Kiểm tra chất lượng học kỳ I môn: Giáo dục công dân 7

doc 4 trang Người đăng haibmt Ngày đăng 25/04/2016 Lượt xem 649Lượt tải 3 Download
Bạn đang xem tài liệu "Kiểm tra chất lượng học kỳ I môn: Giáo dục công dân 7", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Kiểm tra chất lượng học kỳ I môn: Giáo dục công dân 7
 KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ I
Môn: Giáo dục công dân 7
I. Mục đích yêu cầu:
1. Kiến thức: Giúp HS hệ thống hóa lại kiến thức đã học: 
- Nhận biết thế nào là yêu thương con người. Xác định được vì sao phải thể hiện tình yêu thương con người
- Nhận biết thế nào là đoàn kết, tương trợ. Vận dụng biểu hịên và tác dụng của tình đoàn kết.
- Xác nhận được biểu hiện của tôn sư trọng đạo. Vận dụng kiến thức để giải quyết tình huống về tôn sư trọng đạo.
- Hiểu được ý nghĩa của tính trung thực. Vận dụng chỉ ra được biểu hiện về tính trung thực trong học tập, thi cử.
2. Tư tưởng:
 Giúp HS xác định đúng động cơ, thái độ học tập, trung thực trong quá trình kiểm tra.
 3. Kĩ năng:
 Rèn luyện cho HS kĩ năng làm bài tự luận, kĩ năng vận dụng kiến thức, liên hệ thực tế.
II. Chuẩn bị:
 Lập ma trận, làm đề, đáp án.
chuẩn bị của HS:
III. Tiến trình kiểm tra:
- Phát đề kiểm tra: 3’ 
Hướng dẫn cho các em ghi đầy đủ thông tin về mình và cách làm bài.
- Nhắc nhở HS làm bài nghiêm túc.
IV. Thu bài: 1’ Trước khi có hiệu lệnh hết giờ 1 phút.
 GV kiểm tra tổng số bài làm của HS và nhận xét tiết kiểm tra.
1. Hình thức ra đề: 
	- Tự luận 100%
2. Ma trận đề kiểm tra:
Tên chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cộng
1. Yêu thương con người
1. Nhận biết thế nào là yêu thương con người.
2. Hiểu được vì sao phải thể hiện tình yêu thương con người
Số câu
Số điểm
Tỉ lệ
½ câu
1,5 điểm
15%
½ câu
1,5 điểm
15%
1 câu
3 điểm
30%
2. Đoàn kết, tương trợ
1. Nhận biết thế nào là đoàn kết, tương trợ.
2. Vận dụng biểu hịên và tác dụng của tình đoàn kết.
Số câu
Số điểm
Tỉ lệ
½ câu
1,5 điểm
15%
½ câu
1,5 điểm
15%
1 câu
3 điểm
30%
3. Tôn sư trọng đạo
1. Xác nhận được biểu hiện của tôn sư trọng đạo.
2. Vận dụng kiến thức để giải quyết tình huống về tôn sư trọng đạo.
Số câu
Số điểm
 Tỉ lệ
½ câu 
1,5 điểm
15%
½ câu 
1,5 điểm
15%
1 câu
3đ
30%
4. Trung thực 
1. Hiểu được ý nghĩa của tính trung thực
2. Vận dụng chỉ ra được biểu hiện về tính trung thực trong học tập, thi cử.
Số câu
Số điểm
Tỉ lệ
½ câu 
0,5 điểm
5%
½ câu 
0,5 điểm
5%
1 câu
1 điểm
10%
TS câu hỏi
1
1,5
1,5
4
TS điểm
2,5 điểm
3 điểm
4,5 điểm
10
điểm
Tỉ lệ
25%
30%
45%
100%
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I
Môn: GDCD 7
Câu 1. (3 ®iÓm)
 	Thế nào là yêu thương con người ? Trong cuộc sống, vì sao mỗi chúng ta phải thể hiện tình yêu thương con người ? 
Câu 2. (3 ®iÓm)
	Thế nào là đoàn kết, tương trợ? Cho ví dụ về tình đoàn kết, nêu rõ tác dụng của sự đoàn
kết đó ?
Câu 3. (3 ®iÓm)
	Đọc tình huống sau: Trên đường đi học về, Nam và Hùng gặp cô Lan. Nam định mở mũ chào cô thì Hùng bảo: - Cô Lan đâu có dạy lớp mình đâu mà bạn phải chào. Nói rồi hai bạn khoác tay nhau đi tiếp về nhà.
 	Theo em trong tình huống trên Nam và Hùng hành động như vậy có đúng không? Vì sao? Nếu là em, thì em sẽ làm gì trong tình huống đó? 
Câu 4. (1 ®iÓm)
	Vì sao phải trung thực ? Nêu 2 biểu hiện về tính trung thực trong học tập, thi cử.
ĐÁP ÁN
ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ I
C¢U HỎI
NỘI DUNG
ĐIỂM
1
(3 ®iÓm)
*) Khái niệm yêu thương con người.
Yeâu thöông con ngöôøi laø quan taâm, giuùp ñôõ, laøm nhöõng ñieàu toát ñeïp cho ngöôøi khaùc, nhaát laø nhöõng ngöôøi gaëp khoù khaên, hoaïn naïn.
*) Vì sao phải thể hiện tình yêu thương con người : 
- Yeâu thöông con ngöôøi laø truyeàn thoáng quyù baùu cuûa daân toäc, caàn ñöôïc giöõ gìn, phaùt huy.
- Ngöôøi bieát yeâu thöông con ngöôøi seõ ñöôïc moïi ngöôøi yeâu quyù vaø kính troïng.
1,5
1,5
2
(3 ®iÓm)
*) Khái niệm đoàn kết, tương trợ
- Ñoaøn keát, töông trôï laø söï thoâng caûm, chia seû vaø coù vieäc laøm cuï theå giuùp ñôõ nhau khi gaëp khoù khaên.
*) Cho ví dụ và nêu tác dụng
1,0
2,0
3
(3 ®iÓm)
- Nam và Hùng hành động sai vì không tôn trọng thầy cô giáo. Là học sinh phải tôn trọng tất cả những người làm thầy cô giáo.
- Nêu cách giải quyết của bản thân.
1,0
2,0
4
(1 ®iÓm)
*) Ý nghĩa của trung thực. 
Soáng trung thöïc giuùp ta naâng cao phaåm giaù, laøm laønh maïnh caùc moái quan heä xaõ hoäi vaø seõ ñöôïc moïi ngöôøi tin yeâu, kính troïng.
*) Biểu hiện về tính trung thực trong học tập, thi cử. 
- Khoâng quay coùp khi kieåm tra, thi cöû, khoâng xem baøi cuûa baïn, khoâng noùi doái
0,5
0,5

Tài liệu đính kèm:

  • docGDCD_7.doc