Đề kiểm tra học kì I môn Toán 12

docx 5 trang Người đăng minhhieu30 Ngày đăng 10/10/2020 Lượt xem 14Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra học kì I môn Toán 12", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề kiểm tra học kì I môn Toán 12
TRUNG TÂM GDNN – GDTX
HẠ HÒA
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I MÔN TOÁN 12
Thời gian làm bài: 90 phút
002
Họ và tên:..Lớp..
Hãy chọn câu trả lời đúng nhất
Câu 1. Hàm số ngịch biến trên
A. 
B. 
C.
D
Câu 2. Hàm số nào sau đây luôn đồng biến trên tập xác định:
A.
B.
C.
D. 
Câu 3. Hàm số có mấy cực trị:
A. 1
B. 2
C. 3
D. 0
Câu 4. Bảng biến thiên sau là của hàm số nào:
A
B.
C.
D. 
Câu 5.Tìm m để hàm số đạt cực đại tại x= 1
A. đáp án khác
B. m=1
C. m=2
D. m=-1
Câu 6. Giá trị lớn nhất của hàm số trên đoạn [-2;1] là:
A. 31
B.3
C. 111
D.7
Câu 7. Trong tất cả các hình chữ nhật có chu vi 16cm, Hình chữ nhật có diện tích lớn nhất là
A. Hình vuông cạnh 4cm.
B. HCN cạnh 5cm và 3cm.
C. HCN cạnh 6cm và 2cm
C. HCN cạnh 7cm và 1cm
Câu 8: Điểm cực tiểu của đồ thị hàm số là:
A. 	B. 	C. 	D. .
Câu 9 Cho hàm số . Khẳng định nào sau đâylà khẳng định đúng ?
A. Đồ thị đã cho có đường tiệm cận đứng .
B. Đồ thị đã cho có đường tiệm cận đứng và một tiệm cận ngang .
C. Đồ thị đã cho có đường tiệm cận đứng và một tiệm cận ngang .
D. Đồ thị đã cho có một đường tiệm cận ngang là .
Câu 10: Số đường tiệm cận của hàm số là:
A. 3	B. 1	C. 2	D. 0
Câu 11: . Đường cong trong hình bên là đồ thị của một trong bốn hàm số được liệt kê ở bốn phương án A, B, C, D dưới đây. Hỏi hàm số đó là hàm số nào ?
 A. 	
B. 	
C. 	
D. 
Câu 12: Đường cong trong hình bên là đồ thị của một trong bốn hàm số được liệt kê ở bốn phương án A, B, C, D dưới đây. Hỏi hàm số đó là hàm số nào ? 
A. 	B. 	
C. 	D. 
Câu 13: Cho hàm số . Trong các mệnh đề sau mệnh đề nào đúng?
A. Các câu B, C, D đều sai.	 B. Đồ thị hàm số trên có tiệm cận đứng x = 2.
C. Đồ thị hàm số trên có tiệm cận ngang y = -1	D. Tâm đối xứng là điểm I(2 ; -1)
Câu 14. Phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số y=x3+3x+1 có tại điểm A(0;1) là:
A. y=-3x-1
B. y=-3x+1
C. y=3x-1
D. y=3x+1
Câu 15. Dựa vào bảng biến thiên của đồ thị hàm số y=x3-3x+1 hãy tìm m để phương trình x3-3x+1=m có 2 nghiệm phân biệt. 
A. m=3 hoặc m=-1
B. m=-1
C. m>3 hoặc m<-1.
D. -1<m<3
Câu 16. Giao điểm của đồ thị hàm số y=x2-3x-1 và đường thẳng y=3x-1 là:
A. M(0;-1),N(5;11)
B. M(0;-1),N(6;17)
C.M(-1;0),N(-5;11)
D. M(-1;0),N(17;6)
Câu 17. Rút gọn biểu thức 
A. 
B.
C.
D. 
Câu 18: Tính: K = , ta có:
A. 102	 B. 81	 C. 108	 D. 27
Câu 19: Mệnh đề nào sau đây là đúng?
	A. 	B. 
	C. 	D. 
Câu 20.: hàm số y = có tập xác định là:
	A. [-2; 2/3]	 B. (2/3; +¥)	 C. R	 D. R\{-1; 1}
Câu 21: Hàm số y = có đạo hàm f’(0) là :
 	A. 	B. 	C. 2	 	 D. 4
Câu 22. Cho a > 0 và a ¹ 1. Tìm mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau: 
	A. có nghĩa với "x 	B. 
	C. 	 D. (x > 0,n ¹ 0)
Câu 23: Nếu thì x bằng:
	A. 2	 B. 3	 C. 4	D. 5
Câu 24. Cho . Khi đó tính theo a là:
	A. 3a 	 B. 	 C. 2(5a + 4)	D. 6a – 2
Câu 25. Đạo hàm của hàm số là:
A. 
B. 
C. 
D.
Câu 26. Đạo hàm của hàm số: 
A. B. 
 C. D. 
Câu 27. Phương trình có tập nghiệm là.
A. S={1;2}
B. S={0;3}
C. S={0;2}
D. S={1;2}
Câu 28. Phương trình có tập nghiệm là
A. S={2}
B. S={1}
C.S={-1;2}
D. S={-1}
Câu 29. Phương trình có tập nghiệm là.
A. S={1;2}
B. S={1;-3}
C. S={1;}
D. S={0;}
Câu 30. Phương trình có nghiệm là.
A. S={0;1}
B. S={-1;6}
C.S={6;1}
D. S={6;5}
Câu 31. Mệnh đề nào sau đây đúng.
Số cạnh của hình đa diện luôn nhỏ hơn hoặc bằng số mặt của nó.
Số cạnh của hình đa diện luôn nhỏ hơn số mặt của hình đa diện ấy
Số cạnh của hình đa diện luôn lớn hơn số mặt của hình đa diện ấy
Số cạnh của hình đa diện luôn lớn hơn số mặt của hình đa diện ấy
Câu 32. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông. Nếu tăng cạnh của hình vuông lên 4 lần thì thể tích của khối chóp:
Tăng 2 lần
Tăng 4 lần
Giảm 3 lần
Tăng 6 lần
 Câu 33. Cho hình chóp S.ABC có đáy là tam giác vuông cân tại B. SA vuông góc với (ABC). SA=BA=BC=2a. Thể tích của khối chóp là;
A. 
B. 
C. 
D. 
Câu 34. Cho hình chóp S.ABC có SA vuông góc với đáy. M là điểm trên S sao cho MS=2MA. Tỉ số thể tích của hình chóp S.ABC và hình chóp M.ABC là:
A.
B. 
C. 
D. 
Câu 35. Cho hình lăng trụ đứng ABCA’B’C’ đáy là tam giác đều cạnh a. Góc giữa AC’ và đáy bằng 450 . thể tích khối lăng trụ là. 
A. 
B. 
C. 
D. 
Câu 36. Trong các mệnh đề sau đây, mệnh đề nào sai? 
A. mặt trụ và mặt nón có chứa các đường thẳng	
B. mọi hình chóp luôn nội tiếp trong mặt cầu
C. có vô số mặt phẳng cắt mặt cầu theo những đường tròn bằng nhau
D. luôn có hai đường tròn có bán kính khác nhay cùng nằm trên một mặt nón
Câu 37. Một hình hộp chữ nhật nội tiếp mặt cầu và có ba kích thước là a,b,c. Khi đó bán kính r của mặt cầu bằng:
A. 	 B. C. D. 
Câu 38.Số mặt cầu chứa một đường tròn cho trước là: 
A. 0	 B. 1 C. 2 D. vô số
Câu 39. Cho tam giác ABC vuông tại A. AB=a. Góc ở đỉnh B bằng 600. Quay đường gấp khúc ACB quanh trục là AB ta được một hình nón. Thể tích của khối nón tương ứng là. 
A. 
B. 
C.
D.
Câu 40. Cho hình trụ có tâm 2 đáy là O và O’ và OO’= 2a. Cắt hình trụ bởi một mặt phẳng song song với trục ta đươc thiết diện là một hình chữ nhật có chiều rộng bằng . Biết khảng cách từ tâm O đến mặt phẳng chứa thiết diện bằng . Thể tích của hình trụ bằng.
A. 
B.
C.
D. 
_____________Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm_____________

Tài liệu đính kèm:

  • docxDe_KT_hoc_ki_1_toan_12de_002.docx