Đề kiểm tra học kỳ I - Khối: 12 môn: Toán

docx 4 trang Người đăng minhhieu30 Ngày đăng 10/10/2020 Lượt xem 11Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra học kỳ I - Khối: 12 môn: Toán", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề kiểm tra học kỳ I - Khối: 12 môn: Toán
TRƯỜNG THPT THỦ ĐỨC
Năm học 2016 - 2017
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I - KHỐI: 12
Môn: TOÁN - Thời gian: 90 phút
MÃ ĐỀ
1216
Câu 1. Cho khối nón có chiều cao h, đường sinh l và bán kính đường tròn đáy bằng r. Thể tích của khối nón là
	A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 2. Cho hàm số có đồ thị như hình vẽ .Chọn 1 câu đúng. 
	A. Hàm số tăng trên (-4;2).
	B. Hàm số đạt cực đại tại x=2.
	C. Đồ thị hàm số cắt trục hoành tại 2 điểm có hoành độ dương.
	D. Đồ thị hàm số nhận trục tung làm trục đối xứng.
Câu 3. Gọi là các nghiệm của phương trình . Chọn phát biểu đúng.
	A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 4. Cho khối nón có chiều cao bằng 6 và bán kính đường tròn đáy bằng 8. Thể tích của khối nón là
	A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 5. Đồ thị sau đây là của hàm số nào ? 
	Chọn 1 câu đúng. 
	A. 	B. 	
	C. 	D. 
Câu 6. Bảng biến thiên sau đây là của hàm số nào?
	A. 	B. 	
	C. 	D. 
Câu 7. Giá trị cực đại của hàm số là
	A. 1	B. -6	C. -1	D. 6
Câu 8. Hàm sốcó giá trị lớn nhất trên đoạn [-1;2] là
	A. 5	B. 10	C. 15	D. 6
Câu 9. Cho khối nón có chiều cao h, đường sinh l và bán kính đường tròn đáy bằng r. Diện tích toàn phần của khối nón là
	A. B. 	C. 	D. 
Câu 10. Các giao điểm của đồ thị :và có tọa độ là
	A. (6; 107) và (0; -1)	B. (-6; -109) và (0; -1)
	C. (-6; -107) và (0; -1)	D. (6; -109) và (0; -1)
Câu 11. Gọi là các nghiệm của phương trình . Khi đó bằng
	A. 8	B. 3	C. 0	D. 2
Câu 12. Hàm số nào sau đây đồng biến trên tập xác định của nó?
	A. y = 	B. y = 	C. y = 	D. y = 
Câu 13. Hàm số đồng biến trên
	A. 	B. R	C. 	D. 
Câu 14. Cho hình chóp có ,tam giác ABC đều cạnh a. Khi đó thế tích của khối chóp là
	A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 15. Cho hàm số y=f(x) có bảng biến thiên sau đây:
	Chọn phát biểu sai
	A. Hàm số tăng trên (-1;0).
	B. Hàm số đạt cực đại tại x=0.
C. Hàm số không có giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất trên miền xác định.
	D. Đồ thị hàm số không có tiệm cận.
Câu 16. Hàm số nghịch biến trên từng khoảng xác định khi giá trị m thỏa mãn
	A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 17. Tập xác định của hàm số là 
	A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 18. Đạo hàm của hàm số y = log2x (x > 0) là
	A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 19. Đạo hàm của hàm số y = 4x là
	A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 20. Đồ thị sau đây là của hàm số nào ? Chọn 1 câu đúng. 
	A. 	B. 	
	C. D. 
Câu 21. Đạo hàm của hàm số là
	A. 	B. 	C. 	D. 1
Câu 22. Cho hàm số
	A. Nếu ab 0 thì hàm số có 3 cực trị.
	C. Nếu ab > 0 thì hàm số có 2 cực trị.	D. Nếu ab < 0 thì hàm số có 3 cực trị.
Câu 23. Bảng biến thiên sau đây là của hàm số nào? 
	Chọn 1 câu đúng.	 
	A. 	B. 	
	C. 	D. 	
Câu 24. Tập xác định của hàm số là
	A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 25. Tiếp tuyến của đồ thị hàm sô tại x = 3 song song với đường thẳng có phương trình
	A. y = - x + 3 	B. y = x +3	C. y = - x -3	D. y = x – 3
Câu 26. Tập nghiệm bất phương trình là 
	A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 27. Hàm số
	A. có 2 cực tiểu	B. có 1 cực tiểu	C. có 2 cực đại	D. có 1 cực đại
Câu 28. Trong các hàm số sau, những hàm số nào luôn đồng biến trên từng khoảng xác định của nó? 
	A. Chỉ ( I ). 	B. ( I ) và ( II ). 	C. ( II ) và ( III ). 	D. ( I ) và ( III ). 
Câu 29. Tiếp tuyến của đồ thị hàm số tại giao điểm của đồ thị với trục tung là
	A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 30. Hàm số f(x) có đạo hàm . Số điểm cực trị của hàm số f(x) là
	A. 1	B. 2	C. 0	D. 3
Câu 31. Bất phương trình có tập nghiệm là
	A. 	B. 	C. 	D. 	
Câu 32. Đạo hàm của hàm số y = ln (sinx) là
	A. tanx	B. cotx	C. 	D. -cotx	
Câu 33. Giải bất phương trình ta được
	A. x 3
Câu 34. Một khối lăng trụ tam giác đều có cạnh đáy bằng a và thể tích bằng . Khi đó đường cao của lăng trụ là 
	A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 35. Cho hình chóp S.ABC có đáy là tam giác vuông cân tại B, , SA vuông góc với đáy, . Bán kính mặt cầu ngoại tiếp khối chóp S.ABC bằng
	A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 36. Hàm số nào dưới đây không có giá trị lớn nhất ?
	A. y = – x2 + x – 2 	B. 	 C. y = 2x2 – x4 + 5	D. y = 2x3 – 3x2
Câu 37. Gọi (C ) là đồ thị của hàm số: y = . Có bao nhiêu tiếp tuyến của ( C) có hệ số góc k = - 3 ?
	A. 1 	B. 2 	 C. 3 	D. 0
Câu 38. Cho hàm số: có đồ thị (C). Mệnh đề nào sau đây sai?
	A. Miền xác định của hàm số là .
	B. (C) chỉ có 2 tiệm cận đứng và không có tiệm cận ngang.
	C. (C) có 2 tiệm cận đứng.	
	D. (C) cắt trục hoành tại điểm có tọa độ (-2;0).	
Câu 39. Trong các mệnh đề sau đây, mệnh đề nào sai? 
	A. Bất kì một hình hộp nào cũng có một mặt cầu ngoại tiếp.
	B. Bất kì một hình chóp đều nào cũng có một mặt cầu ngoại tiếp.
	C. Bất kì một hình hộp chữ nhật nào cũng có một mặt cầu ngoại tiếp.
	D. Bất kì một hình tứ diện nào cũng có mặt cầu ngoại tiếp.
Câu 40. Cho . Mệnh đề nào sau đây là đúng?
	A. 	B. 	C. 	D. 	
Câu 41. Tập nghiệm bất phương trình là 
	A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 42. Cho log2 = a. Tính theo a là
	A. 3a-1	B. 3a	C. 1-3a	D. 1+3a	
Câu 43. Đồ thị hàm số có bao nhiêu điểm cực trị ?
	A. 2	B. 3	C. 1	 D. 0	 
Câu 44. Một hình lập phương có cạnh bằng 1 thì mặt cầu ngoại tiếp hình lập phương đó có bán kính bằng
	A. 	B. 1	C. 	D. 
Câu 45. Miền xác định của hàm số y= ln( 2-x) là
	A. 	B. 	C. 	D. 	
Câu 46. Chọn mệnh đề SAI trong các mệnh đề sau:
	A. Hàm số có tập xác định R.	B. Hàm số có tập xác đinh .
	C. Hàm số có tập xác định R.	D. Hàm số có tập xác định là R.
Câu 47. Người ta xếp 7 viên bi có cùng đường kính bằng 2r vào một cái lọ hình trụ sao cho tất cả các viên bi đều tiếp xúc với đáy, viên bi nằm chính giữa tiếp xúc với 6 viên bi xung quanh và mỗi viên bi xung quanh đề tiếp xúc với các đường sinh của lọ hình trụ. Khi đó diện tích đáy của cái lọ hình trụ là
	A. 	B. C. 	D. 
Câu 48. Hàm số có đạo hàm là 
	A. 	B. 	C. D. 
Câu 49. Một điểm cực trị của đồ thị hàm số có tọa độ là (2;-1) . Vậy a + b = 
	A. 10 	B. 4	C. 8	D. 6	
Câu 50. Cho hình trụ có chiều cao bằng 3, bán kính đáy bằng 5.Thiết diện của hình trụ cắt bởi một mặt phẳng song song với trục hình trụ và cách trục hình trụ một khoảng bằng 4 có diện tích bằng
	A. 18	B. 12	C. 15	D. 20
HẾT
(Đề thi có 50 câu gồm 4 trang)

Tài liệu đính kèm:

  • docxDe_KT_HKI_THPT_Thu_Duc.docx