Đề kiểm tra 1 tiết năm học 2014 - 2015 môn: Số học lớp 6

doc 3 trang Người đăng minhphuc19 Ngày đăng 16/02/2019 Lượt xem 75Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra 1 tiết năm học 2014 - 2015 môn: Số học lớp 6", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề kiểm tra 1 tiết  năm học 2014 - 2015 môn: Số học lớp 6
TRƯỜNG THCS PHÙ ĐỔNG
ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT ( SỐ 2/ HK I) NĂM HỌC 2014 - 2015
TỔ TOÁN – LÝ - TIN
Môn: Số học – Lớp 6
Thời gian làm bài: 45 phút
Họ và tên HS:
Điểm
Lời phê GV
.
Lớp:
ĐỀ: A
A. TRẮC NGHIỆM (3 điểm)
I.Chọn 2 phương án trả lời đúng và ghi vào bài làm (Ví dụ: 1-A, B; 2-B, C)	
Câu 1. Cách viết nào sau đây là đúng?
A. Nếu một số chia hết cho 15 thì số đó chia hết cho 5	
B. Nếu a x , b x thì x là ƯC (a,b)
C. Nếu một tổng chia hết cho một số thì mỗi số hạng của tổng chia hết cho số đó.	
D. Nếu một số chia hết cho 3 thì số đó chia hết cho 9	
E. Có hai số tự nhiên chẳn liên tiếp là số nguyên tố 
Câu 2. Không làm phép tính, xét xem tổng nào sau đây chia hết cho 2?
A. 1980 + 2014	B. 2020 + 2035	C. 2014 + 2015	D. 2613 + 4327	E. 1.2.3 + 4325
II. Chọn 1 phương án trả lời đúng và ghi vào bài làm (Ví dụ: 3-A; 4-B)	
Câu 3. Tập hợp tất cả các ước của 10 là:
A. 	B. 	C. 	 	D. 
Câu 4. Số là hợp số khi * là: 
	 A. 1	B. 3	 	C. 5	 D. 7
Câu 5. Số 24 được phân tích ra thừa số nguyên tố là:
A. 4.6	 	B. 23.3	C. 2.12	D. 3.8
Câu 6. Số nào sau đây là hợp số ? 
 A. 13	B. 23	C. 33	D. 43
Câu 7. Cho số n = 2	a1b. Thay a, b bằng các chữ số nào sau đây để n chia hết cho cả 2,3, 5 và 9.
A. a = 1, b = 5 B. a = 5, b = 1 	C. a = 0, b = 6 D. a = 6, b = 0
Câu 8. Số là số nguyên tố khi * là: 
	 A. 2	B. 3	 	C. 5	 D. 7
Câu 9. ƯCLN (4, 32) là: 
	 A. 4	B. 8	C. 12	D. 32
Câu 10. BCNN(12,24) là: 
A. 12	B. 24	C. 36	 	D. 48
B. TỰ LUẬN (7 điểm)
Bài 1. (1 điểm):Phân tích số 84 ra thừa số nguyên tố.
Bài 2. (1,5 điểm):Tìm số tự nhiên x biết:
 a) x - 9 = 15	 b) 6x – 16 = 64 : 23
Bài 3. (2 điểm) Tìm ƯCLN(56, 140) rồi tìm ƯC của hai số đó.
Bài 4. (2 điểm) 
	Trong đợt lao động trồng cây vừa qua, nhà trường phân cho lớp 61 một số cây để trồng. Nếu đem số cây đó phân mỗi em trồng 3 cây, 4 cây hoặc 5 cây thì vừa đủ. Tính số cây lớp 61 đã trồng ? (Biết số cây lớp 61 đã trồng trong khoảng từ 300 đến 400 cây).
Bài 5. (0,5điểm) Tìm số tự nhiên n sao cho 4n - 5 chia hết cho 2n -1
Bài làm
TRƯỜNG THCS PHÙ ĐỔNG
ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT ( SỐ 2/ HK I) NĂM HỌC 2014 - 2015
TỔ TOÁN – LÝ - TIN
Môn: Số học – Lớp 6
Thời gian làm bài: 45 phút
Họ và tên HS:
Điểm
Lời phê GV
.
Lớp:
ĐỀ: B
A. TRẮC NGHIỆM (3 điểm)
I.Chọn 2 phương án trả lời đúng và ghi vào bài làm (Ví dụ: 1-A, B; 2-B, C)	
Câu 1. Cách viết nào sau đây là đúng?
A. Nếu một số chia hết cho 3 thì số đó chia hết cho 9	
B. Nếu x a , x b thì x là BCNN(a,b)
C. Nếu một tổng chia hết cho một số thì mỗi số hạng của tổng chia hết cho số đó.	
D. Nếu một số chia hết cho 12 thì số đó chia hết cho 3	
E. Có hai số tự nhiên liên tiếp đều là số nguyên tố
Câu 2. Không làm phép tính, xét xem tổng nào sau đây chia hết cho 5?
A. 1980 + 2014	B. 2020 + 2035	C. 2014 + 2015	D. 3618 + 4325	E. 2613 + 4327
II. Chọn 1 phương án trả lời đúng đúng và ghi vào bài làm (Ví dụ: 3-A; 4-B)	
Câu 3. Tập hợp tất cả các ước của 15 là:
A. 	B. 	C. 	 	D. 
Câu 4 . Số là số nguyên tố với số * là: 
	A. 8	 	B. 5	 	C. 4	D. 2
Câu 5. Số 20 được phân tích ra thừa số nguyên tố là:
A. 4.5	 	B. 22.5	C. 2.10	D. 1.20
Câu 6. Số nào sau đây là hợp số? 
 A. 17	B. 27	C. 37	D. 47
Câu 7. Cho số n = 1	a3b. Thay a, b bằng các chữ số nào sau đây để n chia hết cho cả 2,3, 5 và 9.
A. a = 0, b = 5 B. a = 5, b = 0 C. a = 1 , b = 4 D. a = 4, b = 1
Câu 8 . Số là hợp số với chữ số * là: 
	A. 3	 	B. 7	 	C. 8	D. 9
Câu 9. ƯCLN ( 8 , 32 ) là : 
A. 8	B. 16	C. 32	D. 48
Câu 10. BCNN(15,30) là: 
A. 15	B. 30	C. 45	 	D. 0
B. TỰ LUẬN (7 điểm)
Bài 1. (1 điểm) Phân tích số 90 ra thừa số nguyên tố.
Bài 2. (1,5điểm) Tìm số tự nhiên x biết:
 a) 29 – x = 15	 	b) 5x - 16 = 81 : 32
Bài 3. (2 điểm) Tìm ƯCLN(84, 180) rồi tìm ƯC của hai số đó.
Bài 4. (2 điểm) 
	Trong đợt lao động trồng cây vừa qua, nhà trường phân cho lớp 62 một số cây để trồng. Nếu đem số cây đó phân mỗi em trồng 2 cây, 5 cây hoặc 6 cây thì vừa đủ. Tính số cây lớp 62 đã trồng ? (Biết số cây lớp 62 đã trồng trong khoảng từ 110 đến 130 cây).
Bài 5. (0,5điểm) Tìm số tự nhiên n sao cho 4n - 5 chia hết cho 2n + 1
Bài làm
TRƯỜNG THCS PHÙ ĐỔNG
HƯỚNG DẪN CHẤM
TỔ TOÁN – LÝ - TIN
ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT ( SỐ 2/ HK I)NĂM HỌC 2014 - 2015
Môn: Số học – Lớp 6
I. TRẮC NGHIỆM (3 điểm) 
ĐỀ A
Câu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Chọn
A,B
A,D
D
C
B
C
D
B
A
B
ĐỀ B
Câu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Chọn
D,E
B,E
D
C
B
B
B
C
A
B
(Chọn 2 phương án đúng mỗi phương án 0,25đ; Chọn 1 phương án đúng mỗi phương án 0,25)
II. TỰ LUẬN (7 điểm)
Câu
Kiến thức kỹ năng cần đạt
Điểm
Bài 1 
(1,0điểm)
Trình bày cách phân tích đúng 
Ghi kết quả đúng 
0,5đ
0,5đ
Bài 2 
(1,5 điểm)
a) x = 15 +9
 x = 24
0,25đ
0,25đ
b) Viết được 6x– 16 = 64 : 8 
 6x– 16 = 8 	 6x = 8 +16 	 6x = 24 	 x = 24 : 6 = 4 
0,25đ
0,25đ
0,25đ
0,25 đ
Bài 3
(2 điểm)
	56 = 23.7
 140 = 22.5.7 	
	 ƯCLN(56, 140) = 22.7 = 28 	
	 ƯC(56, 140) = Ư(28) = 	 
0,5đ
0,5đ
0,5đ
0,5đ
b) 3x – 7 = 21 – 13 = 8
 3x = 8+ 7 = 15
 x = 5
0,25đ
0,5đ
0,25đ
Bài 4
(2,0 điểm)
Gọi số cây lớp 61 trồng được là a (cây)
Ta có: 
Suy ra: 
Tìm được BCNN(3,4,5) = 60	 
Suy ra BC(3,4,5) = B(60) = {0; 60; 120; 180; 240; ...}
Vậy số cây lớp 61 trồng là: 180 cây 
0,25đ
0,5đ
0,25đ
0,5 đ
0,25đ
0,25 đ
Bài 5
(0,5điểm)
Ta có 4n - 5 = 2( 2n-1) - 3 
 Để 4n - 5 2n - 1 3 2n - 1 
 2n -1=1 n = 1
 2n -1=3 n = 2 
 vậy n = 1;2 
 0,25đ
0,25đ
Lưu ý: Đề B đáp án chấm tương tự đề A. Nếu học sinh giải cách khác GV phân chia điểm mỗi câu đến 0,25 để chấm cho chính xác. 
	GIÁO VIÊN RA ĐỀ	 DUYỆT CỦA TTCM
	 Ngô Thị Thủy	Phạm Văn Khương

Tài liệu đính kèm:

  • doc1_tiet.doc