Kiểm tra 45 phút môn: Toán 12 - Mã đề 132

doc 4 trang Người đăng minhhieu30 Ngày đăng 10/10/2020 Lượt xem 14Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Kiểm tra 45 phút môn: Toán 12 - Mã đề 132", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Kiểm tra 45 phút môn: Toán 12 - Mã đề 132
Trường THPT Nguyễn Trãi KIỂM TRA 45 PHÚT
Tổ: TOÁN MÔN: TOÁN 12 
------------- --------------------------- 
Mã đề 132
Học sinh đánh dấu X vào câu trả lời đúng
Câu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
A
B
C
D
Câu 1: Cho . Gía trị của a bằng.
A. 	B. - 	C. 	D. - .
Câu 2: Tìm nguyên hàm của hàm số 
A. .	B. .
C. .	D. .
Câu 3: Tính , kết quả là
A. 	B. .
C. 	D. .
Câu 4: Công thức nguyên hàm nào sau đây là công thức SAI ?
A. .	B. .
C. .	D. .
Câu 5: Tính .
A. 	B. 	C. 	D. .
Câu 6: Cho Tính tích phân .
A. 	B. 	C. 	D. .
Câu 7: Cho phần hình phẳng (H) giới hạn bởi các đường , quanh trục Ox ta thu được khối tròn xoay có thể tích V bằng.
A. 	B. 	C. 	D. .
Câu 8: Biết , với a,b là số nguyên . Tính .
A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 9: Diện tích hình phẳng (H) giới hạn bởi đồ thị hàm số , trục hoành và hai đường thẳng x = -1, x = 2 là.
A. .	B. 	C. 	D. 
Câu 10: Một vật chuyển động với vận tốc (m/s), trong đó t (giây) là khoảng thời gian tính từ lúc vật bắt đầu chuyển động. Tính quãng đường vật đi được từ lúc bắt đầu chuyển động đến khi đạt vận tốc 35 m/s.
A. 	B. 	C. .	D. 
Câu 11: Tính , kết quả là
A. .	B. .	C. ..	D. .
Câu 12: Diện tích hình phẳng (H) giới hạn bởi parabol (P): và đường thẳng 
 (d): y = x + 8 là.
A. 	B. .	C. 	D. 
Câu 13: Cho I= , đặt .khi đó viết I theo t và dt ta được :
A. 	B. 	C. 	D. .
Câu 14: Diện tích hình phẳng (H) giới hạn bởi parabol (P):, trục hoành và đường thẳng 
 y = -x + 6 là.
A. .	B. 	C. 	D. 
Câu 15: Hàm số là một nguyên hàm của hàm số nào sau đây?
A. 	B. .
C. 	D. .
Câu 16: Tìm nguyên hàm của hàm số biết .
A. 	B. .
C. 	D. .
Câu 17: Tìm hàm số biết 
A. .	B. .
C. ..	D. .
Câu 18: Biết , khi đó giá trị là:
A. 4.	B. 2.	C. -2.	D. .
Câu 19: Biết . Khi đó bằng.
A. 	B. 	C. 	D. .
Câu 20: Diện tích hình phẳng (H) giới hạn bởi parabol (P): , trục tung và tiếp tuyến với (P) tại điểm M = (3;3) là.
A. 	B. .	C. 	D. 
Câu 21: Tính .
A. 	B. 	C. .	D. 
Câu 22: Khi quay phần hình phẳng (H) giới hạn bởi các đường quanh trục Ox ta thu được khối tròn xoay có thể tích V bằng.
A. 	B. 	C. 	D. .
Câu 23: Biết . Chọn khẳng định ĐÚNG trong các khẳng định sau?
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 24: Tích phân I = có giá trị là:
A. .	B. 2.	C. 1.	D. .
Câu 25: Một khối cầu có bán kính 5( dm), người ta cắt bỏ hai phần5 dm
3dm
3dm 
 bằng hai mặt phẳng vuông góc với bán kính và cách tâm 3 (dm) để làm một chiếc lu đựng. Tính thể tích mà chiếc lu chứa được.
A. 
B. 
 C. 
 D. .
-----------------------------------------------
----------- HẾT ----------

Tài liệu đính kèm:

  • docDE_KT_45_PHUT_TICH_PHAN_VA_UNG_DUNG_HAY.doc