Kiểm tra 1 tiết chương I - Mã đề thi 120

doc 10 trang Người đăng minhhieu30 Ngày đăng 10/10/2020 Lượt xem 13Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Kiểm tra 1 tiết chương I - Mã đề thi 120", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Kiểm tra 1 tiết chương I - Mã đề thi 120
Mã đề thi 120 KIỂM TRA 1 TIẾT CHƯƠNG I
 20 câu Thời gian làm bài: 45 phút
Câu 1: Cho hàm số có đồ thị (C). Khẳng định nào sau đây đúng :
A. Hàm số luôn nghịch biến trên R
B. Hàm số luôn nghịch biến trên D=R\{-2}	
C. Hàm số luôn đồng biến trên D=R\{-2}	
D. Hàm số luôn nghịch biến trên 	 
Câu 2: Đồ thị hàm số có tiệm cận đứng và tiệm cận ngang lần lượt là:
A. x=2;y=2	B. x=2;y=-2	C. x=-2;y=-2	D. x=-2;y=2
Câu 3: Cho hàm số . Khoảng đồng biến của hàm số này là:
A. (0; 2)	B. (-∞;0)	C. (2;+∞)	D.(0;+∞)
Câu 4: Cho hàm số có đồ thị (C). Hãy chọn phát biểu sai :
A. Đồ thị đi qua điểm M(1; 2020)	B. Đồ thị hàm số có hai điểm cực trị.
C. Có tập xác định D= R\{2016}	D. Đồ thị có tâm đối xứng I(-1;2018)
Câu 5: Hàm số y=14x4-2x2+1 có giá trị cực tiểu là:
A. B. C. D. 
Câu 6: Hàm số y=-14x4-2x2+3 nghịch biến trong khoảng nào sau đây:
A. (-∞;0) 	B. (0; 2)	C. (2;+∞)	D.(0;+∞)
Câu 7: Cho hàm số Số điểm cực trị của hàm số là:
A. 	0 B. 3 C. 2 D. 1
Câu 8: Đồ thị hàm số y=x+2016x+2(x-3) có các đường tiệm cận đứng là:
A. x=-2016 	B. x=2;x=3	C. x=-2;x=3 D. x=2016
Câu 9: Cho các hàm số sau: y=x-1x+3 I; y=x3+3x+2 II; y=-x4+2x2 (III) 
Hàm số nào không có cực trị?
A. I và (III)	B. II và (III)	C. I và (II)	D. Chỉ (II)
Câu 10: Giá trị lớn nhất của hàm số trên đoạn là:
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 11: Giá trị nhỏ nhất của hàm số trên đoạn [0;4] là: 
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 12: Đường cong trong hình bên là đồ thị của một hàm số, trong 4 hàm số được liệt kê ở 4 phương án A; B; C; D dưới đây. Hàm số đó là hàm số nào?
y
A. 
B. 
C. x
O
D.
 Câu 13: Hàm số (C ). Tiếp tuyến của (C) tại điểm (1;3) có hệ số góc là
A. 3	B. -3 	C. 2	D. 4
Câu 14: Giao điểm của đồ thị (C ) y=3x-1x-1 và đường thẳng (d ) y=3x-1 là:
A. (d) và (C) không có điểm chung.	B. Điểm M(2;5)
C. Điểm M2;5;N(13;0)	D. Điểm M13;0;N(0;-1)
Câu 15: Giá trị của a là bao nhiêu thì đồ thị hàm số y=-x4-2x2+a đi qua điểm M(1:1)
A. a=1	B. a=2	C. a=3	D. a=4
Câu 16: Đồ thị sau đây là của hàm số . Với giá trị nào của tham số m thì phương trình có nghiệm duy nhất. 
A. B. 
C. D. 
Câu 17: Biết rằng hàm số y=-13x3+mx23+4 đạt cực đại tại x=2. Khi đó giá trị của m sẽ là:
A. m=3	B. m=2	C. m=1	D. m=4
Câu 18: Với giá trị nào của tham số m thì hàm số có ba cực trị.
A. m=0	B. 	C. 	D. 
Câu 19: Hàm số y=-x44+2x2+m2 có giá trị cực đại yCĐ=6. Khi đó, giá trị tham số m là :
A. m=2	B. m=-2	C. m=-4	D. m=4
Câu 20: Với giá trị nào của tham số m thì hàm số y=mx+4x+m đồng biến trên khoảng (1;+∞)
A. B. C. D. 
Mã đề thi 121 KIỂM TRA 1 TIẾT CHƯƠNG I
 20 câu Thời gian làm bài: 45 phút 
Câu 1: Cho hàm số có đồ thị (C). Khẳng định nào sau đây đúng :
A. Hàm số luôn nghịch biến trên R
B. Hàm số luôn nghịch biến trên D=R\{-2}	
C. Hàm số luôn đồng biến trên D=R\{-2}	
D. Hàm số luôn nghịch biến trên 	 
Câu 2: Đồ thị hàm số có tiệm cận đứng và tiệm cận ngang lần lượt là:
A. x=2;y=2	B. x=2;y=-2	C. x=-2;y=-2	D. x=-2;y=2
Câu 3: Hàm số y=-14x4-2x2+3 nghịch biến trong khoảng nào sau đây:
A. (-∞;0) 	B. (0; 2)	C. (0;+∞)	D. (2;+∞)
Câu 4: Cho hàm số có đồ thị (C). Hãy chọn phát biểu sai :
A. Đồ thị đi qua điểm M(0; 2020)	B. Đồ thị hàm số có hai điểm cực trị.
C. Có tập xác định D= R 	D. Đồ thị có tâm đối xứng I(-1;2018)
Câu 5: Hàm số y=14x4-2x2+1 có giá trị cực tiểu là:
A. B. C. D. 
Câu 6: Cho hàm số . Khoảng đồng biến của hàm số này là:
A. (-∞;0)	B. (0; 2) 	C. (2;+∞)	D.(0;+∞)
Câu 7: Cho hàm số Số điểm cực trị của hàm số là:
A. 	0 B. 3 C. 2 D. 1
Câu 8: Đồ thị hàm số có các đường tiệm cận đứng là:
A. x=-2016 	B. x=2;x=3	C. x=-2;x=3	D. 
Câu 9: Cho các hàm số sau: y=x-1x+3 I; y=x3+3x+2 II; y=-x4+2x2 (III) 
Hàm số nào không có cực trị?
A. I và (III)	B. II và (III)	C. I và (II)	D. Chỉ (II)
Câu 10: Giá trị lớn nhất của hàm số trên đoạn là:
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 11: Giá trị nhỏ nhất của hàm số trên đoạn [0;4] là: 
A. 	B. 	C. D. 
y
Câu 12: Đường cong trong hình bên là đồ thị của một hàm số, trong 4 hàm số được liệt kê ở 4 phương án A; B; C; D dưới đây. Hàm số đó là hàm số nào?
A.
x
O
B.
C. 
D. 
 Câu 13: Hàm số (C ). Tiếp tuyến của (C) tại điểm (2;3) có hệ số góc là
A. 3 	B. -3 	C. 0	D. 4
Câu 14: Giao điểm của đồ thị (C ) y=3x-1x-1 và đường thẳng (d ) y=3x-1 là:
A. (d) và (C) không có điểm chung.	 B. Điểm M(2;5)
C. Điểm M13;0;N(0;-1)	D. Điểm M2;5;N(13;0)
Câu 15: Giá trị của a là bao nhiêu thì đồ thị hàm số y=-x4-2x2+a đi qua điểm M(0:1)
A. a=1	B. a=2	C. a=3	D. a=4
Câu 16: Đồ thị sau đây là của hàm số . Với giá trị nào của tham số m thì phương trình có nghiệm duy nhất. 
A. B. 
C. D. 
Câu 17: Biết rằng hàm số y=-13x3+mx23+4 đạt cực đại tại x=2. Khi đó giá trị của m sẽ là:
A. m=3	B. m=2	C. m=1	D. m=4
Câu 18: Với giá trị nào của tham số m thì hàm số có ba cực trị.
A. m=0	B. 	C. 	D. 
Câu 19: Hàm số y=-x44+2x2+m2 có giá trị cực đại yCĐ=6. Khi đó, giá trị tham số m là :
A. m=2	B. m=-2	C. m=-4	D. m=4
Câu 20: Với giá trị nào của tham số m thì hàm số y=mx+4x+m đồng biến trên khoảng (1;+∞)
A. B. C. D. 
Mã đề thi 122 KIỂM TRA 1 TIẾT CHƯƠNG I
 20 câu Thời gian làm bài: 45 phút
Câu 1: Cho hàm số có đồ thị (C). Khẳng định nào sau đây đúng :
A. Hàm số luôn nghịch biến trên R
B. Hàm số luôn nghịch biến trên 	
C. Hàm số luôn nghịch biến trên 
D. Hàm số luôn đồng biến trên 	
Câu 2: Hàm số y=-14x4-2x2+3 nghịch biến trong khoảng nào sau đây:
A. (-∞;0) 	B. (0; 2)	C. (0;+∞)	D.(2;+∞)
Câu 3: Hàm số y=14x4-2x2+1 có giá trị cực tiểu là:
A. B. C. D. 
Câu 4: Cho các hàm số sau: y=x-1x+3 I; y=x3+3x+2 II; y=-x4+2x2 (III) 
Hàm số nào không có cực trị?
A. I và (III)	B. II và (III)	C. I và (II)	D. Chỉ (II)
Câu 5: Cho hàm số . Khoảng đồng biến của hàm số này là:
A. (0; 2)	B. (-∞;0)	C. (2;+∞)	D.(0;+∞)
Câu 6: Đồ thị hàm số có tiệm cận đứng và tiệm cận ngang lần lượt là:
A. x=2;y=2	B. x=-2;y=2	C. x=-2;y=-2	D. x=2;y=-2
Câu 7: Cho hàm số Số điểm cực trị của hàm số là:
A. 	0 B. 3 C. 1 D. 2
Câu 8: Đồ thị hàm số có các đường tiệm cận đứng là:
A. 	 B. x=2;x=3	C. x=-2;x=3 D. x=2016
Câu 9: Cho hàm số có đồ thị (C). Hãy chọn phát biểu sai :
A. Đồ thị đi qua điểm M(1; 2020)	B. Đồ thị hàm số có hai điểm cực trị.
C. Có tập xác định D= R\{2016}	D. Đồ thị có tâm đối xứng I(-1;2018)
Câu 10: Hàm số (C ). Tiếp tuyến của (C) tại điểm (1;3) có hệ số góc là
A. 3	 B. -3 	C. 2	D. 4
Câu 11: Giá trị nhỏ nhất của hàm số trên đoạn [0;4] là: 
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 12: Đường cong trong hình bên là đồ thị của một hàm số, trong 4 hàm số được liệt kê ở 4 phương án A; B; C; D dưới đây. Hàm số đó là hàm số nào?
y
A. 
B. 
C. x
O
D.
Câu 13: Giá trị lớn nhất của hàm số trên đoạn là:
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 14: Giao điểm của đồ thị (C ) y=3x-1x-1 và đường thẳng (d ) y=3x-1 là:
A. Điểm M2;5;N(13;0)(	 B. Điểm M(2;5)
C. (d) và (C) không có điểm chung. 	D. Điểm M13;0;N(0;-1)
Câu 15: Với giá trị nào của tham số m thì hàm số y=mx+4x+m đồng biến trên khoảng (1;+∞)
A. B. C. D. 
Câu 16: Đồ thị sau đây là của hàm số . Với giá trị nào của tham số m thì phương trình có nghiệm duy nhất. 
A. B. 
C. D. 
Câu 17: Biết rằng hàm số y=-13x3+mx23+4 đạt cực đại tại x=2. Khi đó giá trị của m sẽ là:
A. m=1 	 B. m=2	 C. m=3	 D. m=4
Câu 18: Với giá trị nào của tham số m thì hàm số có ba cực trị.
A. m=0	B. 	C. 	D. 
Câu 19: Hàm số y=-x44+2x2+m2 có giá trị cực đại yCĐ=6. Khi đó, giá trị tham số m là :
A. m=-4	 B. m=-2	 C. m=2 	 D. m=4
Câu 20: Giá trị của a là bao nhiêu thì đồ thị hàm số y=-x4-2x2+a đi qua điểm M(1:1)
A. a=1	B. a=2	C. a=3	D. a=4
Mã đề thi 123 KIỂM TRA 1 TIẾT CHƯƠNG I
 20 câu Thời gian làm bài: 45 phút 
Câu 1: Cho hàm số có đồ thị (C). Khẳng định nào sau đây đúng :
A. Hàm số luôn nghịch biến trên R
B. Hàm số luôn nghịch biến trên 	 	
C. Hàm số luôn đồng biến trên 	
D. Hàm số luôn nghịch biến trên 
Câu 2: Đồ thị hàm số có tiệm cận đứng và tiệm cận ngang lần lượt là:
A. B. 	C. 	D. 
Câu 3: Hàm số y=-14x4-2x2+3 đồng biến trong khoảng nào sau đây:
A. (-∞;0) 	B. (0; 2) C. (0;+∞) 	D. (2;+∞)
Câu 4: Cho hàm số có đồ thị (C). Hãy chọn phát biểu đúng :
A. Đồ thị đi qua điểm M(0; 2016)	B. Đồ thị hàm số có 1 điểm cực trị.
C. Có tập xác định D= R\{-1} 	D. Đồ thị có tâm đối xứng 
Câu 5: Hàm số y=14x4-2x2+1 có giá trị cực đại là:
A. B. C. D. 
Câu 6: Cho hàm số . Khoảng nghịch biến của hàm số này là:
A. và 	B. (0; 2) 	C. (2;+∞)	D.(0;+∞)
Câu 7: Cho hàm số Số điểm cực trị của hàm số là:
A. 	3 B. 0 C. 2 D. 1
Câu 8: Đồ thị hàm số có các đường tiệm cận đứng là:
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 9: Cho các hàm số sau:
 (I); (II); (III) 
Hàm số nào có 2 cực trị?
A. (I) và (II) B. (I) C. (I) và (III) D. (II) và (III) 
Câu 10: Giá trị lớn nhất của hàm số trên đoạn là:
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 11: Giá trị nhỏ nhất của hàm số trên đoạn [0;4] là: 
A. 	B. 	C. D. 
y
Câu 12: Đường cong trong hình bên là đồ thị của một hàm số, trong 4 hàm số được liệt kê ở 4 phương án A; B; C; D dưới đây. Hàm số đó là hàm số nào?
A.
x
O
B.
C. 
D. 
Câu 13: Giá trị của a là bao nhiêu thì đồ thị hàm số y=-x4-2x2+a đi qua điểm M(0:1)
A. a=1	B. a=2	C. a=3	D. a=4
Câu 14: Giao điểm của đồ thị (C ) và đường thẳng (d ) là:
A. (d) và (C) không có điểm chung.	 B. Điểm N(2;3) 
C. Điểm M(0;1) và N(2;3) 	 D. Điểm M(0;-1) và N(2;3) 
 Câu 15: Hàm số (C ). Tiếp tuyến của (C) tại điểm (2;3) có hệ số góc là
A. 3 	B. -3 	C. 0	D. 4
Câu 16: Đồ thị sau đây là của hàm số . Với giá trị nào của tham số m thì phương trình có 2 nghiệm. 
A. B. 
C. D. 
Câu 17: Biết rằng đồ thị hàm số có điểm cực tiểu là (0;4) Khi đó giá trị của m sẽ là:
A. m=4	B. m=2	C. m=1	D. m=3
Câu 18: Với giá trị nào của tham số m thì hàm số có ba cực trị.
A. m=0	B. 	C. 	D. 
Câu 19: Hàm số y=-x44+2x2+m2 có giá trị cực đại yCĐ=6. Khi đó, giá trị tham số m là :
A. m=2	B. m=-2	C. m=-4	D. m=4
Câu 20: Với giá trị nào của tham số m thì hàm số y=mx+4x+m đồng biến trên khoảng (1;+∞)
A. B. C. D. 
Đáp án
Câu 
 MĐề 
120
121
122
123
1
B
C
B
D
2
B
A
C
D
3
A
C
B
A
4
C
A
C
A
5
B
B
A
C
6
D
B
D
A
7
C
A
D
B
8
C
D
A
C
9
C
C
C
B
10
A
B
A
D
11
D
C
D
B
12
B
B
C
A
13
A
C
A
A
14
C
D
A
C
15
D
A
D
C
16
C
C
B
A
17
A
A
C
D
18
C
C
C
C
19
D
D
D
D
20
D
D
D
D

Tài liệu đính kèm:

  • docDe_KTTN_chuong_I_Giai_tich_12.doc