Đề thi trắc nghiệm môn Giáo dục công dân 7 - Trường THCS Mỹ Hưng

doc 8 trang Người đăng haibmt Ngày đăng 25/04/2016 Lượt xem 7675Lượt tải 10 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề thi trắc nghiệm môn Giáo dục công dân 7 - Trường THCS Mỹ Hưng", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề thi trắc nghiệm môn Giáo dục công dân 7 - Trường THCS Mỹ Hưng
Trường THCS Mỹ Hưng
Họ, tên..................................
 Lớp.......
Đề: Chẵn
ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM 
MÔN Giáo Dục Công Dân
Thời gian làm bài: 15 phút; 
(11 câu trắc nghiệm)
Điểm
Lời phê của giáo viên
 Khoanh tròn vào đáp án đúng :
Câu 1: Việc làm nào sau đây thể hiện làm việc có kế hoạch ?
A. Làm đến đâu hay đến đó.
B. Có sự sắp xếp trước khi bắt tay vào việc.
C. Cứ học từ từ khi nào gần kiểm tra mới học khỏi quên
D. Chỉ lập kế hoạch cho những việc quan trọng.
Câu 2: Trường hợp nào sau đây không phải là thực hiện tốt quyền trẻ em ?
A. Đưa trẻ em hư vào trường giáo dưỡng.
B. Cho trẻ em tiêm chủng.
C. Luôn chiều theo mọi đòi hỏi của trẻ em.
D. Cho trẻ em tham gia ý kiến trong gia đình.
Câu 3: Hành vi nào sau đây tốt môi trường ?
A. Bỏ rác vào xe rác.
B. Hút thuốc nơi đang bị tắc nghẽn giao thông.
C. Khạc nhổ bừa bãi nơi công cộng
D. Dùng điện để đành cá.
Câu 4: Liên Hợp quốc chọn ngày “Môi trường thế giới ” hàng năm là :
A. Ngày 1 tháng .	B. Ngày 4 tháng 1	C. Ngày 6 tháng 5	D. Ngày 5 tháng 6
Câu 5: . Trong các hành vi sau đây, hành vi nào gây ô nhiễm phá huỷ môi trường.
A. Đổ các chất thải công nghiệp trực tiếp vào nguồn nước.
B. Nghiên cứu, xây dựng các phương pháp xử lí rác, nước thải công nghiệp, nước thải sinh hoạt
C. Giữ gìn sạch đẹp di tích, danh lam thắng cảnh .
D. Giữ gìn vệ sinh xung quanh trường học và nơi ở .
Câu 6: Trong những hành vi dưới đây, hành vi nào là góp phần giữ gìn bảo vệ di sản văn hoá ?
A. Tổ chức tham quan, tìm hiểu di tích lịch sử.
B. Lấy cắp cổ vật về nhà .
C. Cất giấu cổ vật cho bọn buôn lậu.
D. Đập phá các di sản văn hoá .
Câu 7: Trong các hành vi sau, theo em hành vi nào xâm phạm đến quyền trẻ em ?
A. Dụ dỗ, lôi kéo trẻ em đánh bạc, hút thuốc .
B. Chăm sóc, nuôi dạy, bảo vệ sức khoẻ trẻ em .
C. Nhà nước, xã hội tổ chức chăm sóc, nuôi dạy trẻ không nơi nương tựa .
D. Tôn trọng pháp luật, chăm chỉ học tập.
Câu 8: Trong những hành vi dưới đây, hành vi nào là phá hoại di sản văn hoá ?
A. Vứt rác bừa bãi xung quanh di tích.
B. Tổ chức tham quan, tìm hiểu di tích lịch sử.
C. Giúp các cơ quan chuyên môn sưu tầm cổ vật.
D. Giữ gìn sạch đẹp di tích, danh lam thắng cảnh .
Câu 9: Hành vi nào sau đây thể hiện sự mê tín?
A. xem bói	B. thắp hương lên bàn thờ tổ tiên
 C. đi lễ chùa
 D. đi lễ nhà thờ	
Câu 10: ý kiÕn cña b¹n nµo ®óng?
A. Nam th× cho r»ng lµm viÖc cã kÕ ho¹ch sÏ gióp ta chñ ®éng, tiÕt kiÖm thêi gian, c«ng søc vµ ®¹t hiÖu qu¶ trong c«ng viÖc.
B. H¶i cho r»ng lµm viÖc theo kÕ ho¹ch lµ gß bã, kh«ng tho¶i m¸i.
C. Thñy cho r»ng kh«ng cÇn lµm viÖc cã kÕ ho¹ch vÉn cã thÓ ®¹t kÕt qu¶ cao trong c«ng viÖc.
D. Hoµng cho r»ng c¶ ba ý kiÕn trªn ®Òu ®óng.
Câu 11:
Câu 11. (2 điểm)Điền vào chỗ trống những từ còn thiếu cho phù hợp . 
Di sản văn hoá bao gồm di sản văn hoá (1) và di sản văn hoá (2)
.., là sản phẩm tinh thần, vật chất có giá trị lịch sử văn hoá (3),
được lưu truyền từ thế hệ này qua (4) khác.
----------- HẾT ----------
A. Nam th× cho r»ng lµm viÖc cã kÕ ho¹ch sÏ gióp ta chñ ®éng, tiÕt kiÖm thêi gian, c«ng søc vµ ®¹t hiÖu qu¶ trong c«ng viÖc.
B. H¶i cho r»ng lµm viÖc theo kÕ ho¹ch lµ gß bã, kh«ng tho¶i m¸i.
C. Hoµng cho r»ng c¶ ba ý kiÕn trªn ®Òu ®óng.
D. Thñy cho r»ng kh«ng cÇn lµm viÖc cã kÕ ho¹ch vÉn cã thÓ ®¹t kÕt qu¶ cao trong c«ng viÖc.
Câu 9: Việc làm nào sau đây thể hiện làm việc có kế hoạch ?
A. Cứ học từ từ khi nào gần kiểm tra mới học khỏi quên
B. Có sự sắp xếp trước khi bắt tay vào việc.
C. Chỉ lập kế hoạch cho những việc quan trọng.
D. Làm đến đâu hay đến đó.
Câu 10: Liên Hợp quốc chọn ngày “Môi trường thế giới ” hàng năm là :
A. Ngày 6 tháng 5	B. Ngày 5 tháng 6	C. Ngày 1 tháng .	D. Ngày 4 tháng 1
Câu 11. (2 điểm)Điền vào chỗ trống những từ còn thiếu cho phù hợp . 
Di sản văn hoá bao gồm di sản văn hoá (1) và di sản văn hoá (2)
.., là sản phẩm tinh thần, vật chất có giá trị lịch sử văn hoá (3),
được lưu truyền từ thế hệ này qua (4) khác.
-----------------------------------------------
----------- HẾT ----------
Trường THCS Mỹ Hưng
Họ, tên..................................
 Lớp.......
Đề: Lẻ
ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM 
MÔN Giáo Dục Công Dân
Thời gian làm bài: 15 phút; 
(11 câu trắc nghiệm)
Điểm
Lời phê của giáo viên
 Khoanh tròn vào đáp án đúng :
Câu 1: Trong những hành vi dưới đây, hành vi nào là phá hoại di sản văn hoá ?
A. Vứt rác bừa bãi xung quanh di tích.
B. Giữ gìn sạch đẹp di tích, danh lam thắng cảnh .
C. Giúp các cơ quan chuyên môn sưu tầm cổ vật.
D. Tổ chức tham quan, tìm hiểu di tích lịch sử.
Câu 2: Trường hợp nào sau đây không phải là thực hiện tốt quyền trẻ em ?
A. Cho trẻ em tiêm chủng.
B. Cho trẻ em tham gia ý kiến trong gia đình.
C. Đưa trẻ em hư vào trường giáo dưỡng.
D. Luôn chiều theo mọi đòi hỏi của trẻ em.
Câu 3: Trong những hành vi dưới đây, hành vi nào là góp phần giữ gìn bảo vệ di sản văn hoá ?
A. Đập phá các di sản văn hoá .
B. Lấy cắp cổ vật về nhà .
C. Tổ chức tham quan, tìm hiểu di tích lịch sử.
D. Cất giấu cổ vật cho bọn buôn lậu.
Câu 4: Việc làm nào sau đây thể hiện làm việc có kế hoạch ?
A. Có sự sắp xếp trước khi bắt tay vào việc.
B. Cứ học từ từ khi nào gần kiểm tra mới học khỏi quên
C. Chỉ lập kế hoạch cho những việc quan trọng.
D. Làm đến đâu hay đến đó.
Câu 5: . Trong các hành vi sau đây, hành vi nào gây ô nhiễm phá huỷ môi trường.
A. Giữ gìn vệ sinh xung quanh trường học và nơi ở .
B. Nghiên cứu, xây dựng các phương pháp xử lí rác, nước thải công nghiệp, nước thải sinh hoạt
C. Đổ các chất thải công nghiệp trực tiếp vào nguồn nước.
D. Giữ gìn sạch đẹp di tích, danh lam thắng cảnh .
Câu 6: Hành vi nào sau đây tốt môi trường ?
A. Khạc nhổ bừa bãi nơi công cộng
B. Bỏ rác vào xe rác.
C. Hút thuốc nơi đang bị tắc nghẽn giao thông.
D. Dùng điện để đành cá.
Câu 7: Liên Hợp quốc chọn ngày “Môi trường thế giới ” hàng năm là :
A. Ngày 1 tháng .	B. Ngày 6 tháng 5	C. Ngày 4 tháng 1	D. Ngày 5 tháng 6
Câu 8: Trong các hành vi sau, theo em hành vi nào xâm phạm đến quyền trẻ em ?
A. Nhà nước, xã hội tổ chức chăm sóc, nuôi dạy trẻ không nơi nương tựa .
B. Dụ dỗ, lôi kéo trẻ em đánh bạc, hút thuốc .
C. Chăm sóc, nuôi dạy, bảo vệ sức khoẻ trẻ em .
D. Tôn trọng pháp luật, chăm chỉ học tập.
Câu 9: Hành vi nào sau đây thể hiện sự mê tín?
 A. đi lễ chùa B. xem bói
 c. đi lễ nhà thờ d. thắp hương lên bàn thờ tổ tiên	
Câu 10: ý kiÕn cña b¹n nµo ®óng?
A. H¶i cho r»ng lµm viÖc theo kÕ ho¹ch lµ gß bã, kh«ng tho¶i m¸i.
B. Thñy cho r»ng kh«ng cÇn lµm viÖc cã kÕ ho¹ch vÉn cã thÓ ®¹t kÕt qu¶ cao trong c«ng viÖc.
C. Nam th× cho r»ng lµm viÖc cã kÕ ho¹ch sÏ gióp ta chñ ®éng, tiÕt kiÖm thêi gian, c«ng søc vµ ®¹t hiÖu qu¶ trong c«ng viÖc.
D. Hoµng cho r»ng c¶ ba ý kiÕn trªn ®Òu ®óng.
Câu 11. (2 điểm)Điền vào chỗ trống những từ còn thiếu cho phù hợp . 
Di sản văn hoá bao gồm di sản văn hoá (1) và di sản văn hoá (2)
.., là sản phẩm tinh thần, vật chất có giá trị lịch sử văn hoá (3),
được lưu truyền từ thế hệ này qua (4) khác.
----------- HẾT ----------
 Trường THCS Xuân Sơn
ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM 
MÔN Giáo Dục Công Dân
Thời gian làm bài: 15 phút; 
(11 câu trắc nghiệm)
Mã đề thi gd4
Họ, tên :..........................................................................
 Lớp..............................................
Câu 1: Trường hợp nào sau đây không phải là thực hiện tốt quyền trẻ em ?
A. Cho trẻ em tham gia ý kiến trong gia đình.
B. Luôn chiều theo mọi đòi hỏi của trẻ em.
C. Đưa trẻ em hư vào trường giáo dưỡng.
D. Cho trẻ em tiêm chủng.
Câu 2: Hành vi nào sau đây tốt môi trường ?
A. Hút thuốc nơi đang bị tắc nghẽn giao thông.
B. Dùng điện để đành cá.
C. Khạc nhổ bừa bãi nơi công cộng
D. Bỏ rác vào xe rác.
Câu 3: . Trong các hành vi sau đây, hành vi nào gây ô nhiễm phá huỷ môi trường.
A. Giữ gìn sạch đẹp di tích, danh lam thắng cảnh .
B. Đổ các chất thải công nghiệp trực tiếp vào nguồn nước.
C. Nghiên cứu, xây dựng các phương pháp xử lí rác, nước thải công nghiệp, nước thải sinh hoạt
D. Giữ gìn vệ sinh xung quanh trường học và nơi ở .
Câu 4: Trong các hành vi sau, theo em hành vi nào xâm phạm đến quyền trẻ em ?
A. Tôn trọng pháp luật, chăm chỉ học tập.
B. Chăm sóc, nuôi dạy, bảo vệ sức khoẻ trẻ em .
C. Nhà nước, xã hội tổ chức chăm sóc, nuôi dạy trẻ không nơi nương tựa .
D. Dụ dỗ, lôi kéo trẻ em đánh bạc, hút thuốc .
Câu 5: Trong những hành vi dưới đây, hành vi nào là góp phần giữ gìn bảo vệ di sản văn hoá ?
A. Đập phá các di sản văn hoá .
B. Lấy cắp cổ vật về nhà .
C. Tổ chức tham quan, tìm hiểu di tích lịch sử.
D. Cất giấu cổ vật cho bọn buôn lậu.
Câu 6: Việc làm nào sau đây thể hiện làm việc có kế hoạch ?
A. Cứ học từ từ khi nào gần kiểm tra mới học khỏi quên
B. Làm đến đâu hay đến đó.
C. Có sự sắp xếp trước khi bắt tay vào việc.
D. Chỉ lập kế hoạch cho những việc quan trọng.
Câu 7: Trong những hành vi dưới đây, hành vi nào là phá hoại di sản văn hoá ?
A. Vứt rác bừa bãi xung quanh di tích.
B. Tổ chức tham quan, tìm hiểu di tích lịch sử.
C. Giúp các cơ quan chuyên môn sưu tầm cổ vật.
D. Giữ gìn sạch đẹp di tích, danh lam thắng cảnh .
Câu 8: Liên Hợp quốc chọn ngày “Môi trường thế giới ” hàng năm là :
A. Ngày 5 tháng 6	B. Ngày 4 tháng 1	C. Ngày 1 tháng .	D. Ngày 6 tháng 5
Câu 9: ý kiÕn cña b¹n nµo ®óng?
A. Nam th× cho r»ng lµm viÖc cã kÕ ho¹ch sÏ gióp ta chñ ®éng, tiÕt kiÖm thêi gian, c«ng søc vµ ®¹t hiÖu qu¶ trong c«ng viÖc.
B. Thñy cho r»ng kh«ng cÇn lµm viÖc cã kÕ ho¹ch vÉn cã thÓ ®¹t kÕt qu¶ cao trong c«ng viÖc.
C. H¶i cho r»ng lµm viÖc theo kÕ ho¹ch lµ gß bã, kh«ng tho¶i m¸i.
D. Hoµng cho r»ng c¶ ba ý kiÕn trªn ®Òu ®óng.
Câu 10: Hành vi nào sau đây thể hiện sự mê tín?
 A. đi lễ chùa
b. đi lễ nhà thờ	c. thắp hương lên bàn thờ tổ tiên
d. xem bói	
Câu 11. (2 điểm)Điền vào chỗ trống những từ còn thiếu cho phù hợp . 
Di sản văn hoá bao gồm di sản văn hoá (1) và di sản văn hoá (2)
.., là sản phẩm tinh thần, vật chất có giá trị lịch sử văn hoá (3),
được lưu truyền từ thế hệ này qua (4) khác.
-----------------------------------------------
----------- HẾT ----------

Tài liệu đính kèm:

  • docbo_de_ktra.doc