Đề ôn luyện cuối năm – Khối 5 - Đề 1

doc 8 trang Người đăng minhphuc19 Ngày đăng 14/02/2019 Lượt xem 127Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề ôn luyện cuối năm – Khối 5 - Đề 1", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề ôn luyện cuối năm – Khối 5 - Đề 1
 	ĐỀ ÔN LUYỆN CUỐI NĂM – KHỐI 5 
	ĐỀ 1:
I) Phaàn traéc nghieäm: ( 4 ñieåm)
Khoanh troøn vaøo chöõ caùi tröôùc yù ñuùng.
Baøi 1:
Soá “ hai laêm phaåy boán traêm linh naêm: ñöôïc vieát laø:
A. 204,45 	B. 25.45 	C.25,405	D. 254,05
Baøi 2:
 Vieát döôùi daïng thaäp phaân ñöôïc:
A. 7,0	B. 70,0 	C. 0,07 	D. 0,7
Baøi 3:
Huyeän ÑakR’laáp coù 360 ha daát troàng caây caø pheâ vaø 450ha ñaát troàng caây cao su. Hoûi dieän tích troàng caây cao su baèng bao nhieâu phaàn traêm ñaát troàng caø pheâ:
A. 125 % 	B. 130 % 	C. 145 % 	D. 150 % 
Baøi 4:
55 phuùt 12 giaây = ..phuùt
A. 55,12 	B. 55,2 	C.55,6	D.55,22
Baøi 5. Chöõ soá 8 trong soá thaäp phaân 17,289 thuoäc haøng naøo?
A. haøng nghìn 	B. haøng phaàn möôøi
C. haøng phaàn traêm	D. haøng phaàn nghìn
Baøi 6. Phaân soá vieát döôùi daïng soá thaäp phaân laø:
A. 4,5	B. 8,0
C. 0,8	D. 0,45
Baøi 7.. Khoaûng thôøi gian töø luùc 7 giôø keùm 10 phuùt ñeán 7 giôø 30 phuùt laø:
A. 10 phuùt	B. 20 phuùt	
C. 30 phuùt	D. 40 phuùt	
Baøi 8. 30 thaùng = ..naêm .thaùng
A. 2; 6	B. 3
C. 2 ; 7	D. 3 ; 2
Baøi 9.. Moät ñoäi boùng cuûa tröôøng hoïc thi ñaáu 20 traän thaéng 19 traän. Nhö theá tæ soá phaàn traêm caùc traän thaéng cuûa ñoäi laø:
A. 19%	B. 85%
C. 90%	D. 95%
Bài 10: Một người đi bộ đi quãng đường 10,5 km hết 2,5 giờ. Vận tốc của người đó đi là :
 A. 2,4 km/giờ B. 4,2 km/giờ C. 42 km/giờ D.4,02km/giờ
II. Phaàn töï luaän. 
1. Vieát soá thaäp phaân thích hôïp vaøo choã chaám: ( 1 ñieåm)
4 taï 5 kg = taï ; 	32dm = .m ;
29038 m2 = ha ; 	7dm365cm3 = dm3
2. Ñaët tính( 2 ñieåm)
	a. 5,006+2,357	b. 63,21- 14,75 c.21,8 x 3,4	 d. 24,36 : 6
................
........................
3. Moät oâ toâ ñi töø tænh A luùc 7 giôø vaø ñeán tænh B luùc 11 giôø 45 phuùt. OÂ toâ ñi vôùi vaän toác 48 km/h vaø nghæ doïc ñöôøng 15 phuùt. Tính quaõng ñöôøng töø tænh A ñeán tænh B.
............
4. Moät beå nöôùc daïng hình hoäp chöõ nhaät vôùi chieàu daøi 2m, chieàu roäng 1,5m vaø chieàu cao 1m. Ngöôøi ta môû voøi cho nöôùc chaûy vaøo beå moãi giôø ñöôïc 0,5 m3. Hoûi sau maáy giôø beå seõ ñaày.
...........................................................
.......................................................
5. Toång cuûa 2 soá baèng 1994. Tìm 2 soá ñoù bieát giöõa chuùng coù 5 soá lẻõ.
....................
....................
....................
ĐỀ 2:
Phần trắc nhiệm .
 	 Khoanh tròn vào chữ trước kết quả đúng:
Chữ số 5 trong số 14.205 thuộc hàng nào ? 
Hàng đơn vị 	C. Hàng trăm
Hàng phần trăm D. Hàng phần nghìn 
Phân số viết dưới dạng số thập phân là:
2,5 C. 0,4 
5,2 D. 4,0
Từ 9 giờ kém 10 phút đến 9 giờ 30 phút có: 
10 Phút C. 30 Phút
20 Phút D. 40 Phút
0,5 % = ?
A. C. 
B. D. 
5. Diện tích hình thang ABCD là: A 4 dm B
A. 18 dm
B. 36 dm 3,6 dm
C. 36 dm2
D. 18 dm2 
 C 6 dm D
6. Số thích hợp viết vào chỗ chấm để 650 kg = ..tấn là:
A. 65 C. 6.5
B. 0.65 D. 0,065
 7. Chữ số 5 trong số thập phân 24,135 thuộc hàng nào?
	A. Hàng phần trăm	B. Hàng nghìn
	C. Hàng phần mười	D. Hàng phần nghìn
8. Phân số viết dưới dạng số thập phân là:
	A. 2,5	B. 0,4	C. 4,0	D. 0,25
9. 3 phút 20 giây = .. giây?
	A. 50 giây	B. 320 giây	C. 200 giây	D. 80 giây
10 Một ôtô đi được 60 km/giờ, tiếp đó ôtô đi được 60 km với vận tốc 30 km/giờ. Như vậy, thời gian ôtô đã đi cả hai đoạn đường là:
	A. 1,5 giờ	B. 2 giờ	C. 3 giờ	D. 4 giờ
B. Phần tự luận
Bài 1 : Đặt tính rồi tính:
a . 1,345 + 25,6 b. 78 – 20,05 c. 17,03 x 0,25 d. 10,6 : 4,24
 ......................
...............................................................................................................................
Bài 2: Một Ô tô đi từ tỉnh A lúc 6 giờ và đến tỉnh B lúc 10 giờ 35 phút. Ô tô đi với vận tốc 46 Km/giờ và nghỉ dọc đường mất 25 Phút. Tính độ dài quãng đường từ tỉnh A đến tỉnh B ?
Bài 3: Tính Diện tích phần tô đậm của hình sau:
 A
 4 cm 
 D 	
 5 cm
 B	C
 18 cm
Bài 5. Tính nhanh 
 12,48 : 0,5 x 6,25 x 4 x 2
 2 x 3,12 x 1,25 : 0,25 x 10
 ĐỀ ÔN LUYỆN CUỐI MĂM – KHỐI 5 
	ĐỀ 3:
PHẦN I: Hãy khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:
Câu 1. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là:
a. 3m3 5dm3 = dm3
A. 35	B. 305	C. 3005
Câu 2. Muốn tìm thể tích hình hộp chữ nhật ta lấy:
A. Chiều dài nhân với chiều rộng rồi nhân với chiều cao( cùng 1 đơn vị đo)
B. Cạnh nhân cạnh rồi nhân với cạnh
C. Chu vi đáy nhân với chiều cao (cùng 1 đơn vị đo)
Câu 3. 10% của 75 là:
A. 7,5	B. 0,75	C. 750
Câu 4. Một ôtô đi quãng đường dài 90km trong 2 giờ. Vận tốc của ôtô là:
A. 45km	B. 45km/giờ	C. 45km/phút
Câu 5: Chữ số 3 trong số thập phân 210, 234 thuộc hàng nào:
 a. b. c. d. 3
Câu 6: Số thích hợp điền vào chỗ chấm của 0,036km =..m là:
a. 3,6m; b. 0,36m; c. 36m; d. 360m
Câu 7: Phân số viết đưới dạng số thập phân là:
 A. 4,8 B. 0,8 C. 8,0 D. 0,5
Câu 8: Hình lập phương cạnh 4cm có thể tích là : 
 A. 16 cm3 B. 24 cm3 C. 64 cm3 D. 96 cm3 
PHẦN II:
Bài 1: Đặt tính rồi tính:
 a, 5,006 + 2,357 + 4,5	b, 63,21 – 14,75 c, 429,02 x 3,9	 d. 74,76 : 2,1
.......................
...........................
Bài 2 : (1 điểm). Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm:
	8 km 362m=km	1 phút 30 giây =.phút
	15 kg 262 g = .kg	32 cm25mm2 =cm2
Bài 3: Một mảnh đất hình chữ nhật có chu vi 120m, chiều dài hơn chiều rộng 10m. Tính diện tích mảnh đất đó?
Bài giải:
.
.
.
.
.
Bài 4: 
	Hình chữ nhật ABCD có M là trung điểm của cạnh DC và có các kích thước như hình vẽ:
	32 cm
	 A 	 B
	 16cm
	 D	 C
	M
	a. Hình vẽ trên có mấy hình tam giác?
	b. Tính chu vi của hình chữ nhật.
	c. Tính diện tích hình tam giác AMD.
Bài giải:
.
.
.
.
.
.
Bài 5: Một phòng học dạng hình hộp chữ nhật chiều dài 6m, chiều rộng 4,5m và chiều cao bằng 2 chiều dài. Người ta muốn quét vôi trần nhà và bốn bức tường 
 3
phía trong phòng. Biết rằng diện tích các cửa bằng 8,5m2, hãy tính diện tích cần quét vôi. 
......................................
 ĐỀ ÔN LUYỆN CUỐI MĂM – KHỐI 5 
	ĐỀ 4:
PHẦN TỰ LUẬN
Bài 1: 
 172,5 .172,51 215,700 215,7
>
<
=
 56,499 ... 56,599 101,98 ...100,99
Bài 2: Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm:
3kg 2dag = g 2 giờ 15 phút =  giờ
6km 230m = ..m 32m2 5dm2 = ..m2
 5 giờ 18 phút = giờ 2,009 tấn = kg
Bài 3 : Tính bằng cách thuận tiện nhất
 a. 2,5 x 189 x 4 = b. 19,75 x 98 + 19,75 x 2 = 	
Bài 4: Đặt tính rồi tính:
3176,25 + 565,37	 b. 576,21 – 284,13
429,02 x 3,9	 d. 363,001 : 1,7
Bài 5: Một ô tô khởi hành lúc 6 giờ 30 phút với vận tốc 42 km/giờ, đến 12 giờ thì ô tô tới địa điểm trả hàng. Tính quãng đường ô tô đi được, biết rằng lái xe nghỉ dọc đường 15 phút.
.......................................................................................................................................... 
20cm
Bài 6: Cho hình thang vuông ABCD. Có các A B
kích thước hình vẽ. Nối A với C được hai 
hình tam giác là: ABC và ADC. Tính: 30cm
Diện tích hình thang ABCD.
Diện tích hình tam giác ADC. 
 D 40cm C 
... ...672000dm d. - 92,
Bài 7: Trên hình bên, diện tích mảnh đất hình B	C
tam giác AED bé hơn diện tích mảnh đất hình 
tứ giác ABCD là 50 m2. Tỉ số diện tích của 2 
mảnh đất đó là . Tính diện tích cả khu đất A	D	
hình ABCDE	
	E
 Bài 8: Líp häc cã 8 häc sinh giái , 10 häc sinh kh¸ vµ 14 häc sinh trung b×nh , kh«ng cã häc sinh yÕu . TØ sè phÇn tr¨m cña sè häc sinh giái vµ sè häc sinh c¶ líp lµ :

Tài liệu đính kèm:

  • docde-cuong-toan-5-hk2.doc