Kiểm tra 1 tiết Số học lớp 6 (tiết 18)

doc 1 trang Người đăng khoa-nguyen Ngày đăng 20/07/2017 Lượt xem 303Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem tài liệu "Kiểm tra 1 tiết Số học lớp 6 (tiết 18)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Kiểm tra 1 tiết Số học lớp 6 (tiết 18)
TIẾT 18	KIỂM TRA 1 TIẾT SỐ HỌC LỚP 6
ĐỀ BÀI
Câu1: (2đ) Cho tập hợp A các số tự nhiên lớn hơn 6 và nhỏ hơn hoặc bằng 20:
a) Hãy viết tập hợp A theo hai cách;
b) Tập hợp A có bao nhiêu phần tử;
c) Tính tổng các phần tử của tập hợp A.
Câu 2: (4đ) Thực hiện phép tính:
a) 25 . 22 . 2 c) 4. 52 – 3.23 
b) 36 : 3 	d) 1024 : (17 . 25 + 15 . 25)
Câu 3: (3đ) Tìm số tự nhiên x, biết: 
a) (x + 5) - 120 = 0; b) (9x + 2) . 3 = 60; c) (50 – 6x) . 18 = 23 . 32.5
Câu 4. (1đ) Một số có ba chữ số là ba số tự nhiên liên tiếp. Nếu viết số đó theo thứ tự ngược lại thì được số mới lớn hơn số cũ bao nhiêu?
HƯỚNG DẪN BIỂU ĐIỂM: 
Câu
NỘI DUNG
Điểm
1
a
 C1: 	A={xN| 6 < x < 20}
 C2:	A={7; 8; 9; 10; ; 20} 
0,5
0,5
b
Tập hợp A có 14 phần tử
0,5
c
Tổng các phần tử của tập A: 7 + 8 +  + 20 = (7 + 20).14:2 = 189
0,5
2
a
25 . 22. 2 = 28
1
b
36 : 3 = 35
1
c
4 . 52 – 3.23 = 4. 25 - 3.8 = 100 - 24= 76
1
d
1024 : (17 . 25 + 15 . 25) = 1024 : [25(17 + 15) ]
 = 1024 : [32 . 32]
 = 1024 : 1024 = 1 
0,5
0,25
0,25
3
a
(x + 5) - 120 = 0 x + 5 = 120 
 x = 120 – 5 x = 115 
0,5
0,5
b
 (9x + 2) . 3 = 60 9x + 2 = 60 : 3 
 9x = 20 – 2 
 x = 18 : 9 x = 2 
0,5
0,25
0,25
c
 (50 – 6x) . 18 = 23 . 32.5 (50 – 6x) . 18 = 8 . 9 . 5
 50 – 6x = 360 : 18 50 - 6x = 20
 6x = 50 – 20 x = 5
0,5
0,25
0,25
4
Gọi số có 3 chữ số đó là trong đó a, b, c là 3 số liên tiếp và c – a = 2.
Số viết theo thứ tự ngược lại là . Ta có 
 - = (100c + 10b + a) – (100a + 10b + c)
 = 99c – 99a = 99(c – a) = 99 . 2 = 198
0,25
0,25
0,5

Tài liệu đính kèm:

  • docDe_kiem_tra_1_tiet_So_hoc_lop_6.doc