4 đề kiểm tra một tiết môn Đại số 9

doc 4 trang Người đăng minhphuc19 Ngày đăng 13/02/2019 Lượt xem 99Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem tài liệu "4 đề kiểm tra một tiết môn Đại số 9", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
4 đề kiểm tra một tiết môn Đại số 9
§Ò 1 kiÓm tra ®¹i sè 9- ch­¬ng IV
PhÇn I:Tr¾c nghiÖm kh¸ch quan: (3 ®iÓm)
H·y khoanh trßn vµo ch÷ c¸i ®øng tr­íc ®¸p ¸n ®óng
C©u 1: Sè nghiÖm cña ph­¬ng tr×nh 5x2+7x-2=0 lµ:
 A.1NghiÖm B. 2 nghiÖm C. 3 nghiÖm D. V« sè nghiÖm
C©u 2: Hµm sè y = -.Hµm sè ®ång biÕn khi
 A. x > 0 B. x < 0 C. D.
C©u 3.Tæng vµ tÝch c¸c nghiÖm cña ph­¬ng tr×nh 4x2 + 2x - 5 = 0 lµ 
A.x1 + x2=; x1.x2= B.x1+x2=; x1.x2=
C. x1+x2=; x1.x2= D.x1+x2=; x1.x2=
C©u 4. Ph­¬ng tr×nh x2 - 2x + m = 0 cã nghiÖm khi 
 A. B. 	 C. 	 D. 
C©u 5. Ph­¬ng tr×nh 2x2 - 5x + 3 = 0 cã nghiÖm lµ:
A. x1 = 1; x2 = 	 B. x1 = - 1; x2 = 	
C. x1 = - 1; x2 = - 	 D. x = 1
 C©u 6. Tæng hai sè b»ng 7, tÝch hai sè b»ng 12 . Hai sè ®ã lµ nghiÖm cña ph­¬ng tr×nh. 
 	 A. x2 - 12x + 7 = 0	 B. x2 + 12x – 7 = 0	
 C. x2 - 7x – 12 = 0	 D. x2 - 7x +12 = 0
PhÇn II.Tù luËn ( 7 ®iÓm )
Bµi 1: 
 Cho hai hµm sè: y = x2 (P) vµ y = - 2x + 3 (d).
 a/ VÏ (P) trªn mÆt ph¼ng to¹ ®é.
 b/ T×m to¹ ®é giao ®iÓm cña (P) vµ (d) b»ng ph­¬ng ph¸p ®¹i sè.
Bµi 2. Cho ph­¬ng tr×nh : x2 - 2(m +1) x – 3 = 0 (*) (víi m lµ tham sè).
Giải phương trình khi m = 0
Tìm giá trị của m để phương trình có nghiệm bằng 2 . Tìm nghiệm còn lại
T×m ®iÒu kiÖn cña m ®Ó PT (*) cã 2 nghiÖm x1; x2 tho¶ m·n: x12 + x22 = 10.
§Ò 2 kiÓm tra ®¹i sè 9 chương 4
PhÇn 1 : Tr¾c nghiÖm kh¸ch quan (3®)
 Khoanh trßn mét ch÷ c¸i tr­íc ®¸p ¸n thÝch hîp.
Câu 1. Cho hµm sè y = - kÕt luËn nµo sau ®©y lµ ®óng ?
A. Hµm sè lu«n nghÞch biÕn
B. Hµm sè lu«n ®ång biÕn
C. Gi¸ trÞ cña hµm sè lu«n ©m
D. Hµm sè nghÞch biÕn khi x>0, ®ång biÕn khi x<0
Câu 2. §iÓm A (-2; -1) thuéc ®å thÞ hµm sè nµo ?
A. 
B. 
C. 
D. 
Câu 3. §å thÞ cña hµm sè y = ax2 ®i qua ®iÓm (2; -1) khi hÖ sè a b»ng:
A. a = 
B. a = -
C. a = 
D. a = - 
Câu 4. Ph­¬ng tr×nh x2 – x – 2 = 0 cã nghiÖm lµ: 
A. x = 1; x = 2
B. x = -1; x = 2
C. x = 1; x = -2 
D. V« nghiÖm
Câu 5. Ph­¬ng tr×nh nµo sau ®©y cã 2 nghiÖm ph©n biÖt:
A. x2 – 6x + 9 = 0
B. x2 + 1 = 0
C. 2x2 – x – 1 = 0
D. x2 + x + 1 = 0
Câu 6. Gäi x1, x2 lµ 2 nghiÖm cña ph­¬ng tr×nh : 2x2 – 3x – 5 = 0 ta cã
A. x1+ x2 = -; x1x2 = -
B. x1+ x2 = ; x1x2 = -
C. x1+ x2 = ; x1x2 = 
D. x1+ x2 = -; x1x2 = 
PhÇn II tù luËn ( 7®) 
Bµi 1 : Cho hµm sè y = 2x2 (P) 
a,VÏ ®å thÞ hµm sè 
b,T×m täa ®é giao ®iÓm cña ®å thÞ (P) víi ®­êng th¼ng (d) : y = 3x – 1 
Bµi 2 : 
Cho ph­¬ng tr×nh : x2 – (2m – 3)x + m2 – 3m = 0. 
a) Giải phương trình khi m = 0
b) Tìm m để phương trình có nghiệm
c) X¸c ®Þnh m ®Ó ph­¬ng tr×nh cã hai nghiÖm x1 ; x2 tho¶ m·n 1 < x1 < x2 < 6.
§Ò 3 kiÓm tra ®¹i sè CHƯƠNG 4
PhÇn I. Tr¾c nghiÖm (3 ®iÓm)	Khoanh trßn vµo ch÷ ®øng tr­íc c©u tr¶ lêi ®óng
C©u 1. Cho hµm sè y = 
A. Hµm sè lu«n ®ång biÕn.
B. Hµm sè lu«n nghÞch biÕn.
C. Hµm sè ®ång biÕn khi x 0.
D. Gi¸ trÞ cña hµm sè lu«n d­¬ng
C©u 2. Cho ph­¬ng tr×nh 4x2 – 8x – 1= 0. BiÖt thøc D’ lµ:
A. D’ = 18
B. D’ = 12	
C. D’ = 10
D. D’ = 0
C©u 3. Ph­¬ng tr×nh x2 - 5x + 4 = 0 cã mét nghiÖm lµ:
A. x = -1	 B. x = 4	 C. x = - 4	 D. x = 5
C©u 4. Ph­¬ng tr×nh nµo sau ®©y cã hai nghiÖm lµ -5 vµ -3:
A. x2 - 5x + 3 = 0	B. x2 + 5x + 3 = 0
C. x2 - 8x + 15 = 0	D. x2 + 8x + 15 = 0
C©u 5. Ph­¬ng tr×nh nµo sau ®©y v« nghiÖm:
A. 2x2 – 9 = 0	C. x2 + x + 1 = 0
B. 9x2 – 6x + 1 = 0	D. C¶ ba ph­¬ng tr×nh trªn.
C©u 6: Gi¸ trÞ nµo cña a th× ph­¬ng tr×nh x2 - 12x + a = 0 cã nghiÖm kÐp 
A. a = 36
B. a = 12
C. a = 144
D. a = -36
PhÇn II. Tù luËn (7 ®iÓm)
C©u 1. Cho hµm sè y = - x2 vµ y = x - 2
a) VÏ ®å thÞ hµm sè (P) trªn mÆt ph¼ng to¹ ®é b) T×m to¹ ®é giao ®iÓm hai ®å thÞ. 
C©u 2. Cho ph­¬ng tr×nh:	x2 + 2(m + 5)x + 6m - 30 = 0
Giải phương trình khi m = 5
Tìm m để phương trình có một nghiệm bằng (-1). Tìm nghiệm còn lại
Víi gi¸ trÞ nµo cña m th× ph­¬ng tr×nh cã hai nghiÖm ph©n biÖt. Khi ®ã h·y t×m mét hÖ thøc liªn hÖ gi÷a hai nghiÖm kh«ng phô thuéc vµo m. 
§Ò 4 kiÓm tra ®¹i sè CHƯƠNG 4
PhÇn I. Tr¾c nghiÖm (3 ®iÓm)	Khoanh trßn vµo ch÷ ®øng tr­íc c©u tr¶ lêi ®óng
Caâu 1: Giaù trò cuûa haøm soá taïi laø:
A/ 6	B/ -6	C/ -12 	D/ 12
Caâu 2: Bieát ñieåm A(-4 ; 4) thuoäc ñoà thò haøm soá . Vaäy a baèng :
A/ 	B/ 	C/ 	D/ 
Caâu 3: Neáu phöông trình coù moät nghieäm baèng -1 thì :
A/ a + b + c = 0	B/ a - b - c = 0	C/ a - b + c = 0	D/ -a - b + c = 0
Caâu 4: Bieät thöùc cuûa phöông trình: laø:
A/ 	B/ 	C/ 	D/ 
Caâu 5: Phöông trình coù tích hai nghieäm laø:
A/ 4 	B/ - 4	C/ 5	D/ - 5
Caâu 6: Phöông trình coù nghieäm laø:
A/ 	B/ 	C/ 	D/ 
II. Töï luaän: (7 ñieåm)	
Baøi 1: (2,5 ñ) Cho hai haøm soá (P) vaø (d)
	a/ Veõ ñoà thò haøm soá (P)
	b/ Baèng pheùp tính tìm toaï ñoä giao ñieåm cuûa (d) vaø (P)
Baøi 2: (2,5 ñ) Cho phöông trình (aån soá x) (1)
	a/ Giaûi phöông trình khi m = 2
	b/ Tìm m để phương trình có nghiệm bằng (-2) . Tìm nghiệm còn lại
c/ Vôùi giaù trò naøo cuûa m thì phöông trình (1) coù nghieäm thỏa mãn 2x12 + 2x22 = 7

Tài liệu đính kèm:

  • doc4_de_kiem_tra_tiet_59_Dai_so_9_30_TN.doc