Đề kiểm tra 45 phút - Đề số 02

doc 2 trang Người đăng minhhieu30 Ngày đăng 10/10/2020 Lượt xem 15Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra 45 phút - Đề số 02", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề kiểm tra 45 phút - Đề số 02
ĐỀ KIỂM TRA 45’
ĐỀ SỐ 02
CÂU 1. Các hàm số sau, hàm số nào đồng biến trên tập R?
A. y = x2	B. y = x3 – x	C. y = tanx	D. y= x3+1
CÂU 2. Hàm số nghịch biến trên khoảng nào ?
A. (1;0)	B. (0;1)	C. (1;2)	D.(0;2)
CÂU 3. Để hàm số y = x2(m-x) – m đồng biến trên khoảng (1; 2) thì m phải có giá trị là :
A. m ≥ 2	B. m ≥ 3	C. 2 ≤ m ≤ 3	D.m
CÂU 4. Hàm số y = x3+ 3x2-1 có số điểm cực trị là:
A. 3	B. 2	C. 1	D. Không có
CÂU 5. Cho hàm số có đồ thị là (C). Tìm mệnh đề sai trong các mệnh đề sau?
A. N(-3;-2) là điểm cực đại của đồ thị (C).	B. Hàm số có giá trị cực đại là -3
C. M(0;1) là điểm cực tiểu của đồ thị (C).	D. Hàm số đạt cực đại tại x=-2
CÂU 6. Đồ thị hàm số y=x4 – 4x2 + 1 có đường thẳng đi qua 2 điểm cực tiểu của đồ thị hàm số có phương trình là:
A. x= ±2	B. y= 1	C. x =-3	D. y= -3
CÂU7. Đồ thị hàm số y = x3-3x2 lồi trên khoảng nào trong các khoảng sau:
A. (0;2)	B. (1;2)	C. (0;1)	D. R
CÂU 8. Đồ thị y = x3-3x+3 nhận điểm nào làm tâm đối xứng:
A. B(1;1)	B. C(3;0)	C. A(0;3)	D. D(-1:1)
CÂU 9. Giá trị lớn nhất của hàm số trên đoạn bằng:
A. 1	B. 2	C. 	D. 
CÂU10.Giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của hàm số y = x + cos2x trên là:
A.	B.	C. 	D. 
CÂU11.Cho hàm số y = có đồ thị (C ). Khẳng định nào đúng?
A. (C ) có 2 tiêm cận đứng	B. (C ) không có tiệm cận
C. (C ) có 1 tiệm cận đứng và 1 tiệm cận ngang	D. (C ) có 2 tiệm cận ngang
CÂU12.Số đường tiệm cận của đồ thị hàm số là:
A. 0	B. 1 	C. 2	D. 3
CÂU13.Cho hàm số có đồ thị (C ). Khẳng định nào sai? 
A. (C ) có tâm đối xứng là I(-2; 1)	B. (C ) có tiệm cận đứng x=-2
C. (C ) có tiệm cận đứng x=2	D. (C ) có tiệm cận ngang là y = 1
CÂU14.Tiếp tuyến đi qua điểm A(-1:0) tới đồ thị hàm số là
A. 	B. y= 3(x+1)	C. y= 3x+1	D. 
CÂU15.Gọi D là tiếp tuyếncủa đồ thị hàm số y= x3-3x2+4x-2 và k là hệ số góc của D. Khẳng định nào đúng?
A. k ³ 2	B. k £ -1	C. k ³ 1	D. k £ 0
CÂU16.Cho đồ thị 2 hàm số y= x3 và y=3x-2. Điểm nào dưới đây là điểm chung của 2 đồ thị.
A. A(1 ;1)	B. B(0 ;0)	C. C(0 ;2)	D. D(1,0)
CÂU17.Đồ thị hàm số y = x3 - kx + 1- k cắt trục hoành tại 3 điểm phân biệt cách đều nhau khi và chỉ khi:
A. k = 0	B. k = 1	C. k =2	D. k =3
CÂU18.Đồ thị hàm số cắt đường thẳng y = m tại 2 điểm A, B phân biệt sao cho OA vuông góc với OB (O là gốc toạ độ) thì m có giá trị là:
A. 	B. 	C.	D. Giá trị khác
CÂU19.Đồ thị hàm số có tâm đối xứng là điểm 
A. B(2 ;-1)	B. C(2 ;1)	C. D(1 ;-1)	D. A(-1 ;1)
CÂU20.Đồ thị hàm số nào sau đây nhận Oy làm trục đối xứng.
A. y = x2 +1	B. y = x2+2x	C. y = x4 +4x	D. y = x3 +x
CÂU21.Tâm đối xứng của đồ thị là điểm nào ?
A. M(1;4)	B. N(-1 ;2)	C. A(-1 :4)	D. B((1 ;-2)
CÂU22.Đồ thị hàm số y=x4+3mx2+(m-1)x +m2-1 nhận Oy làm trục đối xứng khi và chỉ khi m có giá trị là :
A. -1	B. 1 và -1	C. 1	D. Giá trị khác
CÂU23.Số các điểm thuộc đồ thị hàm số có tọa độ là các số nguyên là :
A. 1	B. 2	C. 3	D. 4
CÂU24.Hàm số có đồ thị Cm . Khẳng định nào sau đây đúng :
A. Cm luôn đi qua 1 điểm cố định với mọi giá trị của m
B. Cm luôn đi qua 2 điểm cố định với mọi giá trị của m
C. Cm luôn đi qua 3 điểm cố định với mọi giá trị của m
D. Cm không đi qua điểm cố định nào với mọi giá trị của m
CÂU25.Điểm nào sau đây không thuộc đồ thị hàm số 
A. A(0; -1)	B. B(2; 3)	C. C()	D. D()

Tài liệu đính kèm:

  • docDE_KT_45_GT12_SO_2_CO_DA.doc