Đề thi khảo sát THPT quốc gia Toán lần 1 - Mã đề thi 209 - Năm học 2016-2017 - Trường THPT Yên Lạc

doc 6 trang Người đăng dothuong Ngày đăng 14/01/2021 Lượt xem 29Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề thi khảo sát THPT quốc gia Toán lần 1 - Mã đề thi 209 - Năm học 2016-2017 - Trường THPT Yên Lạc", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề thi khảo sát THPT quốc gia Toán lần 1 - Mã đề thi 209 - Năm học 2016-2017 - Trường THPT Yên Lạc
SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC
TRƯỜNG THPT YÊN LẠC
ĐỀ THI KHẢO SÁT THPT QUỐC GIA LẦN 1
NĂM HỌC 2016 - 2017
Môn: Toán 12
Thời gian làm bài: 90 phút
Mã đề thi 209
Họ, tên thí sinh:..................................................................... SBD: .............................
Câu 1: Cho hàm số có đạo hàm . Số điểm cực trị của hàm số là:
A. 3	B. 4	C. 2	D. 1
Câu 2: Cho hàm số: . GTLN của hàm số bằng:
A. 4	B. 3	C. 1	D. 2
Câu 3: Cho hình lăng trụ đứng có diện tích đáy là ; Độ dài cạnh bên là . Khi đó thể tích của khối lăng trụ là:
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 4: Gọi M, N lần lượt là GTLN, GTNN của hàm số: trên . 
Khi đó tổng M+N bằng:
A. 2	B. -4	C. 0	D. -2
Câu 5: Đồ thị hàm số cắt trục hoành tại mấy điểm:
A. 2	B. 1	C. 3	D. 0
Câu 6: Cho hàm số: . Đồ thị hàm số nhận trục hoành và trục tung làm tiệm cận ngang và tiệm cận đứng. Khi đó tổng bằng:
A. 	B. 	C. 	D. 0
Câu 7: Cho hàm số có tập xác định là và đồ thị như hình vẽ: 
 Khẳng định nào sau đây đúng:
A. Đồ thị hàm số cắt trục hoành tại 3 điểm phân biệt.
B. Hàm số đồng biến trên khoảng và .
C. Hàm số ngịch biến trên khoảng .
D. Hàm số đồng biến trên khoảng và .
Câu 8: Cho hàm số: . Tiệm cận ngang của đồ thị hàm số là:
A. 	B. 
C. y=0	D. Không có tiệm cận ngang.
Câu 9: Cho hàm số . Xác định để đường thẳng luôn cắt đồ thị hàm số tại hai điểm phân biệt A, B sao cho trọng tâm tam giác OAB nằm trên đường tròn .
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 10: Số đường tiệm cận của đồ thị hàm số là:
A. 0	B. 2	C. 3	D. 1
Câu 11: Đây là đồ thị của hàm số nào:
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 12: Số tiếp tuyến đi qua điểm của đồ thị hàm số là:
A. 2	B. 1	C. 0	D. 3
Câu 13: Cho hàm số . Phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số tại điểm là
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 14: Cho khối chóp . Trên 3 cạnh lần lượt lấy 3 điểm sao cho . Gọi V và lần lượt là thể tích của các khối chóp và . Khi đó tỷ số là:
A. 12	B. 	C. 24	D. 
Câu 15: Cho hàm số . Mệnh đề nào sau đây sai
A. Hàm số luôn đồng biến trên khoảng 
B. Đồ thị hàm số luôn nhận điểm làm tâm đối xứng.
C. Đồ thị hàm số luôn đi qua điểm 
D. Đồ thị hàm số không có điểm cực trị.
Câu 16: Cho hàm số . Tìm tất cả các giá trị của tham số để hàm số có cực đại, cực tiểu.
A. 	B. 
C. 	D. 
Câu 17: Bảng biến thiên sau là của hàm số nào: 
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 18: Cho hàm số . Giá trị củađể trung điểm của hai điểm cực trị của đồ thị hàm số thuộc là:
A. 	B. 	C. 	D. 1
Câu 19: Cho hàm số . Điểm cực tiểu của đồ thị hàm số đã cho là:
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 20: Cho hàm số có bảng biến thiên như hình vẽ:
Khẳng định nào sau đây đúng:
A. Hàm số đã cho có một điểm cực tiểu và không có điểm cực đại.
B. Hàm số đã cho có một điểm cực đại và một điểm cực tiểu.
C. Hàm số đã cho không có cực trị.
D. Hàm số đã cho có một điểm cực đại và không có điểm cực tiểu.
Câu 21: Cho hình lăng trụ đều có tất cả các cạnh đều bằng . Khi đó diện tích toàn phần của hình lăng trụ là:
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 22: Số đường tiệm cận của đồ thị hàm số là:
A. 1	B. 2	C. 0	D. 3
Câu 23: Cho hàm số . Tìm tất cả các giá trị của tham sốđể hàm số nghịch biến trên khoảng .
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 24: Người ta gọt một khối lập phương bằng gỗ để lấy khối tám mặt đều nội tiếp nó ( tức là khối có các đỉnh là các tâm của các mặt khối lập phương). Biết cạnh của khối lập phương bằng . Hãy tính thể tích của khối tám mặt đều đó:
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 25: Cho hàm số. Tìm tất cả các giá trị của tham sốđể hàm số đồng biến trên khoảng .
A. B. . C. D. hoặc
Câu 26: Cho hàm số: và . Tìm tất cả các giá trị của tham sốđể đồ thị hàm số cắt (d) tại ba điểm phân biệt có hoành độ thoả mãn: .
A. 	B. 	C. Không tồn tại 	D. 
Câu 27: Cho hàm số . Tìm tất cả các giá trị của tham sốđể hàm số đồng biến trên từng khoảng xác định.
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 28: Cho hàm số . Tìm tất cả các giá trị của tham sốđể giá trị cực tiểu của hàm số bằng -4.
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 29: Cho hình chóp đều có đáy là tam giác đều cạnh ; Mặt bên tạo với đáy một góc . Khi đó khoảng cách từ đến mặt (SBC) là:
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 30: Cho hàm số. Tìm tất cả các giá trị của để hàm số có một điểm cực đại.
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 31: Đồ thị hàm số nào sau đây cắt trục tung tại điểm có tung độ âm:
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 32: Cho hàm số: . GTLN của hàm số bằng:
A. 	B. 2	C. 1	D. 4
Câu 33: Trong các mệnh đề sau mệnh đề nào sai:
A. Hình lăng trụ đều có cạnh bên vuông góc với đáy.
B. Hình lăng trụ đều có các mặt bên là các hình chữ nhật
C. Hình lăng trụ đều có các cạnh bên bằng đường cao của lăng trụ
D. Hình lăng trụ đều có tất cả các cạnh đều bằng nhau
Câu 34: Cho hình chóp có đáy là hình chữ nhật với . Tam giác là tam giác cân tại S và nằm trong mặt phẳng vuông góc với mặt đáy. Góc giữa mặt phẳng và bằng . Khi đó thể tích khối chóp là:
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 35: Cho hình chóp có đáy là tam giác đều cạnh . Các mặt bên cùng vuông góc với mặt đáy ; Góc giữa và mặt bằng . Tính thể tích khối chóp .
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 36: Cho hàm số: . Tìm tất cả các giá trị của tham số để đồ thị hàm số có ba đường tiệm cận.
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 37: Cho hàm số: . Xác định để đường thẳng luôn cắt đồ thị hàm số tại hai điểm thuộc về hai nhánh của đồ thị.
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 38: Một kim tự tháp ở Ai Cập được xây dựng vào khoảng 2500 trước công nguyên. Kim tự tháp này là một khối chóp tứ giác đều có chiều cao 154m; Độ dài cạnh đáy là 270m. Khi đó thể tích của khối kim tự tháp là:
A. 3.742.200	B. 3.640.000	C. 3.500.000	D. 3.545.000
Câu 39: Cho hàm số: . Tìm điểm nằm trên đồ thị hàm số sao cho tiếp tuyến tại điểm đó có hệ số góc nhỏ nhất.
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 40: Cho khối lăng trụ đều và M là trung điểm của cạnh AB. Mặt phẳng chia khối lăng trụ thành hai phần. Tính tỷ số thể tích của hai phần đó:_
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 41: Cho hàm số . Các khoảng đồng biến của hàm số là:
A. và 	B. và 
C. và 	D. và 
Câu 42: Trong các mệnh đề sau mệnh đề nào đúng:
A. Số đỉnh của một hình đa diện lớn hơn hoặc bằng số cạnh của nó
B. Mỗi hình đa diện có ít nhất ba đỉnh
C. Số mặt của một hình đa diện lớn hơn hoặc bằng số cạnh của nó
D. Mỗi hình đa diện có ít nhất bốn đỉnh
Câu 43: Cho lăng trụ tam giác đều có góc giữa hai mặt phẳng và bằng ; . Khi đó thể tích của khối bằng:
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 44: Đồ thị hàm số có bao nhiêu tiếp tuyến song song với trục hoành:
A. 1	B. 0	C. 2	D. 3
Câu 45: Cho một hình lăng trụ đứng có đáy là tam giác đều .Thể tích của hình lăng trụ là . Để diện tích toàn phần của hình lăng trụ nhỏ nhất thì cạnh đáy của lăng trụ là:
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 46: Mỗi đỉnh của một hình đa diện là đỉnh chung của ít nhất
A. Hai cạnh	B. Ba cạnh	C. Năm cạnh	D. Bốn cạnh
Câu 47: Một công ty bất động sản có 50 căn hộ cho thuê. Biết rằng nếu cho thuê mỗi căn hộ với giá 2.000.000 đồng một tháng thì mọi căn hộ đều có người thuê và cứ tăng thêm giá cho thuê mỗi căn hộ 100.000 đồng một tháng thì sẽ có 2 căn hộ bị bỏ trống. Hỏi muốn có thu nhập cao nhất thì công ty đó phải cho thuê mỗi căn hộ với giá bao nhiêu một tháng.
A. 2.100.000	B. 2.250.000	C. 2.200.000	D. 2.225.000.
Câu 48: Cho hàm số . Tìm tất cả các giá trị của để hàm số đạt cực đại tại điểm .
A. 	B. m=0	C. 	D. m=2
Câu 49: Tìm tất cả các giá trị của tham số để phương trình có nghiệm .
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 50: Khối 20 mặt đều thuộc loại
A. 	B. 	C. 	D. 
-----------------------------------------------
----------- HẾT ----------

Tài liệu đính kèm:

  • docTOÁN 12_TOÁN 12_209.doc