Đề và đáp án kiểm tra học kì I Vật lí lớp 7 - Năm học 2016-2017 - Trường THCS Kỳ Thượng

doc 4 trang Người đăng dothuong Ngày đăng 25/01/2021 Lượt xem 27Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề và đáp án kiểm tra học kì I Vật lí lớp 7 - Năm học 2016-2017 - Trường THCS Kỳ Thượng", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề và đáp án kiểm tra học kì I Vật lí lớp 7 - Năm học 2016-2017 - Trường THCS Kỳ Thượng
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA
 Cấp độ
Tên 
Chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cộng
Cấp độ thấp
Cấp độ cao
TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL
Quang học 
- Phát biểu được định luật truyền thẳng ánh sáng.
- Phát biểu được định luật phản xạ ánh sáng.
- Nêu được đặc điểm của ảnh tạo bởi gương phẳng.
-Hiểu được khi nào nhìn thấy một vật.
-Hiểu thế nào là chùm sáng hội tụ.
- Vẽ được tia phản xạ khi biết tia tới đối với gương phẳng, 
-Tính được góc tới và góc phản xạ
Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
2
1
10%
0,5
1
10%
2
1
10%
0,25
1
10%
0,25
1
10%
5
5
50%
Âm học 
- Nêu đặc điểm chung của nguồn âm 
- Nêu ví dụ về nhạc cụ và cho biết khi phát ra âm thì bộ phận nào dao động.
-Biết các môi trường truyền âm và không truyền âm.
-Hiểu được ngưỡng nghe của người.
- Tính khoảng cách ngắn nhất để nghe được tiếng vang
Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
1
0,5
5%
1
1,5
15%
1
0,5
5%
1
2,5
25%
4
5
50%
Tổng số câu
Tổng số điểm
Tỉ lệ %
4,5
4
40%
3
1,5
15%
0,25
1
10%
1,25
3,5
35%
9
10
100%
PHÒNG GD & ĐT HOÀNH BỒ
TRƯỜNG TH&THCS KỲ THƯỢNG
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I 
NĂM HỌC 2016 - 2017
Môn: Vật lý 7
Thời gian: 45 phút (Không kể thời gian giao đề)
I. Trắc nghiệm(3điểm) 
Câu 1. Nội dung của Định luật truyền thẳng của ánh sáng là:
A. Trong môi trường trong suốt và đồng tính ánh sáng truyền theo một đường thẳng.
B. Trong mọi môi trường ánh sáng truyền theo một đường thẳng.
C. Trong các môi trường khác nhau, đường truyền của ánh sáng có hình dạng khác nhau.
D. Khi truyền từ môi trường này sang môi trường khác, ánh sáng truyền theo một đường thẳng 
Câu 2. Nãi vÒ TÝnh chÊt ¶nh cña mét vËt t¹o bëi g­¬ng ph¼ng, tÝnh chÊt nµo sau ®©y lµ ®óng?
A. Kh«ng høng ®­îc trªn mµn ch¾n vµ bÐ h¬n vËt. 
B. Høng ®­îc trªn mµn ch¾n vµ lín b»ng vËt 
C. Kh«ng høng ®­îc trªn mµn ch¾n vµ lín b»ng vËt. 
D. Høng ®­îc trªn mµn ch¾n vµ lín h¬n vËt 
Câu 3. Khi nµo m¾t ta nh×n thÊy mét vËt
A. Khi m¾t ta h­íng vµo vËt. 
C. Khi m¾t ta ph¸t ra nh÷ng tia s¸ng chiÕu vµo vËt.
B. Khi cã ¸nh s¸ng tõ vËt ®ã truyÒn ®Õn m¾t ta. 
D. Khi vËt ®­îc chiÕu s¸ng.
Câu 4. Chùm sáng hội tụ là chùm sáng gồm:
A. Các tia sáng không giao nhau trên đường truyền của chúng.	
B. Các tia sáng giao nhau trên đường truyền của chúng.
C. Các tia sáng loe rộng trên đường truyền của chúng.
D. Các tia sáng loe rộng ra, kéo dài gặp nhau.
Câu 5. Trong c¸c gi¸ trÞ vÒ ®é to cña ©m sau ®©y, gi¸ trÞ nµo øng víi ng­ìng ®au:
 A. 90 dB B. 20 dB C. 230 dB D. 130 dB
Câu 6. Vật nào dưới đây không được gọi là nguồn âm:
A. Dây đàn dao động.
B. Mặt trống dao động.
C. Chiếc sáo đang để trên bàn.
D. Âm thoa dao động.
II. Tự luận 
Câu 7: (3 điểm)
a. Phát biểu định luật phản xạ ánh sáng.
b.Cho tia tới hợp với gương một góc 300 (Hình 1)
Hãy vẽ tia phản xạ và tính góc tới và góc phản xạ. Hình 1
Câu 8: (1,5 điểm) 
 Hãy kể tên các môi trường truyền được âm và môi trường không truyền được âm. 
Câu 8: (2,5 điểm)
Một thiết bị trên tàu dùng để đo khoảng cách từ tàu đến một vách núi, nó phát ra âm ngắn và nhận lại âm phản xạ sau 5 giây. Tính khoảng cách từ tàu đến vách núi biết vận tốc truyền âm trong không khí là 340 m/s. 
Hết -
HƯỚNG DẪN CHẤM	
CÂU
HƯỚNG DẪN CHẤM
ĐIỂM
1...6
1
2
3
4
5
6
A
C
B
B
D
C
3
7
a, Định luật phản xạ ánh sáng
+ Tia phản xạ nằm trong mặt phẳng chứa tia tới và pháp tuyến của gương ở điểm tới
+ Góc phản xạ bằng góc tới
b, Vẽ và kí hiệu đúng
N
S
R
I
 i’ = i = 600
0,5
0,5
1
1
8
Môi trường truyền âm: Rắn, lỏng , khí
Môi trường không truyền âm: Chân không
1
0,5
9
Thời gian truyền âm từ tàu đến vách núi là:
t = t1/2= 5/2= 2,5( s)
Khoảng cách từ tàu đến vách núi
1
1,5

Tài liệu đính kèm:

  • docDe_thi_va_dap_an_HKI_mon_VL7_co_ma_tran_chuan.doc