Đề khảo chất lượng tháng 2 Vật lí lớp 8 - Năm học 2016-2017 - Trường THCS Biển Động

doc 4 trang Người đăng dothuong Ngày đăng 25/01/2021 Lượt xem 15Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề khảo chất lượng tháng 2 Vật lí lớp 8 - Năm học 2016-2017 - Trường THCS Biển Động", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề khảo chất lượng tháng 2 Vật lí lớp 8 - Năm học 2016-2017 - Trường THCS Biển Động
Phòng GD&ĐT Lục Ngạn
Trường THCS Biển Động
Mã đề: 01
ĐỂ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG THÁNG 2 
Môn: Vật lí Lớp: 8
Năm học: 2016-2017
Thời gian làm bài: 45 phút
PhÇn I. Tr¾c nghiÖm (3 ®iÓm). Chän ®¸p ¸n ®óng nhÊt:
Câu 1: Điều nào sau đây là đúng khi nói về công suất?
A/ Công suất được xác định bằng công thực hiện được trong một giây.
B/ Công suất được xác định bằng lực tác dụng trong một giây.
C/ Công suất được xác định bằng công thức 
D/ Công suất được xác định bằng công thực hiện được khi vật dịch chuyển một mét
Câu 2: Trong các trường hợp dưới đây, trường hợp nào trọng lực thực hiện công cơ học? 
A/ Đầu tàu hỏa đang kéo đoàn tàu chuyển động.
B/ Người công nhân dùng ròng rọc cố định kéo vật nặng lên cao.
C/ Ô tô đang chuyển động trên mặt đường nằm ngang.
D/ Quả bưởi rơi từ trên cây xuống.
Câu 3 Động năng của vật phụ thuộc vào:
 A. Khối lượng và vị trí của vật. 	 B. Khối lượng và vận tốc của vật.
 C. Vận tốc và vị trí của vật. 	 D. Vị trí của vật so với mặt đất.
C©u 4: Trong c¸c ®¬n vÞ sau ®©y, ®¬n vÞ nµo lµ ®¬n vÞ cña c«ng suÊt?
 A. O¸t (W) B. Jun (J) 
 C. kil«o¸t giờ (kWh) D. C¶ ba ®¬n vÞ trªn
Câu 5. Một ôtô kéo một xe con với lực kéo F= 2000N trên quãng đường dài s= 500 m. Ôtô đã thực hiện được một công là:
	A. 1 KJ.	B. 1000KJ. 	C. 10KJ.	D. 100KJ.
Câu 6: Phát biểu nào sau đây về ròng rọc động là đúng:
Dùng ròng rọc động được lợi 2 lần về công.
Dùng ròng rọc động được lợi 2 lần về đường đi. 
Dùng ròng rọc động được lợi 2 lần về lực.
Dùng ròng rọc động bị thiệt 2 lần về lực.
PHẦN II. TRẢ LỜI CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP SAU (7 ĐIỂM)
C©u 7: (2®iÓm) H·y chØ ra c¸c d¹ng c¬ n¨ng (thế năng hấp dẫn, thế năng đàn hồi, động năng) trong c¸c tr­êng hîp sau nÕu cã.
Qu¶ t¸o trªn c©y
M¸y bay ®ang bay
Con tr©u kÐo cµy 
Lß xo xe m¸y khi cã ng­êi ngåi lªn
Câu 8: (2 đ )Phát biểu định luật về công. ViÕt c«ng thøc tÝnh c«ng c¬ häc trong ®ã nªu râ tªn vµ ®¬n vÞ c¸c ®¹i l­îng.
Câu 9. (3 điểm). Một con ngựa kéo chiếc xe chạy trên đoạn đường dài 1,2 km trong 8 phút với lực kéo không đổi bằng 200 N. Tính công và công suất của con ngựa đó?
Phòng GD&ĐT Lục Ngạn
Trường THCS Biển Động
Mã đề: 01
ĐÁP ÁN ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG THÁNG 2 
Môn: Vật lí Lớp: 8
Năm học: 2016-2017
Thời gian làm bài: 45 phút
PhÇn I. Tr¾c nghiÖm (3 ®iÓm). Chän mỗi ®¸p ¸n ®óng được 0,5 điểm:
Câu 1
Câu2
Câu 3
Câu 4
Câu 5
Câu 6
A
D
B
A
B
C
PHẦN II. TRẢ LỜI CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP SAU (7 ĐIỂM)
C©u 7
a. thế năng hấp dẫn
 b. thế năng hấp dẫn, động năng 
 động năng
 d. thế năng đàn hồi
0,5 đ
0,5 đ
0,5 đ
0,5 đ
Câu 8
- Phát biểu đúng định luật về công
- viết đúng công thức
-Nêu tên và đơn vị đúng
1 đ
0,5 đ
0,5 đ
Câu 9
Tóm tắt
Đổi đơn vị: s = 1,2 km = 1200m
 T= 8 phút = 480 s
- Công của con ngựa là: A = Fs
 => A = 200 x 1200 = 240000J
- Công suất: 
 P = 
 => P = = 500W
0,5 đ
0,5 đ
1đ
1đ
Phòng GD&ĐT Lục Ngạn
Trường THCS Biển Động
Mã đề: 02
ĐỂ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG THÁNG 2 
Môn: Vật lí Lớp: 8
Năm học: 2016-2017
Thời gian làm bài: 45 phút
PhÇn I. Tr¾c nghiÖm (3 ®iÓm). Chän ®¸p ¸n ®óng nhÊt:
Câu 1: Công thức nào sau đây dùng để tính công cơ học:
A. A= F.s.
B. A= P.h.
C. A= P.t.
D. Cả ba công thức trên
Câu 2: Trong các trường hợp dưới đây, trường hợp nào không có công cơ học? 
A/ Đầu tàu hỏa đang kéo đoàn tàu chuyển động.
B/ Người công nhân dùng ròng rọc cố định kéo vật nặng lên cao.
C/ Ô tô đang đứng yên trên mặt đường nằm ngang.
D/ Quả bưởi rơi từ trên cây xuống.
Câu 3 Động năng của vật phụ thuộc vào:
 A. Khối lượng và vị trí của vật. 	 B. Khối lượng và vận tốc của vật.
 C. Vận tốc và vị trí của vật. 	 D. Vị trí của vật so với mặt đất.
C©u 4: Trong c¸c ®¬n vÞ sau ®©y, ®¬n vÞ nµo lµ ®¬n vÞ cña c«ng suÊt?
 A. O¸t (W) B. Jun (J) 
 C. kil«o¸t giờ (kWh) D. C¶ ba ®¬n vÞ trªn
Câu 5. Một ôtô kéo một xe con với lực kéo F= 2000N trên quãng đường dài s= 500 m. Ôtô đã thực hiện được một công là:
	A. 1 KJ.	B. 1000KJ. 	C. 10KJ.	D. 100KJ.
Câu 6: Phát biểu nào sau đây về ròng rọc động là đúng:
A . Dùng ròng rọc động được lợi 2 lần về công.
Dùng ròng rọc động được lợi 2 lần về lực.
Dùng ròng rọc động được lợi 2 lần về đường đi.
Dùng ròng rọc động bị thiệt 2 lần về lực.
PHẦN II. TRẢ LỜI CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP SAU (7 ĐIỂM)
C©u 7: (2®iÓm) H·y chØ ra c¸c d¹ng c¬ n¨ng (thế năng hấp dẫn, thế năng đàn hồi, động năng) trong c¸c tr­êng hîp sau nÕu cã.
a.Viªn ®¹n ®ang bay.
b.Hßn bi ®ang l¨n trªn mÆt ®Êt.
c.Nước được ngăn trên đập cao.
d.ChiÕc cung ®ang gi­¬ng lªn.
Câu 8: (2 đ )Phát biểu định luật về công. ViÕt c«ng thøc tÝnh c«ng suất trong ®ã nªu râ tªn vµ ®¬n vÞ c¸c ®¹i l­îng.
Câu 9 (3,0 điểm). Một người kéo một vật từ giếng sâu 8m lên đều trong 20s. Người ấy phải dùng một lực 180N. Tính công và công suất của người kéo.
Phòng GD&ĐT Lục Ngạn
Trường THCS Biển Động
Mã đề: 02
ĐÁP ÁN ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG THÁNG 2 
Môn: Vật lí Lớp: 8
Năm học: 2016-2017
Thời gian làm bài: 45 phút
PhÇn I. Tr¾c nghiÖm (3 ®iÓm). Chän mỗi ®¸p ¸n ®óng được 0,5 điểm:
Câu 1
Câu2
Câu 3
Câu 4
Câu 5
Câu 6
A
C
B
A
B
C
PHẦN II. TRẢ LỜI CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP SAU (7 ĐIỂM)
C©u 7
a. thế năng hấp dẫn, động năng
 b. động năng 
 c. thế năng hấp dẫn
 d. thế năng đàn hồi
0,5 đ
0,5 đ
0,5 đ
0,5 đ
Câu 8
- Phát biểu đúng định luật về công
- viết đúng công thức
-Nêu tên và đơn vị đúng
1 đ
0,5 đ
0,5 đ
Câu 9
Tóm tắt
- Công của con ngựa là: A = Fs
 => A = 180 x 8 = 1440J
- Công suất: 
 P = 
 => P = 1440/20 = 720W
1 đ
1đ
1đ

Tài liệu đính kèm:

  • docde_kiem_dinh_thang_2_li_8.doc