Kiểm tra 45 phút chương I – Môn Giải tích 12

doc 2 trang Người đăng minhhieu30 Ngày đăng 10/10/2020 Lượt xem 12Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Kiểm tra 45 phút chương I – Môn Giải tích 12", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Kiểm tra 45 phút chương I – Môn Giải tích 12
Họ và tên:
Lớp:
Điểm:
	ĐỀ MINH HỌA KIỂM TRA 45’ CHƯƠNG I – GIẢI TÍCH 12
Chọn câu trả lời đúng trong các câu sau:
Câu 1: Cho hàm số. Điểm cực đại của đồ thị là?
A.
B.
C.
D.
Câu 2: Cho hàm số. đồ thị có tiệm cận ngang là?
A.
B. 
C. 
D. 
Câu 3: Cho hàm số. Hàm số đồng biến trên khoảng?
A.
B. 
C. 
D. 
Câu 4: Phương trình x4-2x2-3=m có 4 nghiệm phân biệt khi:
A. m=-3
B. m=-4
C. 
D. m-3
Câu 5: Cho hàm số. Đồ thị có điểm cực tiểu là?
A.
B. 
C. 
D. 
Câu 6: Cho hàm số. Hàm số có giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất trên là?
A.
B.
C.
D. Cả 3 đều sai.
Câu 7: Cho hàm số với . Khẳng định nào sau đây đúng?
A.Hàm số có CĐ và CT.
B. Hàm số chỉ có CT
C. Hàm số chỉ có CĐ.
D. Hàm số không có cực trị
Câu 8: Cho hàm số (m là tham số) . Với giá trị nào của m hàm số nghịch biến trên tập xác định?
A. 
B. 
C. 
D. 
Câu 9: Cho hàm số(m là tham số). Với giá trị nào của m hàm số đồng biến trên tập xác định?
A. 
B. 
C. 
D. 
Câu 10: Đồ thị hàm sốcó các tiệm cận là?
A.TCĐ:
 TCN: 
B.TCĐ:
 TCN: 
C.TCĐ:
 TCN: 
D.TCĐ:
 TCN: 
Câu 11: Cho hàm số(m là tham số). Với giá trị nào của m hàm số đạt cực đại tại điểm ?
A. 
B. 
C. 
D. Không có giá trị m nào thỏa mãn.
Câu 12: Cho hàm số. Hàm số có giá trị cực đại, giá trị cực tiểu trên đoạn là?
A.
B. 
C. 
D. 
Câu 13: Đồ thị hàm số cắt đường thẳng y=x+m tại hai điểm phân biệt khi :
A. 
B. 
C.
D. 
Câu 14: Cho hàm số. (m là tham số). Với giá trị nào của m thì hàm số đi qua điểm (1;2)?
A. 
B. 
C. 
D. 
Câu 15: Cho hàm số. (m là tham số). Với giá trị nào của m thì hàm số có cực đại, cực tiểu sao cho yCĐ và yCT trái dấu?
A. 
B. 
C. 
D. 
Câu 16: Số điểm cực trị của hàm số y=x4-2x2+3 là :
A. 0
B. 1
C. 2
D. 3
Câu 17:Hàm f có đạo hàm là f’(x)=x2(x+1)2(2x-1)2 . Số điểm cực trị của hàm số là :
A. 0
B. 1
C. 2
D. 3
Câu 18: GTLN của hàm f(x)=2x3+3x2-12x+2 trên đoạn [-1;2] là 
A. 6
B. 10
C. 15
D. 11
Câu 19:Đồ thị hàm số y=x+ A.Cắt đường thẳng y=1 tại hai điểm. B.Cắt đường thẳng y=4 tại hai điểm. C.Tiếp xúc với đường thẳng y=0 . D.Không cắt đường thẳng y=-2 .
Câu 20 Đồ thị hàm số y=x3-3x+2 là :
A B C D
.
HẾT.

Tài liệu đính kèm:

  • docDE_KT_TN_MINH_HOA_CHUONG_I_GIAI_TICH_12.doc