Đề kiểm tra 1 tiết môn: Toán lớp 6 - Bài 2

doc 2 trang Người đăng minhphuc19 Ngày đăng 13/02/2019 Lượt xem 91Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra 1 tiết môn: Toán lớp 6 - Bài 2", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề kiểm tra 1 tiết môn: Toán lớp 6 - Bài 2
PHÒNG GIÁO DỤC ĐỨC LINH 	 ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT
TRƯỜNG . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	MÔN : TOÁN LỚP 6
BÀI 2 	 	Tiết : 	93	Tuần : 31
Họ và tên : ...........................
Lớp : ....................
Điểm
Lời phê của Thầy (Cô)
Bài 1. (4 điểm) Ghép mỗi dòng ở cột A với mỗi dòng ở cột B để được khẳng định đúng.
a) A
B
Cách ghép
1. Số đối của là
a. 
1 - 
2. Số đối của là
b. 
2 - 
3. Số đối của là 
c. 0
3 - 
4. Số đối của 0 là
d. 
4 - 
e. 
b)
A
B
Cách ghép
1. Số nghịch đảo của là
a. 7
1 - 
2. Số nghịch đảo của –7 là 
b. 1
2 - 
3. Số nghịch đảo của 1 là
c. 
3 - 
4. Số nghịch đảo của là
d. 
4 - 
e. 
Bài 2. (4 điểm) Tính:
	a) 	
	b) 	
	c) = 	
	d) 	
	e) 	
	f) 	
Bài 3. (2 điểm) Tìm x, biết:
	a) x - 	b) 
Đáp án và hướng dẫn chấm số học 6
Bài 2 học kỳ II
Bài 1. (4 điểm – mỗi câu ghép đúng 0,5 đ)
	a) 
A
B
Cách ghép
1. Số đối của là
a. 
1 - b
2. Số đối của là
b. 
2 - e
3. Số đối của là 
c. 0
3 - a
4. Số đối của 0 là
d. 
4 - c
e. 
b)
A
B
Cách ghép
1. Số nghịch đảo của là
a. 7
1 - c
2. Số nghịch đảo của –7 là 
b. 1
2 - d
3. Số nghịch đảo của 1 là
c. 
3 - b
4. Số nghịch đảo của là
d. 
4 - e
e. 
Bài 2. (4 điểm) Tính:
	a) -10/15 + 4/15 = -6/15 = -2/5 (0,5 đ)
	b) 20/36 – 21/36 = -1/36 	(0,5 đ)
	c) = -15 x -2/3 = 10 	(0,5 đ)
	d) -1x4/1x7 = -4/7 	(0,5 đ)
	e) 2/7 + 2/5 = 24/35 (1 đ)
	f) 0 (1 đ)
Bài 3. (2 điểm – mỗi bài đúng 1 đ) 
	a) x - 	b) 
	x = 13/15	x = -1/2

Tài liệu đính kèm:

  • docDE 17.doc