Bài giảng Tuần 3 - Tuần 1 - Bài 1: Nhận biết ánh sáng – nguồn sáng và vật sáng

doc 60 trang Người đăng TRANG HA Ngày đăng 03/05/2016 Lượt xem 883Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài giảng Tuần 3 - Tuần 1 - Bài 1: Nhận biết ánh sáng – nguồn sáng và vật sáng", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Bài giảng Tuần 3 - Tuần 1 - Bài 1: Nhận biết ánh sáng – nguồn sáng và vật sáng
 Tuần 3 Ns: 5/9/2010
 Tiết 1 Lớp 7A2,3
BÀI 1: NHẬN BIẾT ÁNH SÁNG –
NGUỒN SÁNG VÀ VẬT SÁNG
I. MỤC TIÊU:
 - Muoán nhaän bieát ñöôïc aùnh saùng thì aùnh saùng ñoù phaûi truyeàn vaøo maét ta.
 - Ta nhìn thaáy caùc vaät khi coù aùnh saùng töø caùc vaät ñoù truyeàn vaøo maét ta 
 - Phaân bieät ñöôïc nguoàn saùng vaø vaät saùng .
 - Neâu ñöôïc ví duï veà nguoàn saùng vaø vaät saùng .
 II. CHUẨN BỊ : 
- HS : Kiến thức
- GV: Bài tập và đáp án
III.TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC :
1. OÅn ñònh lớp :
2. Baøi môùi : 
Hoạt động của Gv và Hs
Nội dung ghi bảng
 Hñ1 : Kiểm tra kiến thức cũ
 Gv: Khi nào mắt ta nhận biết được có ánh sáng ?
 Đk để nhìn thấy một vật là gì ?
 Nguồn sáng là gì ? Cho vd.
 Vật sáng là gì ? Cho vd.
 Hs: Trả lời các câu hỏi của gv
Hđ 2 : Chữa bài tập SBT
 - Gv: Gọi hs trả lời các bài tập cơ bản trong sách bài tập theo yêu cầu của gv.
 + Bài 1.1
 + Bài 1.2
 + Bài 1.3
 + Bài 1.4
 + Bài 1.5
 + Bài 1.6
 + Bài 1.7
 + Bài 1.8
 + Bài 1.9
 + Bài 1.10
 + Bài 1.11
 + Bài 1.12
 + Bài 1.13
 - Gv: Mỗi câu gọi 1 hs đứng tại chỗ trả lời nhanh.
 - Hs: Lần lượt các hs đứng tại chỗ trả lời
 - Gv: Gọi hs khác nhận xét và bổ sung nếu câu trả lời sai.
 - Hs: Nhận xét và bổ sung theo yêu cầu của gv
 - Gv: Thống nhất câu trả lời đúng và ghi bảng
 - Hs: Ghi bài nếu sai 
Hđ 3 : Bài tập nâng cao
 - Gv: Đưa ra một số bài tập
 Bài 1: Bầu trời về ban ngày có phải là nguồn sáng không ? Vì sao ?
Bài 2: Đèn ống trong lớp đang sáng và và trang sách em đang đọc có đặc điểm gì giống và khác nhau ?
 - Gv: Gọi 2 hs lên bảng trả lời
 - Hs : 2 hs lên bảng
 Hđ4 : Củng cố - Dặn dò:
 - Gv: YCHS về nhà học ghi nhớ SGK
 - Làm tiếp bài tập SBT
I. KIẾN THỨC CƠ BẢN
- Maét ta nhaän bieát ñöôïc aùnh saùng khi coù aùnh saùng truyeàn vaøo maét ta
- Ta nhìn thaáy moät vaät khi coù aùnh saùng töø vaät truyeàn vaøo maét ta
- Vật töï noù phaùt ra aùnh saùng khi có dòng điện chạy qua goïi laø nguoàn saùng . Vd: Mặt trời, Ngọn đèn đang sáng.
- Nguồn saùng vaø những vật haét laïi aùnh saùng töø vaät khaùc chieáu vaøo noù goïi chung laø vaät saùng .Vd:Mặt trăng, Tờ giấy trắng 
II. BÀI TẬP CƠ BẢN
 + Bài 1.1: 
 Chọn C. Vì coù aùnh saùng từ vật truyeàn vaøo maét ta
 + Bài 1.2: 
 Chọn B. Vỏ chai chói sáng dưới trời nắng
 + Bài 1.3: 
 Do không có ánh sáng chiếu vào mảnh 
giấy tráng nên không có ánh sáng từ mảnh giấy trắng hắt lại ánh sáng truyền vào mắt ta nên không nhìn thấy mảnh giấy trắng đặt trên bàn.
+ Bài 1.4: 
 Vật đen không phát ra ánh sáng , cũng không hắt lại ánh sáng chiếu vào nó .Á khi chiếu vào nó bị nó hấp thụ 
 Vì vật màu đen được đặt bên cạnh những vật sáng khác nên ta nhìn thấy các vật sáng khác đạt xung quanh miếng bìa màu đen.do đó phân biệt được miếng bìa màu đen.
 + Bài 1.5 : Gương là vật sáng
 Ngôi sao là nguồn sáng
 + Bài 1.6 : 
 - Chọn C. khi coù aùnh saùng lọt vaøo maét ta
 + Bài 1.7 : 
 - Chọn D. Khi có ánh sáng từ vật truyền đến mắt ta
 + Bài 1.8: 
 - Chọn D. Không phải là nguồn sáng vì gương không tự phát ra as
 + Bài 1.9 : 
 - Chọn D. Mặt trăng
 + Bài 1.10: 
 - Chọn B. Dán miếng bìa màu đen lên một tờ giấy trắng rồi đặt trong phòng tối.
 + Bài 1.11 : 
 - Chọn C . Dán miếng bìa màu đen lên một tờ giấy màu xanh rồi đặt ngoài trời lúc ban ngày.
 + Bài 1.12 : 
 - Chọn C. Mảnh giấy đen đặt dưới as Mặt trời.
 + Bài 1.13 : 
 - Chọn D. Có as đỏ từ bông hoa truyền đến mắt ta.
III. BÀI TẬP NÂNG CAO
Bài 1: 
- Phải.
- Vì as Mặt trời làm cả bầu trời sáng lên và bầu trời hắt lại as nhận được.
Bài 2: 
- Giống : Đều có as từ vật truyền vào mắt ta.
- Khác : Đèn ống là nguồn sáng
 Trang sách là vật sáng.
Tuần 4 Ns: 12/9/2010 
Tiết 2 Lớp 7A2,3
BÀI 2: SỰ TRUYỀN ÁNH SÁNG
I. MUÏC TIEÂU :
 - Bieát laøm TN ñeå xaùc ñònh ñöôïc ñöôøng truyeàn cuûa aùnh saùng 
 - Phaùt bieåu ñöôïc Ñònh luaät truyeàn thaúng aùnh saùng .
 - Bieát vaän duïng Ñònh luaät truyeàn thaúng aùnh saùng vaøo xaùc ñònh ñöôøng thaúng trong thöïc teá . - Nhaän bieát ñöôïc ñaëc ñieåm cuûa 3 loïai chuøm saùng .
II. CHUAÅN BÒ :
- HS : Kiến thức
- GV: Bài tập và đáp án
III. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
 1. OÅn ñònh lớp
 2. Bài mới
Hoạt động của Gv và Hs
Nội dung ghi bảng
 Hđ1 : Kiểm tra kiến thức cũ
- Gv: Phát biểu nội dung định luật truyền thẳng của as?
 Có mấy loại chùm sáng ? Nêu đặc điểm của mỗi loại chùm sáng.
 Hñ 2 : Chữa bài tập SBT 
- Gv: Gọi hs trả lời các bài tập cơ bản trong sách bài tập theo yêu cầu của gv.
 + Bài 2.1
 + Bài 2.2
 + Bài 2.3
 + Bài 2.4
 + Bài 2.5
 + Bài 2.6
 + Bài 2.7
 + Bài 2.8
 + Bài 2.9
 + Bài 2.10
- Gv: Mỗi câu gọi 1 hs đứng tại chỗ trả lời nhanh.
 - Hs: Lần lượt các hs đứng tại chỗ trả lời
 - Gv: Gọi hs khác nhận xét và bổ sung nếu câu trả lời sai.
 - Hs: Nhận xét và bổ sung theo yêu cầu của gv
 - Gv: Thống nhất câu trả lời đúng và ghi bảng
 - Hs: Ghi bài nếu sai 
 Hñ 3 : Bài tập nâng cao
Bài 1: Ban đêm ngồi trong phòng bật đèn. Lấy một miếng bìa che để không cho as đi thẳng từ đèn đến mắt. Tại sao ta vẫn nhìn thấy bức tường xung quanh phòng?
Bài 2: Trong đêm tối nếu ta bật một que diêm cháy sáng thì lập tức ta có thể nhìn thấy các vật gần đó. Vậy có phải as truyền đi một cách tức thời không? Hãy giải thích tại sao?
 Hđ4 : Củng cố - Dặn dò:
 - Gv: YCHS về nhà học ghi nhớ SGK
 - Làm tiếp bài tập SBT
I. KIẾN THỨC CƠ BẢN
 1. Ñònh luaät truyeàn thaúng cuûa aùnh saùng 
- Trong moâi tröôøng trong suoát vaø ñoàng tính aùnh saùng truyeàn ñi theo ñöôøng thaúng .
 2. Bieåu dieãn ñöôøng truyeàn cuûa aùnh saùng 
*Quy öôùc : Bieåu dieãn ñöôøng truyeàn cuûa aùnh saùng baèng moät ñöôøng thaúng coù muõi teân chæ höôùng goïi laø tia saùng .
 3. Ba loại chuøm saùng 
- Chuøm saùng song song 
- Chuøm saùng hoäi tuï 
- Chuøm saùng phaân kyø
II. BÀI TẬP CƠ BẢN
 + Bài 2.1
 - As từ đèn pin phát ra truyền theo đường thẳng . Mắt ở bên dưới đường truyền của as nên không có as truyền vào mắt . Do đó mắt không nhìn thấy bóng đèn.
 + Bài 2.3
 - Cách 1: Di chuyển 1 mand chắn có đục 
một lỗ nhỏ sao cho mắt luôn nhìn thấy as từ đèn pin phát ra.
 - Cách 2: Dùng một màn chắn nhỏ di chuyển để cho mắt luôn không nhìn thấy dây tóc bóng đèn pin đang sáng. 
 + Bài 2.4
 - Lấy một miếng bìa đục một lỗ thứ 2 sao cho lỗ trên miếng bìa này ở đúng điểm C(hoặc B) . Nếu mắt vẫn nhìn thấy đèn thì có nghĩa as đi qua C(hoặc B) .Chứng tỏ as đi theo đường cong => bạn Hải đúng.
 + Bài 2.5
 - Chọn B 
 + Bài 2.6
 - Chọn D: Hướng truyền của as 
 + Bài 2.7
 - Chọn D: Trong môi trường trong suốt và đồng tính.
 + Bài 2.8
 - Chọn B: Tại H
 + Bài 2.9
 - Chọn B: Chùm sáng phân kì
+ Bài 2.10
 - Chọn A
 III. BÀI TẬP NÂNG CAO
Bài 1: Miếng bìa chỉ có tác dụng chắn ánh sáng từ đèn đi vào mắt ta chứ không chắn ánh sáng từ bức từng đi vào mắt ta. Những bức tường được đèn chiếu sáng , as đó hắt lại chiếu vào mắt ta làm ta nhìn thấy những bức tường.
Bài 2: AS truyền đi với vận tốc tức thời nhất định nhưng rất nhanh. Người ta chứng minh được rằng trong chân không hay gần đúng là trong môi trường không khí vận tốc as là 300000km/s, với vận tốc rất lớn này, trong một không gian hẹp( đường đi của as ngắn) tức thời gian truyền as vô cùng nhỏ. Chính vì thế mà ta có cảm giác as truyền đi một cách tức thời.
 Tuaàn 5 NS: 19/9/2010
 Tieát 3 Lớp 7A2,3
BÀI 3 : ÖÙNG DUÏNG ÑÒNH LUAÄT
TRUYEÀN THAÚNG CUÛA AÙNH SAÙNG
I.MUÏC TIEÂU 
- Nhaän bieát ñöôïc boùng toái , boùng nöûa toái vaø giaûi thích .
- Giaûi thích ñöôïc vì sao coù hieän töôïng nhaät thöïc vaø nguyeät thöïc .
- Vận dụng định luật truyền thẳng của ánh sáng giải thích một số hiện tượng đơn giản
II. CHUAÅN BÒ 
- Hs: Kiến thức
- Gv: Bài tập và đáp án
III. TOÅ CHÖÙC HOÏAT ÑOÄNG DAÏY VAØ HOÏC 
1. OÅn ñònh toå chöùc : 
2. Bài mới:
Hoạt động của Gv và Hs
Nội dung ghi bảng
 Hñ 1 : Kiểm tra bài cũ:
 - Gv: Bóng tối là gì ? Bóng nửa tối là gì ?
 - Gv: Nhật thực là gì ? Nguyệt thực là gì ?
 Hñ2: Chữa bài tập SBT
 - Gv: Gọi hs trả lời các bài tập cơ bản trong sách bài tập theo yêu cầu của gv.
 + Bài 3.1
 + Bài 3.2
 + Bài 3.3
 + Bài 3.4
 + Bài 3.5
 + Bài 3.6
 + Bài 3.7
 + Bài 3.8
 + Bài 3.9
 + Bài 3.10
 - Gv: Mỗi câu gọi 1 hs đứng tại chỗ trả lời nhanh.
 - Hs: Lần lượt các hs đứng tại chỗ trả lời
 - Gv: Gọi hs khác nhận xét và bổ sung nếu câu trả lời sai.
 - Hs: Nhận xét và bổ sung theo yêu cầu của gv
 - Gv: Thống nhất câu trả lời đúng và ghi bảng
 - Hs: Ghi bài nếu sai 
Hñ 3 : Bài tập nâng cao
Bài 1: Tại sao trong lớp học, người ta lắp nhiều bóng đèn ở các vị trí khác nhau mà không lắp một bóng đèn lớn ( Biết độ sáng của một bóng đèn lớn có thể bằng của nhiều bóng đèn nhỏ ).
Bài 2: Vào ban đêm, trong phòng chỉ có một ngọn đèn dầu. Khi ta đứng gần tường, bóng của ta in rõ nét trên tường , nhưng khi tiến lại gần đèn thì bóng của ta trên tường ngày càng kém rõ nét hơn?
Hđ4 : Củng cố - Dặn dò:
 - Gv: YCHS về nhà học xem lại các bài tập.
 - Làm tiếp bài tập SBT
I. KIẾN THỨC CƠ BẢN
 - Treân maøn chaén ñaët ôû phía sau vaät caûn coù 1 vuøng khoâng nhaän ñöôïc aùnh saùng töø nguoàn tôùi . Goïi laø vuøng boùng toái
 - Treân maøn chaén ñaët phía sau vaät caûn coù vuøng chæ nhaän ñöôïc aùnh saùng töø moät phaàn cuûa nguoàn saùng tôùi .Goïi laø boùng nöûa toái
- Nguyệt thực xảy ra khi Mặt Trăng bị Trái Đất che khuất không nhận được as Mặt Trời chiếu xuống.
- 
II. BÀI TẬP CƠ BẢN
 + Bài 3.1
 - Chọn B: Ban ngày khi Mặt Trăng che khuất Mặt Trời, không cho as mặt trời chiếu xuống mặt đất nơi ta đứng.
 + Bài 3.2
 - Chọn B : Ban đêm khi Mặt Trăng không nhận được as Mặt Trời vì bị Trái Đất che khuất.
 + Bài 3.3
 - Vì đêm rằm âm lịch thì Mặt Trời, Mặt Trăng, và Trái đất mới có khả năng cùng nằm trên một 
đường thẳng .Do đó Trái Đất mới có thể chặn as Mặt Trời không cho chiếu sáng mặt Trăng
 + Bài 3.4
AB / BC = A’B’/ B’C’ 
 = > A’B’ = 1.5/ 0,8 = 6,25m
 + Bài 3.5
 - Chọn C: Mặt Trời bị Mặt Trăng che khuất nên as Mặt Trời không đến được mặt đất.
 + Bài 3.6
 - Chọn D: T.Đất chắn không cho as M. Trời chiếu tới M.Trăng
 + Bài 3.7
 - Chọn D: Trời bỗng tối sầm lại như Mặt Trời biến mất
 + Bài 3.8
 - Chọn B: Phần sáng của M.Trăng bị thu hẹp dần rồi mất hẳn
 + Bài 3.9
 - Chọn B: Giảm dần
 + Bài 3.10
 - Chọn D Chỉ nhìn thấy một phần của ngọn nến
III. BÀI TẬP NÂNG CAO
Bài 1:
 - Việc lắp đặt các bóng đèn trong lớp phải thỏa mãn được 3 yêu cầu sau:
 + Đủ độ sáng cần thiết
 + Hs ngồi ở dưới không bị chói khi nhìn lên bảng.
+ Tránh các bóng tối, bóng nửa tối trên giấy mà tay hs viết bài có thể tạo ra.
=> Việc lắp đặt một bóng đèn lớn chỉ thỏa mãn được một yêu cầu. Chính vì thế mà người ta phải mắc nhiều bóng đèn nhỏ ở các vị trí khác nhau.
 Bài 2: 
 - Khi đứng gần tường,xuất hiện vùng bóng tối , bóng nửa tối. Do k/c giữa người và tường nhỏ hơn nhiều so với k/c giữa người với đèn nên bóng nửa tối bị thu hẹp, ta thấy vùng bóng tối rõ nét.
 - Khi đứng gần đèn, vùng bóng nửa tối được mở rộng nên vùng bóng tối lại kém rõ nét.
 Tuaàn 6 NS: 26/9/2010
 Tieát 4 Lớp 7 A2,3
BÀI 4 : ÑÒNH LUAÄT PHAÛN XAÏ AÙNH SAÙNG
I. MUÏC TIEÂU 
 - Biết được ñöôøng ñi cuûa tia saùng phaûn xaï treân göông phaúng 
 - Bieát xaùc ñònh tia tôùi , tia phaûn xaï , goùc tôùi , goùc phaûn xaï .
 - Phát biểu được định luật phản xạ ánh sáng.
II.CHUẨN BỊ
 - Hs: Kiến thức
 - Gv: Bài tập và đáp án
III.TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC
1.Ổn định lớp
 2.Bài mới:
Hoạt động của Gv và Hs
Nội dung ghi bảng
 HĐ1: Kiểm tra bài cũ 
 - Gv: Mặt gương phẳng có đặc điểm gì ?
 Phát biểu nội dung Định luật phản xạ as.
 - Tìm phương của tia tới, tia phản xạ. Góc phản xạ quan hệ với góc tới như thế nào ?.
HĐ2: Chữa bài tập SBT
 - Gv: Gọi hs trả lời các bài tập cơ bản trong sách bài tập theo yêu cầu của gv.
 + Bài 4.1
 + Bài 4.2
 + Bài 4.3
 + Bài 4.4
 + Bài 2.5
 + Bài 4.6
 + Bài 4.7
 + Bài 4.8
 + Bài 4.9
 - Gv: Mỗi câu gọi 1 hs đứng tại chỗ trả lời nhanh.
 - Hs: Lần lượt các hs đứng tại chỗ trả lời
 - Gv: Gọi hs khác nhận xét và bổ sung nếu câu trả lời sai.
 - Hs: Nhận xét và bổ sung theo yêu cầu của gv
 - Gv: Thống nhất câu trả lời đúng và ghi bảng
 - Hs: Ghi bài nếu sai 
 HĐ3:.Bài tập nâng cao
 Bài 1: Chiếu một tia tới SI lên một gương phẳng với góc tới i = 300 . Tính số đo của góc tạo bởi tia tới và tia phản xạ ; tia tới với mặt phẳng gương.
 Bài 2: Cho các tia sáng chiếu tới gương. Hãy vẽ tia phản xạ.
 Bài 3: Hãy vẽ vị trí của gương trong các trường hợp sau :
 Bài 4: Cho một gương phẳng và 2 điểm M,N trước gương. Tìm cách vẽ tia tới và tia phản xạ của nó sao cho tia tới đi qua điểm M, tia phản xạ đi qua điểm N.
 HĐ4: Củng cố - Dặn dò
 - Gv: YCHS về nhà học xem lại các bài tập.
 - Làm tiếp bài tập SBT
I. KIẾN THỨC CƠ BẢN
- Gương soi có mặt gương là một mặt phẳng nhẵn bóng nên gọi là gương phẳng.
Định luật phản xạ as
- Tia phản xạ nằm trong cùng mặt phẳng với tia tới và đường pháp tuyến
- Góc phản xạ luôn luôn bằng góc tới
 Biểu diễn gương phẳng và các tia sáng trên hình vẽ
S
N
R
I
 Góc tới = i
 Góc phản xạ = i’
 => i ‘ = i
II. BÀI TẬP CƠ BẢN
 + Bài 4.1
 - Theo ĐLPXAS i’ = i = 90 - 30 = 600
 + Bài 4.2
 - Chọn C: 200
 + Bài 4.3
 + Bài 4.4
 - Lấy hai điểm I,K bất kì trên gương.
 - Nối IM, KM
 - Dựng IN, KP
 - Vẽ SI, RK
 + Bài 4.5
 - Chọn B: 300
 + Bài 4.6
 - Chọn D: r = 0 vì đường pháp tuyến trùng với tia sáng và vuông góc với gương.
 + Bài 4.7
 - Chọn B: 450
 + Bài 4.8
 - Chọn D: Mặt phẳng tạo bởi tia tới và pháp tuyến với gương ở điểm tới.
 + Bài 4.9
 - Chọn C: r = 300
III. BÀI TẬP NÂNG CAO
Tuần 7 Ns: 3/10/2010
Tiết 5 Lớp 7A2,3
BÀI 5:ẢNH CỦA MỘT VẬT TẠO BỞI GƯƠNG PHẲNG
I.MỤC TIÊU
- Bố trí được thí nghiệm để nghiên cứu ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng.
- .Nêu được những tính chất của ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng.
- Vẽ được ảnh của một vật đặt trước gương phẳng.
II.CHUẨN BỊ
- Hs: Kiến thức
- Gv: Bài tập và đáp án
III.TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC:
1.Ổn định lớp
2.Bài mới:
Hoạt động của Gv và Hs
Nội dung ghi bảng
 HĐ1: Kiểm tra bài cũ 
 - Gv: Ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng có những tính chất gì ?
 HĐ2: Chữa bài tập SBT
 - Gv: Gọi hs trả lời các bài tập cơ bản trong sách bài tập theo yêu cầu của gv.
 + Bài 5.1
 + Bài 5.2
 + Bài 5.3
 + Bài 5.4
 + Bài 5.5
 + Bài 5.6
 + Bài 5.7
 + Bài 5.8
 + Bài 5.9
 + Bài 5.10
 - Gv: Mỗi câu gọi 1 hs đứng tại chỗ trả lời nhanh.
 - Hs: Lần lượt các hs đứng tại chỗ trả lời
 - Gv: Gọi hs khác nhận xét và bổ sung nếu câu trả lời sai.
 - Hs: Nhận xét và bổ sung theo yêu cầu của gv
 - Gv: Thống nhất câu trả lời đúng và ghi bảng
 - Hs: Ghi bài nếu sai 
 HĐ3: Củng cố - Dặn dò
 - Về nhà xem lại các bt và học bài cũ
 - Làm tiếp các bt còn lại
 I. KIẾN THỨC CƠ BẢN
 Tính chất ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng
 - Ảnh của vật tạo bởi gương phẳng không hứng được trên màn chắn, gọi là ảnh ảo
 - Độ lớn của ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng bằng độ lớn của vật
 - Điểm sáng và ảnh của nó tạo bởi gương phẳng cách gương một khoảng bằng nhau.
 - Ta nhìn thấy ảnh ảo S’ vì các tia phản xạ lọt vào mắt có đường kéo dài đi qua ảnh S’
II. BÀI TẬP CƠ BẢN
 + Bài 5.1
 - Chọn C: không hứng được trên màn chắn và lớn bằng vật
 + Bài 5.2
 a, Vẽ hình
 b, Ảnh vẽ theo hai cách trùng nhau
 + Bài 5.3
 - Vì AB và A’B’ cắt nhau tại I nên góc BIH = góc B’IH =600
 + Bài 5.4
 - Vẽ S’
 - Nối S’A cắt gương tại I
 - Nối SI
 + Bài 5.5
 - Chọn C: Hứng được trên màn và lớn bằng vật.
 + Bài 5.6
 - Chọn A: d = d’
 + Bài 5.7
 - Ta thấy A’B’ cùng nằm trên đường kéo dài của tia phản xạ IR.
 - A’ bị B’ che khuất
 - Để mắt chỉ nhìn thấy B’ thì mắt phải đặt trên đường truyền của tia phản xạ IR
 + Bài 5.8
 - Chữ trong gương là Tá
 + Bài 5.12
 a, Muốn nhìn thấy ảnh S’ của Sthif mắt phải đặt trong chùm tia phản xạ. Hai tia phản xạ nằm ngoài cùng trên gương ứng với hai tia tới ngoài cùng trên gương là SI và SK
 b, Muốn đưa S lại gần gương hơn thì ảnh S’ cũng ở gần gương hơn. Góc IS’K sẽ tăng lên và khoảng không gian cần đặt mắt để nhìn thấy S’ cũng tăng lên.
Tuần 8 Ns: 10/10/2010
Tiết 6 Lớp 7A2,3
BÀI 7: GƯƠNG CẦU LỒI
I.MỤC TIÊU
 - Nêu được những tính chất của ảnh của một vật tạo bởi gương cầu lồi.
 - Nhận biết được vùng nhìn thấy của gương cầu lồi rộng hơn so với gương phẳng có cùng kích thước.
 - Giải thích được ứng dụng của gương cầu lồi.
 II.CHUẨN BỊ
- Hs: Kiến thức
- Gv: Bài tập và đáp án
III.TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC
1.Ổn định lớp
2. Bài mới:
Ho¹t ®éng cña GV
Néi dung ghi b¶ng
HĐ1:Kiến thức cơ bản
 - Gv: Nêu tính chất ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng?
 So sánh bề rộng vùng nhìn thấy của hai gương.
HĐ2: Chữa bài tập SBT
 - Gv: Gọi hs trả lời các bài tập cơ bản trong sách bài tập theo yêu cầu của gv.
 + Bài 7.1
 + Bài 7.2
 + Bài 7.3
 + Bài 7.4
 + Bài 7.5
 + Bài 7.6
 + Bài 7.7
 + Bài 7.8
 + Bài 7.9
 + Bài 7.10
 - Gv: Mỗi câu gọi 1 hs đứng tại chỗ trả lời nhanh.
 - Hs: Lần lượt các hs đứng tại chỗ trả lời
 - Gv: Gọi hs khác nhận xét và bổ sung nếu câu trả lời sai.
 - Hs: Nhận xét và bổ sung theo yêu cầu của gv
 - Gv: Thống nhất câu trả lời đúng và ghi bảng
 - Hs: Ghi bài nếu sai 
 HĐ3 :Củng cố - Dặn dò
 - Về nhà xem lại các bt và học bài cũ
 - Làm tiếp các bt còn lại trong SBT
I.KIẾN THỨC CƠ BẢN
 - Là ảnh ảo không hứng được trên màn chắn.
- Ảnh nhỏ hơn vật.
 - Nhìn vào gương cầu lồi ta quan sát được một vùng rộng hơn so với khi nhìn vào gương phẳng có cùng bề rộng.
II. BÀI TẬP CƠ BẢN
 + Bài 7.1
 - Chọn A: không hứng được trên màn chắn và nhỏ hơn vật.
 + Bài 7.2
 - Chọn C: vùng nhìn thấy của gương cầu lồi rộng hơn vùng nhìn thấy của gương phẳng có cùng kich thước
 + Bài 7.3
ảnh ảo
gương cầu
nhật thực 
phản xạ
sao
 - Từ hang dọc : ẢNH ẢO
 + Bài 7.4
 - Mặt ngoài của muôi ( thìa)
 + Bài 7.5
 - chọn D: không hứng được trên màn và bé hơn vật .
 + Bài 7.6
 - Chọn D: vì gương cầu lồi cho ta nhìn thấy các vật nằm trong một vùng rộng hơn
 + Bài 7.7
 - Chọn C: Phân kỳ
 + Bài 7.8
 - Chọn A: ảnh của gương cầu lồi nhỏ hơn ảnh của gương phẳng 
 + Bài 7.9
 a. - Vẽ tia tới SI. Áp dụng ĐLPXAS vẽ tia phản xạ IR.
 - Vẽ tia tới SK có đường kéo dài đi qua tâm O, tia phản xạ vuông góc với mặt gương tại K, do đó tia phản xạ trùng với tia tới.
 - Hai tia phản xạ có đường kéo dài gặp nhau tại S’
 b. - S’ là ảnh ảo và ở gần gương hơn S
+ Bài 7.11
 - Muốn nhìn thấy ảnh của S, mắt phải nằm trong chùm tia phản xạ ứng với chùm tia tới xuất phát từ S
 - Chùm tia tới rộng nhất giới hạn bởi 2 tia tới đến 2 mép gương là SI và SK. Vậy mắt phải đặt trong khoảng không gian giới hạn bởi IR và KP 
- Hình biểu diễn:
Tuần 9 Ns:17/10/2010
Tiết 7 Lớp 7A2,3
BÀI 8: GƯƠNG CẦU LÕM
I.MỤC TIÊU
- Nhận biết được ảnh ảo tạo bởi gương cầu lõm.
- Nêu được những tính chất của ảnh ảo tạo bởi gương cầu lõm.
- Biết cách bố trí thí nghiệm để quan sát ảnh ảo của một vật tạo bởi gương cầu lõm.
- Giải thích được ứng dụng của gương cầu lồi.
 II.CHUẨN BỊ
- Hs: kiến thức
- Gv: bài tập và đáp án
III.TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC
1.Ổn định lớp.
2. Bài mới:
Hoạt động của Gv và Hs
Nội dung ghi bảng
 HĐ1: Kiểm tra bài cũ 
 - Gv: Ảnh của một vật tạo bởi gương cầu lõm có những tính chất gì ?
 Sự phản xạ ánh sáng trên gương cầu lõm. 
 HĐ2: Chữa bài tập SBT
 - Gv: Gọi hs trả lời các bài tập cơ bản trong sách bài tập theo yêu cầu của gv.
 + Bài 8.1
 + Bài 8.2
 + Bài 8.3
 + Bài 8.4
 + Bài 8.5
 + Bài 8.6
 + Bài 8.7
 + Bài 8.8
 - Gv: Mỗi câu gọi 1 hs đứng tại chỗ trả lời nhanh.
 - Hs: Lần lượt các hs đứng tại chỗ trả lời
 - Gv: Gọi hs khác nhận xét và bổ sung nếu câu trả lời sai.
 - Hs: Nhận xét và bổ sung theo yêu cầu của gv
 - Gv: Thống nhất câu trả lời đúng và ghi bảng
 - Hs: Ghi bài nếu sai 
HĐ3: Củng cố - Dặn dò
 - Về nhà xem lại các bt và học bài cũ
 - Làm tiếp các bt còn lại
 I. KIẾN THỨC CƠ BẢN
 Tính chất ảnh của một vật tạo bởi gương cầu lõm
 - Đặt một vật gần sát gương cầu lõm, nhìn vào gương thấy một ảnh ảo không hứng được trên màn chắn và lớn hơn vật.
Sự phản xạ ánh sáng trên gương cầu lõm
- Chiếu một chùm tia tới song song lên một gương cầu lõm, ta thu được một chùm tia phản xạ hội tụ tại một điểm trước gương.
 - Một nguồn sáng nhỏ S đặt trước gương cầu lõm ở một vị trí t

Tài liệu đính kèm:

  • docmau_de_thi_vat_li_7.doc