Đề kiểm tra một tiết chương Giải tích khối 12 (ban cơ bản)

doc 3 trang Người đăng minhhieu30 Ngày đăng 10/10/2020 Lượt xem 11Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra một tiết chương Giải tích khối 12 (ban cơ bản)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề kiểm tra một tiết chương Giải tích khối 12 (ban cơ bản)
TRƯỜNG THPT TÔN ĐỨC THẮNG
TỔ TOÁN – TIN
Mã đề thi 895
ĐỀ KIỂM TRA MỘT TIẾT CHƯƠNG 
GIẢI TÍCH 12 BAN CƠ BẢN
Thời gian làm bài: phút; 
(25 câu trắc nghiệm)
(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)
Họ, tên học sinh:..................................................................... Lớp: .............................
Học sinh tô đen ( ) đáp án chọn và bảng đáp án.
Câu 1: Kết quả tích phân được viết dưới dạng với a,b là các số hữu tỉ. Tìm khẳng định đúng.
A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 2: Để tìm diện tích của hình phẳng giới hạn bởi một học sinh thực hiện theo các bước như sau:
Bước I. 	Bước II. 	Bước III. 
	Cách làm trên sai từ bước nào?
A. Bước II	B. Bước III
C. Không có bước nào sai.	D. Bước I
Câu 3: Cho hàm số liên tục trên . Chọn khẳng định sai.
A. 	B. 
C. 	D. 
Câu 4: Công thức nguyên hàm nào sau đây không đúng?
A. 	B. 
C. 	D. 
Câu 5: Tìm một nguyên hàm của hàm số 
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 6: Cho hình phẳng (H) giới hạn bởi . Tính thể tích của khối tròn xoay thu được khi quay (H) xung quanh trục Ox ta được . Khi đó
A. a+b =16	B. a+b=31	C. a+b=1	D. a+b=0
Câu 7: Cho .Tìm giá trị của n
A. n = 5	B. n = 4	C. n = 3	D. n = 6
Câu 8: Cho hình (H) giới hạn bởi (P) và trục Ox. Tính thể tích vật thể tròn xoay khi quay hình (H) quanh trục Ox.
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 9: Cho . Khi đó có giá trị:
A. 	B. 2	C. 1	D. 
Câu 10: Biết . Giá trị của là:
A. 	B. 3	C. 2	D. ln2
Câu 11: Tìm nguyên hàm của hàm số 
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 12: Biết F(x) là một nguyên hàm của hàm số và . Trong các khẳng định sau, đâu là khẳng định đúng?
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 13: Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi y = x²; x = 1; x = 2 và y = 0.
A. 	B. 	C. 1	D. 
Câu 14: Chọn khẳng định đúng .
A. Hàm số có một nguyên hàm là hàm số .
B. Hàm số có một nguyên hàm là hàm số .
C. Hàm số có một nguyên hàm là hàm số .
D. Hàm số có một nguyên hàm là hàm số .
Câu 15: Cho S là diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số và trục Ox. Số nguyên nhỏ nhất lớn hơn S là:
A. 10	B. 6	C. 7	D. 12
Câu 16: Hình phẳng S1 giới hạn bởi quay quanh Ox, tạo ra vật thể có thể tích V1 . Hình phẳng S2 giới hạn bởi quay quanh Ox, tạo ra vật thể có thể tích V2 . Lựa chọn phương án đúng:
A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 17: Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đồ thị hàm số và 
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 18: Tính tích phân 
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 19: Tìm a thỏa mãn: 
A. a=ln2	B. a=ln3	C. a=1	D. a=0
Câu 20: Cho hàm số liên tục trên .Chọn mệnh đề sai.
A. 	B. 
C. nếulà hàm số chẵn.	D. nếulà hàm số lẻ.
Câu 21: Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số và các trục tọa độ?
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 22: Cho. Đặt , ta có :
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 23: Tính tích phân .
A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 24: Cho đồ thị hàm số y = f(x). 
Diện tích S của hình phẳng (phần bôi đen trong hình) được tính theo công thức:
A. 	B. 
C. 	D. 
Câu 25: Diện tích hình phẳng được giới hạn bởi các đồ thị hàm số và là :
A. 	B. 	C. 	D. 
-----------------------------------------------
----------- HẾT ----------

Tài liệu đính kèm:

  • docDe_KT_tich_phan_va_ung_dung.doc