Kế hoạch dạy chủ đề tự chọn môn Toán 6 (học kì I) (năm học 2011 - 2012)

doc 95 trang Người đăng minhphuc19 Ngày đăng 15/02/2019 Lượt xem 101Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Kế hoạch dạy chủ đề tự chọn môn Toán 6 (học kì I) (năm học 2011 - 2012)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Kế hoạch dạy chủ đề tự chọn môn Toán 6 (học kì I) (năm học 2011 - 2012)
Tr­êng THCS Ng« gia Tù
KÕ ho¹ch d¹y chñ ®Ò tù chän
M«n to¸n 6 ( häc k× I)
 (N¨m häc 2011 - 2012)
Chñ ®Ò 
sè tiÕt
Tªn chñ ®Ò - Néi dung tõng tiÕt
TuÇn
TiÕt ch­¬ng tr×nh
Líp
Sè HS
Chñ ®Ò 1
 4 tiÕt
 TËp hîp, TËp hîp N, N 
 (B¸m s¸t, n©ng cao)
6A1,2,3
138
B¸m s¸t: kÜ n¨ng viÕt tËp hîp, viÕt tËp hîp con, sö dông kÝ hiÖu.
1
1,2
N©ng cao: BTvÒ sè phÇn tö cña mét tËp hîp
2
3,4
Chñ ®Ò 2
 6 tiÕt
PhÐp céng vµ phÐp nh©n- phÐp trõ vµ phÐp chia. 
 (B¸m s¸t, n©ng cao)
6A1,2,3
138
B¸m s¸t: C¸c bµi to¸n tÝnh nhanh
3
5,6
N©ng cao: C¸c bµi to¸n liªn quan dÕn d·y sè, tËp hîp.
4
7,8
B¸m s¸t: D¹ng to¸n t×m x
5
9,10
Chñ ®Ò 3
 4 tiÕt
Lòy thõa víi sè mò tù nhiªn
 (B¸m s¸t, n©ng cao)
6A1,2,3
138
B¸m s¸t: Thø tù thùc hiÖn phÐp tÝnh( +,-,x, :, lòy thõa)
6
11,12
N©ng cao: C¸c bµi to¸n vÒ lòy thõa
7
13,14
Chñ ®Ò 4
 4 tiÕt
 DÊu hiÖu chia hÕt
 (B¸m s¸t, n©ng cao)
6A1,2,3
138
B¸m s¸t: DÊu hiÖu chia hÕt, tÝnh chÊt chia hÕt cña mét tæng
8
15,16
N©ng cao: Bµi tËp t×m ®iÒu kiÖn cña mét sè h¹ng ®Ó tæng ( hiÖu) chia hÕt cho mét sè
9
17,18
Chñ ®Ò 5
 4 tiÕt
¦íc sè, béi sè, sè nguyªn tè, 
hîp sè. 
 (B¸m s¸t, n©ng cao)
6A1,2,3
138
B¸m s¸t: NhËn biÕt sè nguyªn tè, hîp sè.
10
19,20
N©ng cao: S« ­íc cña mét sè.
11
21,22
Chñ ®Ò 6
 4 tiÕt
 Ph©n tÝch mét sè ra thõa sè nguyªn tè
 (B¸m s¸t, n©ng cao)
6A1,2,3
138
B¸m s¸t: C¸ch ph©n tÝch mét sè ra thõa sè nguyªn tè.
12
23,24
N©ng cao: BT vÒ c¸ch t×m ­íc cña mét sè.
13
25,26
Chñ ®Ò 7
 4tiÕt
 ¦íc chung, ¦íc chung lín nhÊt 
 (B¸m s¸t, n©ng cao)
6A1,2,3
138
B¸m s¸t: §Þnh nghÜa, tÝnh chÊt
14
27,28
N©ng cao: Bµi tËp vËn dông
15
29,30
Chñ ®Ò 8
 4 tiÕt
Béi chung, béi chung nhá nhÊt.
 (B¸m s¸t, n©ng cao)
6A1,2,3
138
B¸m s¸t: §Þnh nghÜa, tÝnh chÊt 
16
31,32
N©ng cao: Bµi tËp vËn dông 
17
33,34
Chñ ®Ò 9
 4 tiÕt
 §iÓm- ®­êng th¼ng- ®o¹n th¼ng.
 (B¸m s¸t)
6A1,2,3
138
B¸m s¸t: C¸c kh¸i niÖm, vÞ trÝ t­¬ng ®èi cña ®­êng th¼ng, ®o¹n th¼ng.
18
35
B¸m s¸t: RÌn luyÖn vÏ h×nh 
18
36
Ban gi¸m hiÖu	Nhãm tr­ëng
Tr­êng THCS Ng« gia Tù
KÕ ho¹ch d¹y chñ ®Ò tù chän
M«n to¸n 6 ( häc k× II)
 (N¨m häc 2011- 2012)
Chñ ®Ò 
sè tiÕt
Tªn chñ ®Ò - Néi dung tõng tiÕt
TuÇn
TiÕt ch­¬ng tr×nh
Líp
Sè HS
Chñ ®Ò 1
 16 tiÕt
 C¸c phÐp to¸n trªn tËp hîp sè nguyªn 
(B¸m s¸t)
6A1,2,3
138
PhÐp céng c¸c sè nguyªn
20
1,2
PhÐp trõ c¸c sè nguyªn
21
3,4
Quy t¾c dÊu ngoÆc
22
5,6
Quy t¾c dÊu ngoÆc
23
7,8
Quy t¾c chuyÓn vÕ
24
9,10
PhÐp nh©n, tÝnh chÊt cña phÐp nh©n c¸c sè nguyªn
25
11,12
Béi vµ ­íc cña c¸c sè nguyªn
26
13,14
¤n tËp
27
15,16
Chñ ®Ò 2
 6 tiÕt
Gãc
(B¸m s¸t)
6A1,2,3
138
Gãc sè ®o gãc - Sè ®o gãc- Céng sè ®o gãc
28
17,18
VÏ gãc biÕt sè ®o gãc trªn nöa mÆt ph¼ng
29
19,20
Tia ph©n gi¸c cña mét gãc
30
21,22
Chñ ®Ò 3
 14 tiÕt
Ph©n sè
(B¸m s¸t)
6A1,2,3
138
TÝnh chÊt c¬ b¶n cña ph©n sè
31
23,24
PhÐp céng c¸c ph©n sè
32
25,26
PhÐp trõ c¸c ph©n sè
33
27,28
PhÐp nh©n vµ chia c¸c ph©n sè
34
29,30
Phèi hîp c¸c phÐp tÝnh vÒ ph©n sè
35
31,32
Phèi hîp c¸c phÐp tÝnh vÒ ph©n sè 
36
33,34
¤n tËp 
37
35,36
Ban gi¸m hiÖu	Nhãm tr­ëng
Chñ ®Ò 1: TËp hîp – TËp hîp N, tËp hîp N*
Ngày soạn:10/08/2011
Ngày dạy: /08/2011
Tiết 1: Viết tập hợp, viết tập hợp con 
A. Mục tiêu
+ Kiến thức: Ôn tập và khắc sâu các kiến thức về tập hợp.
+ Kĩ năng: Rèn luyện cách viết tập hợp và cách sử dụng các kí hiệu , , .
+ Thái độ: Có thái độ học tập nghiêm túc
B. Phương pháp
Luyện tập rèn luyện kĩ năng.
C. Chuẩn bị: Thước thẳng, bảng phụ.
D. Tiến trình dạy học
I. Ổn định lớp
II. Bài cũ: 
III. Bài mới :
HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
NỘI DUNG 
 Hoạt động 1
 GV đưa ra hệ thống các câu hỏi, HS trả lời và ôn tập lại các kiến thức đã học nhờ vào các câu hỏi mà GV đưa ra:
?1: Hãy mô tả cách viết một tập hợp? Cho ví dụ.
?2: Để viết một tập hợp, thường có mấy cách? Cho ví dụ.
?3: Hãy viết các tập hợp N, N*. Đó là những tập hợp số gì?
?4: Một tập hợp có thể có bao nhiêu phần tử ? Lấy ví dụ minh hoạ.
?5: Khi nào thì tập hợp A được gọi là tập hợp con của tập hợp B ? Viết kí hiệu thể hiện tập hợp A là một tập hợp con của tập hợp B. Cho ví dụ.
?6: Khi nào thi ta nói hai tập hợp A và B là bằng nhau? Cho ví dụ.
I. Lý thuyết.
1. Tập hợp.
+ Cách viết một tập hợp:
+ Hai cách viết tập hợp:
 VD: Khi viết tập hợp A các số tự nhiên nhỏ hơn 5, ta viết:
 C1 : A = {0, 1, 2, 3, 4}.
 (hoặc: A = {1, 0, 4, 3, 2} , ...).
 C2 : A = {x N / x < 5}.
+ Tập N các số tự nhiên:
 N = {0, 1, 2, 3, 4, . . . }.
+ Tập N* các số tự nhiên khác 0:
 N* = {1, 2, 3, 4, . . . }.
+ Số phần tử của một tập hợp:
(có 1, nhiều, vô số, cũng có thể khong có phần tử nào)
 VD: (lấy theo HS)
2. Tập hợp con.
+ Tập hợp con:
+ Kí hiệu tập hợp con:
 Nếu A là tập con của B ta viết:
 A B hoặc B A.
+ VD: (lấy theo HS)
+ Hai tập hợp bằng nhau:
 Nếu A B và B A thì A và B là hai tập hợp bằng nhau, kí hiệu: A = B.
VD: (lấy theo HS)
 Hoạt động 2: 
 GV đưa ra hệ thống các bài tập, tổ chức hướng dẫn cho HS thực hiện các hoạt động học tập:
Bài 1: Viết tập hợp A các số tự nhiên lớn hơn 7 và nhỏ hơn 12 bằng hai cách, sau đó điền các kí hiệu thích hợp vào ô trống:
 9 A ; 14 A.
Bài 2: Viết tập hợp B các chữ cái có trong từ: “SÔNG HỒNG” 
Bài 3: Cho hai tập hợp:
 A = {m, n, p} ; B = {m, x, y}
Điền kí hiệu thích hợp vào ô vuông:
n A ; p B ; m B	
- GV hướng dẫn HS thực hiện, sau đó yêu cầu 3 HS lên bảng trình bày lời giải
- HS cả lớp thực hiện, sau đó nhận xét bài làm của bạn
- GV nhận xét chuẩn hoá kết quả
Bài 4: Viết các tập hợp sau và cho biết mỗi tập hợp có bao nhiêu phần tử:
a) Tập hợp A các số tự nhiên x mà:
 x – 5 = 13
b) Tập hợp B các số tự nhiên x mà: 
 x + 8 = 8
c) Tập hợp C các số tự nhiên x mà:
 x . 0 = 0
d) Tập hợp D các số tự nhiên x mà:
 x . 0 = 7
- GV hướng dẫn HS thực hiện, sau đó 4 HS lên bảng viết kết quả
- HS nhận xét, Gv chuẩn hoá kết quả.
Bài 5: Viết các tập hợp sau và cho biết mỗi tập hợp có bao nhiêu phần tử:
a) Tập hợp các số tự nhiên không vượt quá 50.
b) Tập hợp các số tự nhiên lớn hơn 8 nhưng nhỏ hơn 9.
- GV hướng dẫn:
- 2 HS lên bảng viết
- HS nhận xét bổ xung, GV nhận xét chuẩn hoá kết quả.
Bài 6: Tính số phần tử của các tập hợp sau:
A = {40; 41; 42; . . . ; 100}
B = {10; 12; 14; . . . ; 98}
C= {35; 37; 39; . . . ; 105}
- GV hướng dẫn: (áp dụng các công thức đã học ở bài tập số 21, 22- sgk tr.14)
- HS thực hiện, sau đó 3 HS lên bảng trình bày lời giải
- HS nhận xét sau đó GV nhận xét chuẩn hoá kết quả.
Bài 7: cho hai tập hợp: 
A = {a, b, c, d} , B = {a, b}.
a) Dùng kí hiệu để thể hiện quan hệ của hai tập hợp A và B.
b) Dùng hình vẽ minh họa hai tập hợp A và B.
c) Viết ra các tập hợp con của tập hợp A sao cho mỗi tập hợp con đó có hai phần tử.
Bài 8: Cho ví dụ hai tập hợp M và N mà :
 M N và N M.
- GV h­íng dÉn lÊy vÝ dô
- HS lÊy vÝ dô sau ®ã nªu lªn, c¸c HS kh¸c nhËn xÐt bæ xung, GV chuÈn ho¸ kÕt qu¶.
II. Bµi tËp.
Bµi 1:
C1 : A = {8, 9, 10, 11}
C2 : A = {x N / 7 < x < 12}
 9 A ; 14 A.
Bµi 2: 
 B = {S, ¤, N, H, G}
Bµi 3:
 n A ; p B ; m A, B
Bµi 4:
A = {18} : cã 1 phÇn tö;
B = {0} : cã 1 phÇn tö:
C = {0, 1, 2, 3, 4, . . . } :cã v« sè phÇn tö;
 Kh«ng cã sè tù nhiªn x nµo mµ 
 x . 0 = 7 , vËy D = 
Bµi 5: 
a) N = {0; 1; 2; 3; . . .; 50} : cã 50 phÇn tö
b) Kh«ng cã sè tù nhiªn nµo võa lín h¬n 8 võa nhá h¬n 9, vËy lµ tËp : .
Bµi 6: 
a) Sè phÇn tö cña tËp hîp A lµ:
 100 – 40 + 1 = 61(phÇn tö)
b) Sè phÇn tö cña tËp hîp B lµ:
 (98 - 10) : 2 + 1 = 45(phÇn tö)
c) Sè phÇn tö cña tËp hîp B lµ:
 (105 - 35) : 2 + 1 = 36(phÇn tö)
Bµi 7:
a) B A
c) {a, b}; {a, c}; {a, d}; {b, c}; {b, d};
{c, d}.
Bµi 8:
(lµm theo bµi cña HS)
Ho¹t ®éng 3: H­íng dÉn vÒ nhµ
HS «n tËp vµ xem l¹i c¸c bµi tËp ®· ®­îc lµm.
Lµm c¸c bµi tËp sau:
Bµi 9: Cho c¸c tËp hîp sau:
A = {x N / 20 < x < 21}
 B = {x N* / x < 4 }
C = {x N / 35 x 38}
D = { x N / x 0}
a) Viết các tập hơp sau bằng cách liệt kê các phần tử
b) Mỗi tập hợp trên có bao nhiêu phần tử
 c) Dùng kí hiệu để thể hiện mối quan hệ của các tập hợp trên
Ngày soạn:19/08/2011
Ngày dạy: /08/2011
Tiết 3,4: C¸c bµi tËp vÒ x¸c ®Þnh sè phÇn tö cña mét tËp hîp
Bµi 1: Gäi A lµ tËp hîp c¸c sè tù nhiªn cã 3 ch÷ sè. Hái tËp hîp A cã bao nhiªu phÇn tö?
 H­íng dÉn:
 TËp hîp A cã (999 – 100) + 1 = 900 phÇn tö.
 Bµi 2: H·y tÝnh sè phÇn tö cña c¸c tËp hîp sau:
 a) TËp hîp A c¸c sè tù nhiªn lÎ cã 3 ch÷ sè.
 b) TËp hîp B c¸c sè 2, 5, 8, 11, , 296.
 c) TËp hîp C c¸c sè 7, 11, 15, 19, , 283.
H­íng dÉn:
 a) TËp hîp A cã (999 – 101):2 +1 = 450 phÇn tö.
 b) TËp hîp B cã (296 – 2 ): 3 + 1 = 99 phÇn tö.
 c) TËp hîp C cã (283 – 7 ):4 + 1 = 70 phÇn tö.
Cho HS ph¸t biÓu tæng qu¸t:
 -TËp hîp c¸c sè ch½n tõ sè ch½n a ®Õn sè ch½n b cã (b – a) : 2 + 1 phÇn tö.
 -TËp hîp c¸c sè lÎ tõ sè lÎ m ®Õn sè lÎ n cã (n – m) : 2 + 1 phÇn tö.
 -TËp hîp c¸c sè tõ sè c ®Õn sè d lµ d·y sè c¸c ®Òu, kho¶ng c¸ch gi÷a hai sè liªn 
 tiÕp cña d·y lµ 3 cã (d – c ): 3 + 1 phÇn tö.
Bµi 3: Cha mua cho em mét quyÓn sè tay dµy 256 trang. §Ó tiÖn theo dâi em ®¸nh sè 
 trang tõ 1 ®Õn 256. Hái em ®· ph¶i viÕt bao nhiªu ch÷ sè ®Ó ®¸nh hÕt cuèn sæ tay?
H­íng dÉn:
 - Tõ trang 1 ®Õn trang 9, viÕt 9 sè.
 - Tõ trang 10 ®Õn trang 99 cã 90 trang, viÕt 90 . 2 = 180 ch÷ sè.
 - Tõ trang 100 ®Õn trang 256 cã (256 – 100) + 1 = 157 trang, cÇn viÕt 157 . 3 = 
 471 sè.
 VËy em cÇn viÕt 9 + 180 + 471 = 660 sè.
Bµi 4: C¸c sè tù nhiªn tõ 1000 ®Õn 10000 cã bao nhiªu sè cã ®óng 3 ch÷ sè gièng 
 nhau.
H­íng dÉn:
 - Sè 10000 lµ sè duy nhÊt cã 5 ch÷ sè, sè nµy cã h¬n 3 ch÷ sè gièng nhau nªn kh«ng tho¶ m·n yªu cÇu cña bµi to¸n.
VËy sè cÇn t×m chØ cã thÓ cã d¹ng: , , , víi a b lµ c¸ ch÷ sè.
- XÐt sè d¹ng , ch÷ sè a cã 9 c¸ch chän ( a 0) cã 8 c¸ch chän ®Ó b kh¸c a.
VËy cã 9 . 8 = 72 sè cã d¹ng .
LËp luËn t­¬ng tù ta thÊy c¸c d¹ng cßn l¹i ®Òu cã 72 sè. Suy ta tÊt c¶ c¸c sè tõ 1000 ®Õn 10000 cã ®óng 3 ch÷ sè gièng nhau gåm 72.4 =288 Sè 
Chñ ®Ò 2: PHÐP CéNG Vµ PHÐP NH¢N - PHÐP TRõ Vµ PHÐP CHIA
Ngày soạn:28/08/2011
Ngày dạy: /09/2011
Tiết 5,6: Các bài toán tính nhanh
A. Mục tiêu
+ Kiến thức:Ôn tập, bổ xung và hệ thống lại các kiến thức đã được học về phép cộng và phép nhân.
+ Kĩ năng: Rèn luyện các kĩ năng tính toán, kĩ năng thực hiện các phép tính nhanh nhờ áp dụng các tính chất của phép toán.
- Rèn luyện tư duy nhạy bén linh hoạt trong cách biến đổi các phép toán.
+ Thái độ: Nâng cao ý thức tự học, tự rèn luyện.
B. Phương pháp 
Luyện tập rèn luyện kĩ năng thông qua hệ thống các câu hỏi và bài tập.
C. Chuẩn bị: thước thẳng, bảng phụ
D. Tiến trình dạy học
I. Ổn định lớp
II. Bài cũ: 
III. Bài mới :
HOẠT ĐỘNG CỦA GV & HS
NỘI DUNG
Hoạt động 1
 GV đưa ra hệ thống các câu hỏi, HS ôn tập kiến thức bằng cách trả lời các câu hỏi đó.
?1: Nêu các tính chất của phép cộng các số tự nhiên? Phát biêủ các tính chất. Lấy ví dụ minh họa.
?2: Nêu các tính chất của phép nhân các số tự nhiên? Phát biểu các tính chất.Lấy ví dụ minh họa.
?3: Tính chất nào liên quan đến cả hai phép tính cộng và nhân? Phát biểu tính chất đó. Lấy ví dụ minh họa.
?4: Phéo cộng và phép nhân các số tự nhiên có tính chất gì giống nhau? 
- GV gợi ý:
 - HS 
- GV chuẩn hoá và khắc sâu các tính chất về hai phép toán cộng và nhân các số tự nhiên.
- GV: Nhờ các tính chất của phép tính mà ta có thể tính nhanh, tính nhẩm các phép tính.
(GV lấy ví dụ minh hoạ)
I. Lý thuyết.
+ Tính chất của phép cộng:
Giao hoán: a + b = b + a
Kết hợp : (a + b) + c = a + (b + c)
Cộng với số 0: a + 0 = 0 + a = a
+ Tính chất của phép nhân:
Giao hoán: a . b = b . a
Kết hợp: (a . b) . c = a . (b . c)
Nhân với 1: a . 1 = 1 . a
+ Tính chất liên quan đến cả hai phép tính cộng và nhân:
 Tính chất phân phối của phép nhân đối với phép cộng: a . (b + c) = a . b + a . c
+ Hai phép tính cộng và nhân đều có tính chất giao hoán và tính chất kết hợp.
+ VD: (lấy theo ví dụ mà HS đưa ra)
Hoạt động 2:
 GV đưa ra hệ thống các bài tập, tổ chức các hoạt động học tập cho HS, hướng dẫn cho HS (nếu cần):
 Bài 1: áp dụng các tính chất của phép cộng và phép nhân để tính nhanh:
a) 81 + 243 + 19 ; b) 168 + 79 + 132
c) 5 . 25 . 2 . 16 . 4 ; d) 32 . 47 + 32 . 53
- GVHD: (áp dụng tính chất giao hoán + kết hợp với các câu a, b, c và tính chất phân phối của phép nhân đối với phép cộng đối với câu d).
Bài 2: Tìm số tự nhiên x, biết:
a) (x - 45) . 27 = 0 ; b) 23 . (42 - x) = 23.
- GVHD: (có thể áp dụng tính chất nào ở mỗi câu?)
 Bài 3: Tính nhanh:
Q=26 + 27 + 28 + 29 + 30 + 31 + 32 + 33
GVHD: (nhận xét về tổng các số hạng đầu + số hạng cuối? Có mấy tổng bằng nhau?)
 Bài 4: Tính nhanh bằng cách áp dụng tính chất kết hợp của phép cộng:
a) 997 + 37 ; b) 49 + 194.
- GVHD: (tách một hạng thành hai số sao cho việc tính tổng dễ hơn)
 Bài 5: Trong các tích sau, tìm các tích bằng nhau mà không cần tính kết quả của mỗi tích:
 11.18 ; 15.45 ; 11.9. 2 ; 
 45.3.5 ; 6.3.11 ; 9.5.15 .
GVHD: (hãy xét các thừa số ở mỗi tích, từ đó rút ra các tích có cùng một kết quả)
 Bài 6: Tính nhẩm bằng cách:
a) áp dụng tính chất kết hợp của phép nhân : 17 . 4 ; 25 . 8
b) áp dụng tính chất phân phối của phép nhân đối với phép cộng:
13 . 12 ; 53 . 11 ; 39 . 101
- GVHD: (tương tự như cách làm đối với bài tập 4)
II. Bài tập.
 Bài 1:
a) = (81 + 19) + 243 = 100 + 243 = 343
b) = (168 + 133) + 79 = 300 + 79 = 379
c) = (5 . 2) . (25 . 4) . 16 
 = 10 . 100 . 16 = 16000
d) = 32 . (47 + 53) = 32 . 100 = 3200
 Bài 2: 
a) (x – 45) . 27 = 0 ; b) 23 . (42 - x) = 23
 (x – 45) = 0 ; 42 – x = 1 
 x = 45 ; x = 43
 Bài 3:
Q = (26 + 33) + (27 + 32) + (28 + 31) + 
 (29 + 30)
 = 59 + 59 + 59 + 59 = 4 . 59 = 236
 Bài 4: 
a) =997 + (3 + 34) =(997 + 3) + 34= 1034
b) =194 + (6 + 43) = (194 + 6) + 43 = 243
 Bài 5: 
 11.18 = 11.9. 2 = 6.3.11 ; 
 15.45 = 9.5.15 = 45.3.5 
 Bài 6: 
a) 17 . 4 = 17. (2 . 2) = (17 . 2) . 2 
 = 34 . 2 = 68
 25 . 8 = 25 . (4 . 4) = (25 . 4) . 4 
 = 100 . 4 = 400
b) 13 . 12 = 13 . (10 + 2)= 13 . 10 + 13 . 2
 130 + 26 = 156 
 53 . 11 = 53 . (10 + 1) = 53 . 10 + 53 . 1
 = 530 + 53 = 583
 39 . 101=39 . (100 + 1)=39 . 100 + 39 .1
 = 3900 +39 = 3939
Hoạt động 3: Hướng dẫn về nhà.
HS ôn tập lại kiến thức theo bài học và sgk
Làm bài tập sau:
Bài 7: Tính nhanh: a) 2 . 31 . 12 + 4 . 6 . 42 + 8 . 27 . 3
 b) 36 . 28 + 36 . 82 + 64 . 69 + 64 . 41
Bài 8: a) Cho biết : 37 . 3 = 111. Hãy tính nhanh: 37 . 12
 b) Cho biết : 15 873 . 7 = 111 111. Hãy tính nhanh: 15873 . 21
 - Ôn tập trước về hai phép toán trừ và chia.
*****
Ngày soạn:08/09/2011
Ngày dạy: /09/2011
 Tiết 7,8: C¸c bµi to¸n cã liªn quan ®Õn d·y sè, tËp hîp
1:D·y sè c¸ch ®Òu: 
VD: TÝnh tæng: S = 1 + 3 + 5 + 7 + ... + 49 
* NhËn xÐt:+ sè h¹ng ®Çulµ : 1vµ sè h¹ng cuèi lµ: 49. 
 + Kho¶ng c¸ch gi÷a hai sè h¹ng lµ: 2 
 +Scã 25 sè h¹ng ®­îc tÝnh b»ng c¸ch: ( 49 –1 ): 2 + 1 = 25 
TatÝnh tæng S nh­ sau: 
S = 1 + 3 + 5 + 7 + .. . + 49 
S = 49 + 47 + 45 + 43 + .. . + 1 
S + S = ( 1 + 49) + ( 3 + 47) + (5 + 45) + (7 + 43) + .. . + (49 + 1) 
2S = 50+ 50 +50 + 50 +.. . +50 (cã25 sè h¹ng ) 
2S = 50. 25 
S = 50.25 : 2 = 625 
*TQ: Cho Tæng : S = a1 + a2 + a3 + .. . + an 
Trong ®ã: sè h¹ng ®Çu lµ: a1 ;sè h¹ng cuèilµ: an ; kho¶ng c¸ch lµ: k 
Sèsè h¹ng ®­îc tÝnh b»ng c¸ch: sè sè h¹ng = ( sèh¹ng cuèi– sè h¹ng ®Çu) :kho¶ng c¸ch + 1 
Sèsè h¹ng m= ( an – a1 ) : k + 1 
Tæng S ®­îc tÝnh b»ng c¸ch:Tæng S = ( sè h¹ng cuèi+ sè h¹ng ®Çu ).Sèsè h¹ng : 2 
S = ( an + a1) . m : 2 
Bµi 1:TÝnh tæng sau: 
a) A = 1 + 2 + 3 + 4 + .. . + 100 b) B = 2 + 4 + 6 + 8 + .. . + 100 
c) C = 4 + 7 + 10 + 13 + .. . + 301 d) D = 5 + 9 + 13 + 17 + .. .+ 201. 
Bµi 2: (VN)TÝnh c¸c tæng: 
a) A = 5 + 8 + 11 + 14 + .. . + 302 b) B = 7 + 11 + 15 + 19 + .. .+ 203. 
c) C = 6 + 11 + 16 + 21 + .. . + 301 d) D =8 + 15 + 22 + 29 + .. . + 351. 
Bµi 3: Cho tæng S = 5 + 8 + 11 + 14 + .. . 
a)T×m sè h¹ng thø100 cña tæng. 
b) TÝnh tæng 100 sè h¹ng ®Çu tiªn. 
Bµi 4: (VN ) Cho tæng S = 7 + 12 + 17 + 22 + .. . 
a)T×m sè h¹ng tø50 cña tæng. 
b) TÝnh tæng cña 50 sè h¹ng ®Çu tiªn. 
Bµi 5:TÝnh tæng cña tÊt c¶ c¸c sè tùnhiªn x, biÕt xlµ sè cã hai ch÷ sè vµ 12 < x < 91 
Bµi 6: (VN) TÝnh tæng cñac¸c sètù nhiªn a , biÕt a cã ba ch÷ sè vµ 119 < a < 501. 
Bµi 7: Cho sè A= 123456 .. .50515253.b»ng c¸ch viÕt liªn tiÕp c¸c sè tù nhiªn tõ1 ®Õn 53. 
a)Hái Acã bao nhiªu ch÷ sè. 
b) Ch÷ sè2 xuÊt hiÖn bao nhiªu lÇn.? 
c) Ch÷sè thø 50lµ ch÷ sè nµo ? 
d)TÝmhtæng c¸c ch÷sè cña A. 
Bµi 8 : (VN)ViÕt liªn tiÕpc¸c sètù nhiªn tõ 5®Õn 90ta ®­îc sè B = 5678910888990. 
a)Hái B cãbao nhiªu ch÷sè? 
b) Ch÷ sè5 xuÊt hiÖn bao nhiªu lÇn ? 
c) Ch÷ sè thø 100cña B lµ ch÷sè nµo ? 
d)TÝnh tæng c¸c ch÷sè cña B. 
Bµi 9: TÝnh 1 + 2 + 3 + .. . + 1998 + 1999
H­íng dÉn
- ¸p dông theo c¸ch tÝch tæng cña Gauss
- NhËn xÐt: Tæng trªn cã 1999 sè h¹ng
Do ®ã 
S = 1 + 2 + 3 + .. . + 1998 + 1999 = (1 + 1999). 1999: 2 = 2000.1999: 2 = 1999000
Bµi 10: TÝnh tæng cña:
a/ TÊt c¶ c¸c sè tù nhiªn cã 3 ch÷ sè.
b/ TÊt c¶ c¸c sè lÎ cã 3 ch÷ sè.
H­íng dÉn:
a/ S1 = 100 + 101 + .. . + 998 + 999 
Tæng trªn cã (999 – 100) + 1 = 900 sè h¹ng. Do ®ã
S1= (100+999).900: 2 = 494550
b/ S2 = 101+ 103+ .. . + 997+ 999 
Tæng trªn cã (999 – 101): 2 + 1 = 450 sè h¹ng. Do ®ã
S2 = (101 + 999). 450 : 2 = 247500
Bµi 11: TÝnh tæng
a/ TÊt c¶ c¸c sè: 2, 5, 8, 11, .. ., 296
b/ TÊt c¶ c¸c sè: 7, 11, 15, 19, .. ., 283
§S: 	a/ 14751
	b/ 10150 
C¸c gi¶i t­¬ng tù nh­ trªn. CÇn x¸c ®Þnh sè c¸c sè h¹ng trong d·y s« trªn, ®ã lµ nh÷ng d·y sè c¸ch ®Òu.
Bµi 12 ( VN) :Tìm x N biết 
a( x – 5)(x – 7) = 0 (§S:x=5; x = 7) 
b/ 541 + (218 – x) = 735	 (§S: x = 24)
c/ 96 – 3(x + 1) = 42	(§S: x = 17)
d/ ( x – 47) – 115 = 0	(§S: x = 162)
e/ (x – 36):18 = 12	 (§S: x = 252)
Hoạt động 3: Hướng dẫn về nhà.
ôn tập và rèn luyện tính toán, đặc biệt là các phép tính nhanh
Xem lại các bài tập đã làm
Làm bài tập sau:
Bài 7: Cho 1538 + 3425 = S ; 9142 – 2451 = D. 
 Không làm phép tính, hãy tính giá trị của:
 S – 1538 ; S – 3425 ; D + 2451 ; 9142 – D .
Bài 8: Một phép trừ có tổng của số bị trừ, số trừ và hiệu bằng 1062. Số trừ lớn hơn hiệu là 279. Tìm số bị trừ và số trừ.
*****
Ngày soạn:18/09/2011
Ngày dạy: /09/2011
 Tiết 9,10: Dạng toán tìm x
Hoạt động của GV-HS
Ghi bảng
GV : Yeâu caàu hs söûa Baøi 1: Tính giaù trò bieåu thöùc :
a. 4375 x 15 + 489 x 72 
b. 426 x 305 + 72306 : 351
c. 292 x 72 – 217 x 45 
d. 14 x 10 x 32 : ( 300 + 20 )
e . 56 : ( 25 – 17 ) x 27
HS : Leân baûng söûa , caû lôùp laøm vaøo vôõ , sau ñoù nhaän xeùt .
GV : Höôùng daãn hs yeáu caùch thöïc hieän .
HS : Chuù yù vaø söûa sai .
GV : Löu yù hs caùch tính coù daáu ngoaëc .
HS : Chuù yù vaø khaéc saâu .
GV : Nhaän xeùt , ñaùnh giaù .
GV Cho hs Laøm Baøi 2 : Tìm x , bieát :
a. x + 532 = 1104 
b. x – 264 = 1208
c. 1364 – x = 529
d. x 42 = 1554
e. x : 6 = 1626
f. 36540 : x = 180
HS : Moãi em laøm moät caâu , caû lôùp laøm vaøo vôõ , sau ñoù nhaän xeùt .
GV : Löu yù hoc sinh khi tìm soá tröø , soá bò tröø khaùc nhau . tìm soá chia vaø soá bò chia cuõng khaùc nhau .
HS :Chuù yù vaø khaùc saâu .
GV : Nhaän xeùt vaø ñaùnh giaù baøi laøm cuûa moãi hs . 
Bài 1 : Tính giá trị của biểu thức :
a. 4375 x 15 + 489 x 72 
= 65625 + 35208
= 100833
b. 426 x 305 + 72306 : 351
= 129930 + 206
= 130136
c. 292 x 72 – 217 x 45 
= 21024 - 9765
= 11259
d. 14 x 10 x 32 : ( 300 + 20 )
= 4480 : 320
= 14
e . 56 : ( 25 – 17 ) x 27
= 56 : 8 x 27
= 7 x 27
= 189
Bài 2 : Tìm x , biết :
a. x + 532 = 1104 
 x = 1104 – 523 
 x = 581
b. x – 264 = 1208
 x = 1208 + 264 
 x = 944
c. 1364 – x = 529
d. x 42 = 1554
 x = 1554 : 42
 x = 37
e. x : 6 = 1626
 = 1626 x 6
 = 9756
f. 36540 : x = 180
 x = 36540 : 180
 x = 203
*Củng cố:
Bµi 3: T×m x biÕt:
a, 128 - 3(x + 4) = 23
b, [(4x + 28) . 3 + 55] : 5 = 35
c, (12x – 43 ) . 83 = 4 . 84
d, 720 : [41 – (2x – 5)] = 23 . 5
GV: §Ó t×m ®­îc x trong c¸c phÇn trªn ta ph¶i dùa vµo kiÕn thøc nµo ®· häc?
HS: Dùa vµo phÐp to¸n, vµ thø tù thùc hiÖn trong bµi t×m x ®Ó lµm
Gäi häc sinh ®øng t¹i chç lµm phÇn a gi¸o viªn ghi lªn b¶ng
a, 128 - 3(x + 4) = 23
 3(x + 4) = 128 – 23
 3(x + 4) = 105
 x + 4 = 105 : 3
 x + 4 = 35
 x =

Tài liệu đính kèm:

  • docgiao_an.doc