Đề kiểm tra thi học kì I (năm 2016 - 2017) môn thi: Toán – khối 8 - Tường THCS An Thạnh Đông

doc 3 trang Người đăng minhphuc19 Ngày đăng 18/02/2019 Lượt xem 72Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra thi học kì I (năm 2016 - 2017) môn thi: Toán – khối 8 - Tường THCS An Thạnh Đông", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề kiểm tra thi học kì I (năm 2016 - 2017) môn thi: Toán – khối 8 - Tường THCS An Thạnh Đông
TRƯỜNG THCS AN THẠNH ĐÔNG	ĐỀ KIỂM TRA THI HỌC KÌ I (2016 -2017)
Họ và tên:	Môn thi: Toán – Khối 8.
Lớp:	Thời gian: 90 phút (Không kể phát đề)
	Ngày thi: //2016.
Điểm
Nhận xét của giáo viên
Phần trắc nghiệm: 4 điểm
Câu 1: Kết quả phép tính 2x (x2 – 3y) bằng :	
A. 3x2 – 6xy
B. 2x3 + 6xy	
C. 2x3 – 3y
D. 2x3 – 6xy.
Câu 2: Kết quả phép tính 27x4y2 : 9x4y bằng :
A. 3xy	
B. 3y
C. 3y2	
D. 3xy2
Câu 3: Đa thức x2 – 2x + 1 được phân tích thành nhân tử là:
A. (x + 1)2	
B. (x – 1)2
C. x2 – 1
D. x2 + 1.
Câu 4: Giá trị của biểu thức A = x2 – 2x + 1 tại x = 1 là :
A. 1	
B. 0
C. 2
D. -1
Câu 5: Kết quả rút gọn phân thức (với x) là :
A. x	
B. 
C. 
D. – x
Câu 6: Mẫu thức chung của hai phân thức và là :
A. x(x – 1)2	
B. x(x + 1)2
C. x(x – 1)(x + 1)
D. x(x2 +x)
Câu 7: Cho rABC, M và N lần lượt là trung điểm của cạnh AB và cạnh AC, biết MN = 50cm thì độ dài BC là:
A. 100cm
B. 25cm
C. 50cm
D. 150cm
Câu 8: Hình thang có độ dai hai đáy là 6cm và 8cm thì độ dài đường trung bình của nó là :
A. 3cm	
B. 4cm	
C. 14cm
D. 7cm
Câu 9: Trong các hình sau hình nào không có trục đối xứng ?
A. Hình thang cân
B. Hình bình hành
C. Hình chữ nhật
D. Hình vuông.
Câu 10: Hình vuông có cạnh bằng 1cm thì độ dài đường chéo bằng :
A. 2cm	
B. 1cm	
C. 4cm
D. cm
Câu 11: Hình chữ nhật ABCD có AB = 8 cm; AD = 4 cm . Diện tích của hình chữ nhật ABCD là :
A. 4 cm2 
B. 6 cm2 
C. 32 cm2 
D. 12 cm2
Câu 12: Hình nào sau đây là hình thoi ?
A. Hình bình hành có hai 
đường chéo bằng nhau
B. Tứ giác có hai cạnh kề bằng nhau
C. Tứ giác có một đường chéo là phân giác của một góc
D. Hình bình hành có hai đường chéo vuông góc
Tự luận: 6 điểm 
Bài 1 ( 2 đ ) Phân tích đa thức thành nhân tử
 a. x.y-6.y	b. x2-52 	 
Bài 2 ( 1 đ ) Cho biểu thức 
 A= 
Tìm tập xác định của A (0.5đ) 
Rút gọn A (0.5đ) 
 Bài 3 ( 3đ ) Tứ giác ABCD có hai đường chéo vuông góc với nhau . Gọi M, N , P , Q lần lượt là trung điểm AB, BC, CD, DA . 
Tứ giác MNPQ là hình gì? vì sao?
Để tứ giác MNPQ là hình vuông thì tứ giác ABCD cần thêm điều kiện gì?
ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM 
 MỖI Ý ĐÚNG 0,25Đ
 câu 1
 câu 2
câu 3
câu 4
 câu 5
 câu 6
Bài 3 : GT – KL- vẽ hình ( 0,5đ) 
 a, Tứ giác MNPQ là hình chữ nhật ( 1,5đ ) 
 b, Tứ giác MNPQ là hình vuông khi Tứ giác ABCD là hình thoi ( 1đ ) 

Tài liệu đính kèm:

  • docTHI_HK_I_NAM_HOC_20162017.doc