Đề thi học kỳ I năm học 2015 - 2016 môn thi Giáo dục công dân 8 - Trường THCS Thới Hòa

doc 8 trang Người đăng haibmt Ngày đăng 25/04/2016 Lượt xem 650Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề thi học kỳ I năm học 2015 - 2016 môn thi Giáo dục công dân 8 - Trường THCS Thới Hòa", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề thi học kỳ I năm học 2015 - 2016 môn thi Giáo dục công dân 8 - Trường THCS Thới Hòa
PHÒNG GD-ĐT BẾN CÁT 	 ĐỀ THI HỌC KỲ I NĂM HỌC 2015-2016
TRƯỜNG THCS THỚI HÒA 	 MÔN THI GDCD LỚP 8
 Thời gian: 60 phút (Không kể phát đề)
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I
MÔN GDCD 8
I. MỤC TIÊU KIỂM TRA :
1. Kiến thức :
Giúp HS hệ thống lại các kiến thức đã học 
2. Kĩ năng :
HS biết vận dụng kiến thức đã học làm bài.
 3. Thái độ : 
HS tự giác, nghiêm túc trong quá trình làm bài.
II. HÌNH THỨC ĐỀ KIỂM TRA: Tự luận và trắc nghiệm 
III.THIẾT LẬP MA TRẬN
 Cấp dộ 
Chủ
đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cộng
Cấp độ thấp
Cấp độ cao
TN
TL
TN
TL
TN
TL
TN
TL
1. T«n träng lÏ ph¶i
 BiÕt ®­îc biÓu hiÖn cña t«n träng lÏ ph¶i
Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
1
0,5
 5 
1
0,5
5
2. Gi÷ ch÷ tÝn
 Nªu ®­îc thÕ nµo lµ gi÷ ch÷ tÝn
Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
1
 0,5
 5
1
0,5
5
3. T«n träng ng­êi kh¸c
nhớ được một số câu ca dao, tục ngữ
BiÕt ph¶n ®èi nh÷ng hµnh vi thiÕu t«n träng ng­êi kh¸c
Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
1/3
1
10
1/3
1
10
4. T«n träng ng­êi kh¸c; Liªm khiÕt; X©y dùng t×nh b¹n trong s¸ng, lµnh m¹nh; 
NhËn biÕt ®­îc mét sè biÓu hiÖn cña c¸c phÈm chÊt ®¹o ®øc ®· häc. 
 HS nhớ được một số câu ca dao, tục ngữ
 Phân biệt được biểu hiện của liêm khiết
Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
1
1
10
1
1
10
 5. T«n träng vµ häc hái c¸c d©n téc kh¸c
- HiÓu thÕ nµo lµ t«n  träng vµ häc hái c¸c d©n téc kh¸c.
- Liên hệ được với bản thân về việc tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác. 
Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
1
2
20
1
2
20
6. Ph¸p luËt vµ kØ luËt
 vai trò của pháp luật và kỉ luật
BiÕt thùc hiÖn ®óng nh÷ng quy ®Þnh cña ph¸p luËt vµ kØ luËt ë mäi lóc, mäi n¬i 
Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
1
3
30
1
3
30
7. X©y dùng t×nh b¹n trong s¸ng, lµnh m¹nh
HS nắm được khái niệm, đặc điểm và ý nghĩa của tình bạn
nhớ được một số câu ca dao, tục ngữ
BiÕt x©y dùng t×nh b¹n trong s¸ng, lµnh m¹nh víi c¸c b¹n trong líp, trong tr­êng vµ ë céng ®ång 
Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
2/3
2
20
2/3
2
20
TS câu
TS điểm
Tỉ lệ
3
2
20
1
2
20
1
3
30
1
3
30
6
10
100
ĐỀ 1	 
I. TRẮC NGHIỆM ( 3 ĐIỂM )
Chọn câu trả lời đúng nhất.
Câu 1: Giữ chữ tín là:
a.Chỉ giữ lời hứa khi có điều kiện thực hiện
 b. Chỉ cần đảm bảo chất lượng tốt nhất đối với những hợp đồng quan trọng
 c. Coi trọng lời hứa trong mọi trường hợp
 d.Có thể không giữ lời hứa với khách hàng nhỏ để giữ được khách hàng lớn
Câu 2: Hành vi nào thể hiện sự tôn trọng lẽ phải:
a.Chấp hành tốt nội quy của lớp c.Tránh tham gia những việc không liên qua đến mình
 b.Chỉ làm những việc mình thích d. Gió chiều nào che chiều ấy
Câu 3: Hành vi nào thể hiện tính không liêm khiết:
a.Mong muốn làm giàu bằng tài năng và sức lực của mình
 b.Làm bất cứ việc gì để đạt được mục đích
 c. Kiên trì phấn đấu để đạt kết quả cao trong công việc
 d.Sẵn sàng giúp đỡ người khác khi họ gặp khó khăn
Câu 4: Ý kiến nào sau đây không đúng về tôn trọng người khác:
a. Tôn trọng người khác là tự hạ thấp mình
b. Muốn người khác tôn trọng mình thì mình phải tôn trọng người khác
c. Tôn trọng người khác là tự tôn trọng mình
d. Tôn trọng người khác thể hiện lối sống có văn hoá
Câu 5: Hành vi nào biểu hiện sự tôn trọng lẽ phải:
Thấy bất kể việc gì có lợi cho mình cũng phải làm bằng được
Luôn lắng nghe ý kiến của mọi người để tím ra điều hợp lí
Luôn bảo vệ mọi ý kiến của mình.	
Luôn tán thành và làm theo số đông
Câu 6: Em không tán thành với ý kiến nào sau đây về tình bạn:
Tình bạn trong sáng, lành mạnh không thể có từ một phía
Bạn bè phải biết bảo vệ nhau trong mọi trường hợp
Biết phê bình nhau mới là tình bạn đẹp
Có thể có tình bạn trong sáng lành mạnh giữa hai người khác giới
Câu 7: Hành vi nào thể hiện rõ nhất sự tôn trọng lẽ phải:
a. Thấy bất kể việc gì có lợi cho mình cũng phải làm bằng được
b. Luôn bảo vệ mọi ý kiến của mình
c. Luôn lắng nghe ý kiến của mọi người để tím ra điều hợp lí
d. Luôn luôn tán thành và làm theo số đông
Câu 8: Hành vi nào không tôn trọng người khác
 a. Lắng nghe ý kiến mọi người c. Thông cảm khi người khác gặp điều bất hạnh
 b Xả rác bừa bãi d. Lắng nghe ý kiến của em mình
Câu 9: Trong cuộc sống, để có được sự tin tưởng của mọi người xung quanh đối với mình đòi hỏi chúng ta phải luôn luôn:
a. Yêu thương mọi người
b. Tin ở người khác
c. Biết giữ chữ tín
d. Tôn trọng người khác
Câu 10: Điền từ còn thiếu vào chỗ trống để hoàn thành khái niệm về giữ chữ tín.
Giữ chữ tín là coi trọng .. của .. đối với mình, biết trọng .. và biết  nhau.
Câu 11. Người biết giữ chữ tín là người luôn biết coi trọng:
a. Niềm tin
b. Người khác
c. Lời hứa
d. Công việc
Câu 12: Để xây dựng tình bạn trong sáng, lành mạnh cần có thiện chí và cố gắng từ:
 a. Từ một phía
 b. Từ người có địa vị cao hơn
 c. Từ người có địa vị thâp hơn
 d. Từ hai phía
II. TỰ LUẬN( 7 ĐIỂM) 
Câu 1 ( 2 điểm): Thế nào là tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác? Vì sao chúng ta phải tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác?
 Câu 2 ( 2 điểm): Tại sao cần phải lao động tự giác và sáng tạo ? Em hãy nêu 2 việc làm của mình thể hiện tính sáng tạo trong học tập. Theo em trong học tập thiếu lao động tự giác dẫn đến hậu quả gì ? 
Câu 3: Bài tập tình huống (3 điểm) 
Vừa bước vào lớp, Lan đã thấy Huyền đang khóc thút thít. Hỏi ra mới biết mấy bữa nay bố bạn ấy thua lô đề, cờ bạc nên chủ nợ kéo đến nhà đòi nợ ráo riết. Huyền còn buồn hơn khi thấy bố Huyền chuẩn bị cho chị gái mới 16 tuổi đi lấy chồng để có chút tiền trả nợ. Cả nhóm bỗng xôn xao:
Thế là tảo hôn đấy.
Dũng xen vào, có sao đâu. Nhà nước cũng không cấm. Vì đó là quyền tự do hôn nhân mà.
Câu hỏi:
1/ Theo em, bạn Dũng nói như thế đúng hay sai?
2/ Nếu là người chứng kiến cuộc trò chuyện đó, em sẽ nói với Dũng như thế nào?
3/ Những ai có thể giúp cho Huyền và chị gái của Huyền thoát khỏi hoàn cảnh đó?
ĐỀ 2
I. TRẮC NGHIỆM ( 3 ĐIỂM ) 
Chọn câu trả lời đúng nhất.
Câu 1: Em đồng ý với việc làm nào sau đây về tôn trọng lẽ phải:
Bạn Bích đến xin cô giáo nâng điểm
Cán bộ kiểm lâm lấy gỗ để bán
Nhân viên phục vụ trả lại đồ của khách để quên
Ông Lâm nhận tiền của những người đến xin vào làm ở cơ quan ông
Câu 2: Hành vi nào sau đây thể hiện sự tôn trọng người khác
Đi nhẹ, nói khẽ khi vào bệnh viện
Chỉ làm theo sở thích của mình, không cần biết đến người khác
Bật nhạc to khi đã quá khuya
Chế giễu người khuyết tật
Câu 3: Việc làm nào sau đây vi phạm pháp luật
Học sinh tham gia buôn bán ma tuý c. Không đi sinh hoạt Đội
Đi học muộn d. Vi phạm nội quy nhà trường
Câu 4: Ý kiến nào sau đây đúng về tình bạn
Tình bạn đẹp chỉ có trong sách vở
Bạn bè phải biết bao che, bảo vệ nhau trong mọi trường hợp
Tình bạn trong sáng, lành mạnh dựa trên sự bình đẳng, tôn trọng, tin cậy
Tất cả đều đúng
Câu 5: Hành vi nào thể hiện sự tôn trọng lẽ phải:
 a.Chấp hành tốt nội quy của lớp c . Chỉ làm những việc mình thích
 b.Tránh tham gia những việc không liên qua đến mình. d. Gió chiều nào che chiều ấy. 
Câu 6: Ý kiến nào sau đây sai về tôn trọng người khác:
a. Muốn người khác tôn trọng mình thì mình phải tôn trọng người khác
b.Tôn trọng người khác là tự hạ thấp mình 
Tôn trọng người khác là tự tôn trọng mình
Tôn trọng người khác thể hiện lối sống có văn hoá
Câu 7: Hành vi nào thể hiện tính liêm khiết
Dùng tiền bạc để mua chuộc
Tìm mọi cách để mang lại lợi ích cho mình
Làm việc vì mình và mọi người
Việc gì có lợi cho mình thì làm không thì thôi
Câu 8: Hành vi nào thể hiện tính không liêm khiết:
a.Mong muốn làm giàu bằng tài năng và sức lực của mình
b.Làm bất cứ việc gì để đạt được mục đích
c.Kiên trì phấn đấu để đạt kết quả cao trong công việc
d.Sẵn sàng giúp đỡ người khác khi họ gặp khó khăn
Câu 9: Trong cuộc sống, để có được sự tin tưởng của mọi người xung quanh đối với mình đòi hỏi chúng ta phải luôn luôn:
a. Yêu thương mọi người
b. Tin ở người khác
c. Biết giữ chữ tín
d. Tôn trọng người khác
Câu 10. Người biết giữ chữ tín là người luôn biết coi trọng:
a. Niềm tin
b. Người khác
c. Lời hứa
d. Công việc
Câu 11: Để xây dựng tình bạn trong sáng, lành mạnh cần có thiện chí và cố gắng từ:
 a. Từ một phía
 b. Từ người có địa vị cao hơn
 c. Từ người có địa vị thâp hơn
 d. Từ hai phía
Câu 12. Điền từ còn thiếu vào chỗ trống để hoàn thành khái niệm về giữ chữ tín.
Giữ chữ tín là coi trọng .. của .. đối với mình, biết trọng .. và biết  nhau.
II. TỰ LUẬN( 7 ĐIỂM) 
Câu 1( 2 điểm): Em hãy cho biết quyền và nghĩa vụ của con cháu đối với ông bà cha mẹ? Nêu ca dao tục ngữ nói về quan hệ giữa cha mẹ và con cái ? 
Câu 2( 2 điểm): Nêu quyền và nghĩa vụ của công dân trong gia đình. Những quy định đó nhằm mục đích gì?
Câu 3 (3 điểm) Bài tập tình huống : 
Vừa bước vào lớp, Lan đã thấy Huyền đang khóc thút thít. Hỏi ra mới biết mấy bữa nay bố bạn ấy thua lô đề, cờ bạc nên chủ nợ kéo đến nhà đòi nợ ráo riết. Huyền còn buồn hơn khi thấy bố Huyền chuẩn bị cho chị gái mới 16 tuổi đi lấy chồng để có chút tiền trả nợ. Cả nhóm bỗng xôn xao:
Thế là tảo hôn đấy.
Dũng xen vào, có sao đâu. Nhà nước cũng không cấm. Vì đó là quyền tự do hôn nhân mà.
Câu hỏi:
1/ Theo em, bạn Dũng nói như thế đúng hay sai?
2/ Nếu là người chứng kiến cuộc trò chuyện đó, em sẽ nói với Dũng như thế nào?
3/ Những ai có thể giúp cho Huyền và chị gái của Huyền thoát khỏi hoàn cảnh đó?
Đề 1	 ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC KÌ I NĂM HỌC 2015-2016
MÔN THI: GDCD LỚP 8
THỜI GIAN 60 PHÚT
I. TRẮC NGHIỆM
Học sinh trả lời đúng mỗi câu được 0,25 điểm.
Câu 1: c	Câu 2: a	Câu 3: b	Câu 4: a	Câu 5: b Câu 6: b Câu 7: c Câu 8: b
Câu 9:c Câu 10: Lòng tin; mọi người; lời hứa; tin tưởng Câu 11: c Câu 12: d
II. TỰ LUẬN
Câu 1 ( 2 điểm).
Tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác là tôn trọng chủ quyền, lợi ích và nền văn hoá của các dân tộc; luôn tìm hiểu và tiếp thu những điều tốt đẹp trong nền kinh tế, văn hoá, xã hội của các dân tộc; đồng thời thể hiện lòng tự hào dân tộc chính đáng của mình. ( 1 điểm)
Chúng ta phải tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác vì: mỗi dân tộc đều có những thành tựu nổi bật về kinh tế, khoa học-kĩ thuật, văn hoá, những truyền thống quý báu. Đó là vốn quý của loài người cần được tôn trọng, tiếp thu và phát triển. Tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác sẽ tạo điều kiện để nước ta tiến nhanh trên con đường xây dựng đất nước giàu mạnh và phát triển bản sắc dân tộc. ( 1 điểm)
Câu 2: ( 2 điểm).
* Vì (0.5đ) 
 - Tiếp thu được kiến thức, kỹ năng ngày càng thuần thục
 - Phẩm chất năng lực cá nhân được hoàn thiện phát triển
 - Chất lượng, hiệu quả học tập lao động nâng cao
* 2 việc làm của mình thể hiện tính sáng tạo trong học tập. (0.5đ)
+Cải tiến phương pháp học tập của mình để phù hợp với bộ môn
+ Trao đổi kinh nghiệm với người khác, bạn bè để cùng tiến bộ 
 * Theo em trong học tập thiếu tính tự giác sẻ gây hậu quả : Kết quả học tập kém, sống ỷ lại vào bố mẹ , bản thân sẻ trở thành người lao động lười biếng, cẩu thả tùy tiện mọi người sẽ không tôn trọng, uy tín sẽ bị giảm sút (1đ ) .
Câu 3: ( 3 điểm). 
1/ Sai
2/ Nếu là người chứng kiến cuộc trò chuyện đó, em sẽ nói với Dũng là chị của Huyền mới 16 tuổi chưa đủ tuổi kết hôn là vi phạm luật Hôn nhân và gia đình(2000)
3/ Chính quyền địa phương( tổ trưởng, hội phụ nữ...), dòng tộc...có thể giúp cho Huyền và chị gái của Huyền thoát khỏi hoàn cảnh đó.
Đề 2	ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2013-2014
MÔN GDCD LỚP 8
THỜI GIAN 60 PHÚT
I. TRẮC NGHIỆM: Mỗi câu trả lời đúng học sinh được 0.25 điểm
Học sinh trả lời đúng mỗi câu được 0,25 điểm.
Câu 1: c Câu 2: a	 Câu 3: a	Câu 4: c Câu 5: a Câu 6: b Câu 7: c Câu 8: b Câu 9: c
Câu 10: c Câu 11: d Câu12: Lòng tin; mọi người; lời hứa; tin tưởng 
II. TỰ LUẬN
Câu 1 ( 2 điểm). * Quyền và nghĩa vụ của con cháu đối với ông bà cha mẹ(1đ)
Con, cháu có bổn phận yêu quí, kính trọng, biết ơn cha mẹ, ông bà, có quyền và nghĩa vụ chăm sóc nuôi dưỡng cha mẹ, ông bà. Nghiêm cấm hành vi xúc phạm cha mẹ, ông bà.
* Nêu ca dao tục ngữ nói về quan hệ giữa cha mẹ và con cái(1đ)
“Công cha như núi Thái Sơn
Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra .
Một lòng thờ mẹ kính cha
Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con”
Câu 2 ( 2 điểm):
- Cha mẹ: Có quyền và nghĩa vụ nuôi dạy con trở thành những công dân tốt, bảo vệ lợi ích hợp pháp của con trước pháp luật. Tôn trọng ý kiến của con cháu, không được phân biệt đối xử với các con không được ngược đi xúc phạm các con, buộc con làm những điều trái pháp luật, đạo đức. 
( 0.5 điểm)
- Ông bà: Ông bà nội và ông bà ngoại có quyền và nghĩa vụ trông nom, chăm sóc, giáo dục cháu chưa thành niên hoặc cháu thành niên bị tàn tật không có người nuôi dưỡng. (0,5 điểm)
- Con cháu: Có bổn phận yêu thương chăm sóc kính trọng biết ơn nuôi dưỡng ông bà cha mẹ , đặc biệt khi ốm đau, nghiêm cấm các hành vi xúc phạm, ngược đãi ông bà cha mẹ. (0,25 điểm)
- Anh chị em: Có bổn phận thương yêu chăm sóc giúp đỡ nhau và nuôi dưỡng nhau nếu không còn cha mẹ. (0,25 điểm)
- Những quy định trên nhằm xây dựng gia đình hòa thuận, hạnh phúc, tiến bộ, giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam. (0,5 điểm)
Câu 3: ( 3 điểm). 
1/ Sai. 
2/ Nếu là người chứng kiến cuộc trò chuyện đó, em sẽ nói với Dũng là chị của Huyền mới 16 tuổi chưa đủ tuổi kết hôn là vi phạm luật Hôn nhân và gia đình(2000)
3/ Chính quyền địa phương( tổ trưởng, hội phụ nữ...), dòng tộc...có thể giúp cho Huyền và chị gái của Huyền thoát khỏi hoàn cảnh đó
 GVBM
VƯƠNG QUỐC THƯƠNG

Tài liệu đính kèm:

  • dockthk_cd8_k1.doc