Kiểm tra 15 phút môn: Toán 12 - Mã đề: 1

doc 5 trang Người đăng minhphuc19 Ngày đăng 26/02/2019 Lượt xem 138Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Kiểm tra 15 phút môn: Toán 12 - Mã đề: 1", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Kiểm tra 15 phút môn: Toán 12 - Mã đề: 1
Họ và tên:........................................................ KIỂM TRA 15’ 
 MÔN : TOÁN MÃ ĐỀ : 1 
BẢNG TRẢ LỜI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
A
B
C
D
Gọi l , h, R lần lượt là độ dài đường sinh, chiều cao và bán kính đáy của khối nón (N). Thể tích V của khối nón (N) là:
A. B. C. D. 
Câu 2: Cho hình nón có bán kính đáy là 3a, chiều cao là 4a. thể tích của hình nón là:
A. B. C. D. 
Câu 3. Gọi l , h, R lần lượt là độ dài đường sinh, chiều cao và bán kính đáy của hình trụ (T). Diện tích toàn phần Stp của hình trụ (T) là:
A. B. C. D.
Câu 4. Cho hình trụ có bán kính đáy 3 cm, đường cao 4cm, diện tích xung quanh của hình trụ này là:
A. B. C. D. 
Câu 5. Một hình trụ có bán kính đáy 6 cm, chiều cao 10 cm. Thể tích của khối trụ này là:
A. B. C. D. 
Câu 6. Gọi R là bán kính , S là diện tích và V là thể tích của khối cầu. Công thức nào sau sai?
A. B. S= C.S= D. 3V= SR 
Câu 7. Cho mặt cầu (S1) có bán kính R1, mặt cầu (S2) có bán kính R2 và R2= 2R1. Tỉ số diện tích của mặt cầu (S1) và mặt cầu (S2) bằng:
A. 	B. 2 C. D. 4
Câu 8. Cho khối cầu có thể tích bằng , khi đó bán kính mặt cầu là:
A. B. C. 	 D. 
Câu 9. Một hình trụ có chu vi của đường tròn đáy là c, chiều cao của hình trụ gấp 4 lần chu vi đáy. Thể tích của khối trụ này là:	
A. B. C. 	 D.	
Câu 10. Cho mặt cầu có diện tích bằng , khi đó bán kính mặt cầu là:
A. 	B. C. D. 
 -------------------------HẾT ------------------------
Họ và tên:........................................................ KIỂM TRA 15’ 
 MÔN : TOÁN MÃ ĐỀ : 2 
BẢNG TRẢ LỜI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
A
B
C
D
Gọi l , h, R lần lượt là độ dài đường sinh, chiều cao và bán kính đáy của khối nón (N). Thể tích V của khối nón (N) là:
A. B. C. D. 
Câu 2: Cho hình nón có bán kính đáy là 4a, chiều cao là 3a. thể tích của hình nón là:
A. B. C. D. 
Câu 3. Gọi l , h, R lần lượt là độ dài đường sinh, chiều cao và bán kính đáy của hình trụ (T). Diện tích toàn phần Stp của hình trụ (T) là:
A. B. C. D.
Câu 4. Cho hình trụ có bán kính đáy 4 cm, đường cao 5cm, diện tích xung quanh của hình trụ này là:
A. B. C. D. 
Câu 5. Một hình trụ có bán kính đáy 8 cm, chiều cao 10 cm. Thể tích của khối trụ này là:
A. B. C. D. 
Câu 6. Gọi R là bán kính , S là diện tích và V là thể tích của khối cầu. Công thức nào sau sai?
A. B. S= C. 3V= SR D. 
Câu 7. Cho mặt cầu (S1) có bán kính R1, mặt cầu (S2) có bán kính R2 và R2= 3R1. Tỉ số diện tích của mặt cầu (S1) và mặt cầu (S2) bằng:
A. B. 3 C. D. 6
Câu 8. Cho khối cầu có thể tích bằng , khi đó bán kính mặt cầu là:
A. B. C. 	 D. 
Câu 9. Một hình trụ có chu vi của đường tròn đáy là c, chiều cao của hình trụ gấp 8 lần chu vi đáy. Thể tích của khối trụ này là:	
A. B. C. 	 D. 	
Câu 10. Cho mặt cầu có diện tích bằng , khi đó bán kính mặt cầu là:
A. B. C. D. 
 ----------------------HẾT-------------------
Họ và tên:........................................................ KIỂM TRA 15’ 
 MÔN : TOÁN MÃ ĐỀ : 3 
BẢNG TRẢ LỜI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
A
B
C
D
 Câu 1. Gọi l , h, R lần lượt là độ dài đường sinh, chiều cao và bán kính đáy của hình trụ (T). Diện tích toàn phần Stp của hình trụ (T) là:
A. B. C. D.
Câu 2: Gọi l , h, R lần lượt là độ dài đường sinh, chiều cao và bán kính đáy của khối nón (N). Thể tích V của khối nón (N) là:
A. B. C. D. 
Câu 3. Một hình trụ có bán kính đáy 6 cm, chiều cao 10 cm. Thể tích của khối trụ này là:
A. B. C. D. 
Câu 4: Cho hình nón có bán kính đáy là 3a, chiều cao là 4a. thể tích của hình nón là:
A. B. C. D. 
Câu 5. Cho hình trụ có bán kính đáy 3 cm, đường cao 4cm, diện tích xung quanh của hình trụ này là:
A. B. C. D. 
Câu 6. Cho mặt cầu có diện tích bằng , khi đó bán kính mặt cầu là:
A. 	B. C. D. 
Câu 7. Gọi R là bán kính , S là diện tích và V là thể tích của khối cầu. Công thức nào sau sai?
A. B. S= C.S= D. 3V= SR 
Câu 8. Một hình trụ có chu vi của đường tròn đáy là c, chiều cao của hình trụ gấp 4 lần chu vi đáy. Thể tích của khối trụ này là:	
A. B. C. 	 D.	
Câu 9. Cho khối cầu có thể tích bằng , khi đó bán kính mặt cầu là:
A. B. C. 	 D. 
Câu 10. Cho mặt cầu (S1) có bán kính R1, mặt cầu (S2) có bán kính R2 và R2= 2R1. Tỉ số diện tích của mặt cầu (S1) và mặt cầu (S2) bằng:
A. 	B. 2 C. D. 4
 ----------------------HẾT-----------------------------
Họ và tên:........................................................ KIỂM TRA 15’ 
 MÔN : TOÁN MÃ ĐỀ : 4 
BẢNG TRẢ LỜI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
A
B
C
D
 Câu 1. Cho hình trụ có bán kính đáy 4 cm, đường cao 5cm, diện tích xung quanh của hình trụ này là:
A. B. C. D. 
Câu 2:Gọi l , h, R lần lượt là độ dài đường sinh, chiều cao và bán kính đáy của khối nón (N). Thể tích V của khối nón (N) là:
A. B. C. D. 
Câu 3. Gọi l , h, R lần lượt là độ dài đường sinh, chiều cao và bán kính đáy của hình trụ (T). Diện tích toàn phần Stp của hình trụ (T) là:
A. B. C. D.
Câu 4. Một hình trụ có bán kính đáy 8 cm, chiều cao 10 cm. Thể tích của khối trụ này là:
A. B. C. D. 
Câu 5: Cho hình nón có bán kính đáy là 4a, chiều cao là 3a. thể tích của hình nón là:
A. B. C. D. 
 Câu 6. Gọi R là bán kính , S là diện tích và V là thể tích của khối cầu. Công thức nào sau sai?
A. B. S= C. 3V= SR D. 
Câu 7. Cho mặt cầu có diện tích bằng , khi đó bán kính mặt cầu là:
A. B. C. D. 
Câu 8. Cho mặt cầu (S1) có bán kính R1, mặt cầu (S2) có bán kính R2 và R2= 3R1. Tỉ số diện tích của mặt cầu (S1) và mặt cầu (S2) bằng:
A. 9 B. 3 C. D. 6
Câu 9. Một hình trụ có chu vi của đường tròn đáy là c, chiều cao của hình trụ gấp 8 lần chu vi đáy. Thể tích của khối trụ này là:	
A. B. C. 	 D. 
Câu 10: Cho khối cầu có thể tích bằng , khi đó bán kính mặt cầu là:
A. B. C. 	 D. 
 ĐÁP ÁN 
MÃ ĐỀ : 1 
BẢNG TRẢ LỜI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
A
X
X
X
B
X
X
C
X
X
X
D
X
X
 MÃ ĐỀ : 2 
BẢNG TRẢ LỜI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
A
X
B
X
X
X
X
C
X
X
X
D
X
X
 MÃ ĐỀ : 3 
BẢNG TRẢ LỜI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
A
x
x
x
B
x
x
C
x
x
x
D
x
x
 MÃ ĐỀ : 4 
BẢNG TRẢ LỜI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
A
x
B
x
x
x
x
C
x
x
x
D
x
x

Tài liệu đính kèm:

  • docKIem_TRA_15_PHut_Mat_TRon_XOAY_4_de_da_TRon.doc