Đề kiểm tra chương 2 - Giải tích 12

doc 3 trang Người đăng minhphuc19 Ngày đăng 26/02/2019 Lượt xem 107Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra chương 2 - Giải tích 12", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề kiểm tra chương 2 - Giải tích 12
ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG 2 GT 12
Tính đạo hàm của hàm số y = 13x
A. y ‘ = x. 13x-1 	B. y’ = 13x.ln13	C. y’ = 13x	D. 
[]
Giải bất phương trình log2(3x -1) > 3
A. x > 3	B. 	C. x < 3	D. 
[]
Tìm tập xác định D của hàm số y = log2(x2- 2x -3)
A. 	B. 	C. 	D. 
[]
Cho hàm số f(x) = . Khẳng định nào sau đây là khẳng định sai?
A. 	B. 
C. 	D. 
[]
 Cho các số thực dương a, b với a. Khẳng định nào sau đây đúng?
A. 	B. 
C. 	D. 
[]
 Tính đạo hàm của hàm số 
A. 	B. 
C. 	D. 
[]
Đặt a= log2 3, b = log5 3. Hãy biểu diễn log6 45 theo a và b
A. 	B. 
C. 	D. 
[]
 Cho hai số thực a và b với 1 < a < b. Khẳng định nào dưới đây đúng?
A. loga b < 1 < logb a	B. 1 < loga b < logb a	
C. logb a < loga b < 1	D. logb a < 1 < loga b 
[]
 Cho các mệnh đề sau
(1) Đồ thị hàm số nhận Ox là tiệm cận ngang
(2) Hàm số y = 2x đồng biến trên R
(3) log0,5 (x -1) > 0, x > 2
(4) Không có lôgarit của số âm và số không
(5) 
Các câu đúng là:
A. (1), (2)	B. (1), (3), (5)	C. (1), (2), (4)	D. (2), (5)
[]
 Phương trình log2 (3x -2) = 3 có nghiệm là
A. 	B. x = 3	C. 	 	D. x = 2
[]
 Cho phương trình log4 (3.2x – 8) = x – 1 có hai nghiệm x1, x2. Tổng x1 + x2 là
A. 12	B. 4	C. 5	D. 6
[]
 Bất phương trình có nghiệm là
A. x > 1	B. -2 < x < 1	C. x < -2	D. 
[]
 Phương trình có nghiệm là
A. x = 0, x = 1	B. x = 1, x = 2	C. x = 0, x = 2	D. x = -1, x = 1
[]
 Hàm số nào sau đây có tập xác định là R?
A. 	B. 	C. 	D. (x2 + 2x – 3)-1
[]
 Tập xác định của hàm số 
A. 	B. 	C. (-3, 5)	D. (-3, 5]
[]
 Khẳng định nào sau đây sai?
A. 	B. 
C. 	D. 
[]
Đạo hàm của hàm số là
A. 	B. 	C. 	D. 
[]
 Số nghiệm của phương trình 3x – 31-x = 2 là
A. 0	B. 3	C. 1	D. 2 
[]
 Tập nghiệm của bất phương trình là
A. 	B. 	C. 	D. 
[]
 Tập nghiệm của bất phương trình là
A. 	B. 	C. 	D. 
[]
 Cho hàm số f(x) = ln(x2+x). Khi đó: f’’(2) bằng
A. 36	B. 2ln6	C. -13	D. 
[]
Đạo hàm của hàm số là
A. 	B. 	C. 	D. 
[]
 Phương trình có bao nhiêu nghiệm?
A. 3	B. 1	C. 2	D. 4
[]
 Nghiện của phương trình là
A. 	B. 
C. 	D. 
[]
 Phương trình có tổng các nghiệm là
A. 5	B. 	C. 66	D. 12
[]

Tài liệu đính kèm:

  • docKiem_tra_C2_GT12.doc