Đề kiểm tra một tiết Giải tích 12 - Mã đề 721 - Đặng Việt Đông

doc 2 trang Người đăng dothuong Ngày đăng 14/01/2021 Lượt xem 27Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra một tiết Giải tích 12 - Mã đề 721 - Đặng Việt Đông", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề kiểm tra một tiết Giải tích 12 - Mã đề 721 - Đặng Việt Đông
TRƯỜNG THPT NHO QUAN A
GV: ĐẶNG VIỆT ĐÔNG
(25 câu trắc nghiệm)
ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT
Phần: Mũ và Lôgarit
Thời gian làm bài: 45 phút 
Họ, tên thí sinh:.................................................................... .
Lớp: . 
Điểm..
PHƯƠNG ÁN TRẢ LỜI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
..
.
Câu 1: Nghiệm của phương trình: là:
A. 7	B. 5	C. 6	D. 4
Câu 2: Nghiệm của phương trình là:
A. -2	B. ¼	C. -1 và -2	D. ¼ và ½
Câu 3: Nghiệm của phương trình là:
A. 4	B. 	C. 2	D. 4 và 
Câu 4: Cho Đ = . Biểu thức rút gọn của Đ là:
A. x + 1	B. x – 1	C. x	D. 2x
Câu 5: Số nghiệm của phương trình là:
A. 1	B. 0	C. 3	D. 2
Câu 6: Cho a > 0 và a ¹ 1, x và y là hai số dương. Tìm mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau:
A. 	B. 
C. 	D. 
Câu 7: Nghiệm của bất phương trình là:
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 8: Cho . Khi đo biểu thức Đ = có giá trị bằng:
A. 	B. 2	C. 	D. 
Câu 9: Biểu thức (x > 0) viết dưới dạng luỹ thừa với số mũ hữu tỷ là:
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 10: Hàm số y = có tập xác định là:
A. (- ¥; -2)	B. (- ¥; -2) È (2; +¥)	C. (-2; 2)	D. (1; + ¥)
Câu 11: Nghiệm của bất phương trình là:
A. 	B. 	C. 	D. Vô nghiệm
Câu 12: Giải phương trình . Ta có tập nghiệm bằng :
A. {- 4, 4}.	B. {-2, 2}.	C. {2, }.	D. {1, - 1}.
Câu 13: Nghiệm của phương trình là:
A. 3	B. 2	C. 1	D. Vô nghiệm
Câu 14: Hàm số y = có đạo hàm f’(0) là:
A. 	B. 	C. 2	D. 4
Câu 15: Giải phương trình . Ta có nghiệm.
A. x = 2 v x = 8	B. x = 1 v x = - 3	C. x = 8 v x = 	D. x = 2 v x = 
Câu 16: Nếu (a, b > 0) thì x bằng:
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 17: Nghiệm của bất phương trình là:
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 18: Hàm số y = có tập xác định là:
A. 	B. R	C. (0; +¥))	D. R\
Câu 19: Số nghiệm của phương trình là:
A. 2	B. 3	C. 0	D. 1
Câu 20: Tìm m để phương trình 4x - 2(m - 1).2x + 3m - 4 = 0 có 2 nghiệm x1, x2 sao cho x1 + x2 = 3.
A. m = 2.	B. m = 4.	C. m = .	D. .
Câu 21: Hàm số f(x) = đạt cực trị tại điểm:
A. x = 	B. x = 	C. x = e	D. x = 
Câu 22: Tìm m để phương trình có nghiệm x Î [1; 8].
A. 3 £ m £ 6.	B. 2 £ m £ 3.	C. 6 £ m £ 9.	D. 2 £ m £ 6.
Câu 23: Tính: Đ = ta được
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 24: Giá trị nhỏ nhất của hàm số trên [2 ; 3] là:
A. e	B. 4-2ln2	C. -2 + 2ln2	D. 1
Câu 25: Tìm m để phương trình có 2 nghiệm x1, x2 sao cho x1.x2 = 27.
A. m = 	B. m = 25	C. m = 1	D. m = 
-----------------------------------------------

Tài liệu đính kèm:

  • docNQA_NQA_12B_721.doc