đăng minhphuc19 Ngày đăng 14/02/2019 Lượt xem 93Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Kiểm tra chương 4 - Đại số khối 7", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Kiểm tra chương 4 - Đại số khối 7
Soạn:  /4/2017 Tiết 65: KIỂM TRA CHƯƠNG 4 : ĐẠI SỐ 7
Giảng:  /4/2017 (Thời gian: 45phút)
I. Mục tiêu
Thu thập thông tin để đánh giá xem học sinh có đạt được chuẩn kiến thức kĩ năng trong chương trình hay không, tìm giải pháp giúp học sinh tiến bộ và đạt được mục tiêu học tập.
	1. Kiến thức: HS hiểu các khái niệm ; biểu thức đại số, đơn thức, đơn thức đồng dạng, bậc của đơn thức một biến, đa thức nhiều biến, đa thức một biến, bậc của đa thức một biến, khái niệm nghiệm của đa thức một biến.
	2. Kỹ năng: HS biết cách tính giá trị của biểu thức đại số. Biết cách xác định bậc của một đơn thức, biết nhóm các đơn thức đồng dạng, biết nhân hai đơn thức. Biết làm các phép cộng và trừ các đơn thức đồng dạng. Biết cách thu gọn đa thức, xác định bậc của đa thức. Biết sắp xếp các hạng tử của đa thức một biến theo lũy thừa giảm dần ( hoặc tăng dần) của biến. Biết tìm nghiệm của đa thức một biến.
	3. Thái độ: Giáo dục ý thức tự giác, tích cực, độc lập làm bài.
	4. Định hướng phát triển năng lực: NL suy luận, phân tích, tổng hợp, NL tính toán.
II. HÌNH THỨC KIỂM TRA. - Đề tự luận - Kiểm tra trên lớp
III. MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA:
 Cấp độ
Chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cộng
Cấp độ thấp
Cấp độ cao
1. Giá trị biểu thức đại số. 
Số câu 
Số điểm 
Tỉ lệ %
2
1,5
2
1,5 
=15%
2. Đơn thức.
.
Số câu 
Số điểm 
Tỉ lệ %
1
1,5
2
1,5
3
3,0 
= 30%
3. Đa thức.
.
Số câu 
Số điểm 
Tỉ lệ %
1
1,5
1
2,0
2
3,5 
= 35%
4. Nghiệm của đa thức 
Số câu
Số điểm 
Tỉ lệ %
1
1,0
1
1,0
2
2,0 
= 20%
Tổngsố câu
Tổng số điểm 
Tỉ lệ %
1
1,5
15%
3
3,0
30%
5
5,5
55%
9
10 điểm
100%
 Đề bài
Bài 1. (1,5 điểm) Tính giá trị của biểu thức:
a) tại x = 2
b) tại x = -1; y = 2
Bài 2. (1,0 điểm) Cho các đơn thức sau. Tìm và nhóm các đơn thức đồng dạng
 5x2y3 ; -5x3y2 ; 10x3y2 ;  ; x2y3 ;  ; -x2y2z	
Bài 3. (2,0 điểm) Tính tích các đơn thức sau và xác định phần hệ số, phần biến 
 của đơn thức đó.
a) và -, b) và 
Bài 4. (4,5 điểm) Cho các đa thức : 
 P(x) = 5 + x3 – 2x + 4x3 + 3x2 – 10, Q(x) = 4 – 5x3 + 2x2 – x3 + 6x + 11x3 – 8x 
a) Thu gọn và sắp xếp các đa thức trên theo lũy thừa giảm dần của biến .
b) Tính P(x) + Q(x) ; P(x) – Q(x) .
c) Tìm nghiệm của đa thức P(x) – Q(x).
Bài 5. (1,0 điểm) Tìm nghiệm của hai đa thức f(x) = x2 + 3x - 4 	 
 V. ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM
Câu
Nội dung
Điểm
Câu 1
a) Thay x = 2 vào biểu thức ta có = 4 
b) Thay x= -1, y = 2 vào biểu thức ta có
 = -2 +6 + 8 = 12
0,25- 0,5
0,25- 0,5
Câu 2
Nhóm 1: 5x2y3  ; x2y3  .
Nhóm 2: -5x3y2 ; 10x3y2 ; .
Nhóm 3: ; -x2y2z.
0,25
0,5
0,25
Câu 3
a) () (-) = -
Phần hệ số là: - 10
Phần biến là 
b) () () = 
Phần hệ số là: 
Phần biến là : 
0,5
0,25
0,25
0,5
0,25
0,25
Câu 4
a)P(x) = 5x3 + 3x2 – 2x - 5
Q(x) = 5x3 + 2x2 – 2x + 4
b)
P(x) + Q(x) = 10x3 + 5x2 - 4x -1
P(x) - Q(x) = x2 - 9 
c) 
0,75
0,75
1,0
1,0
1,0
Câu 5
 nghiệm của hai đa thức f(x) là x=1 và x=-4 
1,0

Tài liệu đính kèm:

  • docxtiet_65_kiem_tra_45_phut.docx